WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та стандартизація бухгалтерського обліку - Курсова робота

Організація та стандартизація бухгалтерського обліку - Курсова робота

№996-XIV зі змінами і доповненнями від 11 травня 2000 р. №1707 - ІІІ, 8 червня 2000 р. № 1807 - ІІІ, 22 червня 2000 р. №1829-ІІІ.
Метою державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні є:
" Створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;
" Удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Регулює питання методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерства фінансів України. Яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України відповідно до цього Закону та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових опре цій бюджетних установ установлюється Державним казначейством України відповідно до законодавства.
Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, визначається такою угодою відповідно до вимог законодавства України.
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади в межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування.
Важливу роль у формуванні облікової політики відіграє Методологічна рада з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України. Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє як дорадчий орган при Міністерстві фінансів України з метою:
" Організація розробки та розгляду проектів національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
" Удосконалення організаційних форм і методів бухгалтерського обліку в Україні;
" Методологічного забезпечення впровадження сучасної технології збирання та обробки обліково-економічної інформації;
" Розробки рекомендацій щодо вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів.
Методологічна рада з бухгалтерського обліку утворюється з висококваліфікованих науковців, спеціалістів міністерств та інших центральних органів центральної виконавчої влади, підприємств, представників громадських організацій бухгалтерів та аудиторів України.
Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє на підставі Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку. Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку та її персональний склад затверджується міністерством фінансів України.
Питання державного регулювання бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах висвітлені у прийнятих законах та інших нормативних документах. Так, Закон про бухгалтерську справу, ухвалено у Великобританії, Бельгії, Швеції, Іспанії. У Франції діє загальний план ведення бухгалтерії, у Німеччині - Закон про бухгалтерські директиви. Не залежно від назви нормо творчого документа, всі вони регулюють на державному рівні питання ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності.
Після Міністерства фінансів України наступною важливою установою, яка здійснює керівництво обліку є Державний комітет статистики України. Відповідно до Закону України "Про державну статистику" від 13 липня 2000 р. Держкомстат України організовує і проводить статистичне спостереження, аналіз та надання користувачам інформації про соціально-економічні явища і процеси. Держкомстат розробляє систему показників, за якими ведеться облік, уніфікує форми звітності, розробляє і затверджує типові форми первинного обліку. Формування та подання облікової інформації, яка використовується для складання фінансової звітності підприємств, Міністерства фінансів погоджує з Державним комітетом статистики. Квартальна та річна фінансова звітність підприємства за встановленими формами обов'язково подаються органам державної статистики для узагальнення та розрахунку макроекономічних показників.
Висновок
Проаналізувавши дану тему, можна зробити висновок, що для прийняття правильних управлінських рішень на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів і які відповідають міжнародним стандартам.
Становлення ринкової економіки в Україні, поява нових господарських структур різних форм власності. Розвиток міжнародних економічних зв'язків зумовлюють вдосконалення обліку і контролю як складових частин економічної інформації, необхідної для управління на всіх рівнях.
Гармонізація обліку передбачає певну відповідальність та злагодженість, дотримання принципів введення бухгалтерського обліку і статистики, складання звітності групою країн чи їх об'єднанням. Гармонізація передбачає поєднання та взаємну відповідальність законодавства країн щодо регулювання бухгалтерського обліку і статистики, існування в кожній країні своєї моделі організації обліку і системи стандартів. Головне завдання гармонізація полягає в тому, щоб вони суттєво не відрізнялись від аналогічнихстандартів в інших країнах - членах співтовариствах, тобто знаходились у гармонії один з одним.
Стандартизація обліку і статистики передбачає встановлення єдиних норм і вимог щодо бухгалтерського обліку і статистики, застосування уніфікованого набору стандартів, що регулюють облікову подію та її відображення у звітності. Стандартизація дає змогу глобалізувати облікову політику, принципи і систему бухгалтерського обліку та звітності. Вона здійснюється в рамках уніфікації обліку на міжнародному рівні яку проводить Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Гармонізація і стандартизація є головними чинниками при веденні бухгалтерського обліку.
Література
1. Грабова Н.М "Теорія бухгалтерського обліку". Київ, : А.С.К, 2002. -266 с.
2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"./ Вид. 2-е, доп. і перероб. - Житомир, ЖТІ, 2000. -640 с.
3. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Бутниця Ф.Ф.- Житомир : ЖІТІ, 2000. - 608 с.
4. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 р. №283/97-ВР (із наступними доповненнями і змінами)// Баланс, №37, 2000.
5. Кузмінський А.М., Кузмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник. - К.: Все про бухгалтерський облік, 1999. - 288 с.
6. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. Посібник. - К.: Т-во "Знання". КОО,2000, 245с.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"//Все про бухгалтерський облік. - 2002, - № 84. - 3-5с.

 
 

Цікаве

Загрузка...