WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та стандартизація бухгалтерського обліку - Курсова робота

Організація та стандартизація бухгалтерського обліку - Курсова робота

№137
7 Основні засоби 27.04.99, №92
8 Нематеріальні активи 18.10.99 №242 30.11.2000. №304
9 Запаси 20.10.99, №246 28.01.200, №15;
14.06.2000, №131;
30.11.2000, №304
10 Дебіторська заборгованість 08.10.99, №137 30.11.2000, №304
11 Зобов'язання 31.01.2000 30.11.2000, №304
12 Фінансові інвестиції 26.04.2000, №91
13 Фінансові інструменти 24.12.2001,№322
14 Оренда 278.07.2000, №181
15 Дохід 29.11.99, №290
16 Витрати 31.12.99, №318
1 2 3 4
17 Податок на прибуток 28.12.99, №353
18 Будівельні контракти 24.04.2001, №205
19 Об'єднання підприємств 07.07.99, №163
20 Консолідована фінансова звітність 30.07.99, №173
21 Вплив змін валютних курсів 10.08.2000, №193
22 Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва 25.02.2000, №39
Національні Положення (стандарти) складаються структурно з таких частин:
1. Загальні положення, де визначаються методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про об'єкти обліку, вказується яки чином і які суб'єкти господарської діяльності їх застосовують, наводиться короткий глосарій вживаних термінів та їх тлумачення, що сприяє кращому розумінню змісту положення (стандарту).
2. Визнання та класифікація об'єкта бухгалтерського обліку.
3. оцінка об'єкта бухгалтерського обліку, її складові та порядок визначення, вказуються прийняті методи оцінки.
4. Характеристика обліку об'єкта бухгалтерського обліку виходячи із загальноприйнятих за МСБО принципів.
5. Розкриття інформації про об'єкти бухгалтерського обліку у фінансовій звітності та примітках до звіту.
6. Додатки (у разі необхідності), де наводяться форми фінансової звітності, методи та приклади розрахунків показників, різні переліки тощо.
Змістовна частина національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку здебільшого містить норми, які добре знайомі фахівцям за попередньою нормативною базою. Водночас їх доповнено деякими новими методами оцінки, розподілу, складу річної фінансової звітності. Збережені національні традиції щодо затвердження уніфікованих форм звітності. Разом з тим П(С)БО містять деякі концептуальні відмінності від МСБО (табл. 3.2).
Таблиця 3.2. Концептуальні відмінності між П(С)БО та МСБО
Принципи та припущення МСБО П(С)БО
1 2 3
Безперервність Припускається, що у підприємства немає ні наміру ні необхідності припиняти або істотно скорочувати свою діяльність у недалекому майбутньому Не всі підприємства реально використовують принцип безперервності при підготовці фінансових звітів: частина з них - на межі банкрутства, інші не можуть гарантувати стабільності діяльності підприємства в майбутньому. Крім того, негативна фінансова картина свідомо створюється через "особливості " оподаткування
1 2 3
Стабільність облікової політики Облікова політика підприємства не зазнає будь-яких змін без явної необхідності Звітність ведеться відповідно до чинного законодавчих положень та норм ,які постійно змінюються
Метод нарахування Доходи (витрати) підприємства відносяться на той період, в якому вони були фактично отримані (понесені) Доходи та витрати підприємства не завжди відносяться на ті періоди, в яких вони реально мали місце. Наприклад, П(С)БО не дозволяє оцінювати витрати, не підтвердженні документально, незважаючи на те, що економічні вигоди, пов'язані з такими витратами, було вже отримано
Суттєвість У звітність включаються тільки ті облікові позиції, які можуть вплинути на прийняття рішень Перелік статей звітності визначається Міністерством фінансів України. Процедури обліку деяких несуттєвих елементів є складними та обтяжливими для системи бухгалтерського обліку
Перевага сутності над формою Результати операцій та угод відображаються відповідно до реального стану речей Відображення операцій та угод підпорядковується нормативним вимогам, таким чином, форма превалює над змістом
Обачність (консервативність ) Вживаються всі необхідні заходи для зняття не визначеності, аби уникнути завищення активів чи доходів або зниження зобов'язань та витрат Принцип обачності використовується не завжди. Наприклад, принцип оцінки за найменшою із собівартості або ринкової вартості дуже рідко використовується в українській практиці
4. Система національних рахунків (СНР)
Система національних рахунків (СНР) - обліково-статистичний стандарт, що дає змогу на основі взаємопов'язаних показників і класифікацій здійснювати макроекономічний облік, розрахунки макроекономічних показників і їх аналіз. Цей стандарт основоположний для більшості країн світу в кількісній характеристиці стану економіки, моніторингу, контролю та прогнозування її розвитку.
Ідея макроекономічного обліку, або національного рахівництва, належить голландському статистику Едварду Ван Кліффу. Її було використано для побудови макроекономічних показників розвитку країн і узагальнення взаємопов'язаної інформації щодо економічного і соціального розвитку групи країн і світового співтовариства.
У світі відомі такі системи макроекономічного обліку:
СНР ООН: система національних рахунків (System of National Accoynting, SNA);
ЄСІЕР: Європейська система інтегрованих економічних розрахунків (European System of Integrated Economic Accounting? ESA);
БНГ: Баланс народного господарства (Matelial Productious System, MPS).
З погляду методології бухгалтерського обліку СНР - макроекономічне бухгалтерське відображення кругооброту доходу за звітний період.
Становлення та розвиток СНР ООН має свою історію. Так, у 1953 р. групою експертів під керівництвом Родиса Стоуна, декана факультету прикладної економіки Кембриджського університету розроблено першу стандартну СНР ООН. У 1968 р. ООН запропонувала нову СНР, де було узагальнено досвід США, Англії, Франції з національного рахівництва, а в 1990 р.СНР переглянуто з урахуванням набутого на той час світового досвіду.
Вперше, інтерес до СНР виявили міжнародні фінансові інституції та банки, зокрема Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк (СБ) та інші. За цих умов у 1993 р. було укладено стандартну СНР для потреб міжнародних фінансових організацій. 1991 р. вважається початком впровадження СНР в Україні. Вперше опубліковано СНР за 1989 - 1994 рр., створюється передумови для внесення щомісячних і щоквартальних рахунків макропоказників, таких як ВВП, ВНД тощо.
У 1995 р. світове співтовариство прийняло третю версію, яка запроваджується ООН. Що враховує потреби глобалізації економіки та сучасні тенденції її розвитку.
СНР структурно складається з логічно послідовної інтегрованої сукупності макроекономічних рахунків, балансових відомостей і таблиць, стандартизованих щодо концепцій, визначень, конвенцій і правил обліку. Система включає послідовно взаємопов'язані рахунки, що належать до різних видів економічної діяльності ,яка відбувається у звітному періоді, балансові відомості .що фіксують вартість активів і пасивів економічних на початок і кінець періоду, групові таблиці зведених операцій щодо відтворення доходу. Перелічені структурні елементи СНР - узгодженні й схвалені за певними ознаками класифікацій і групувань.
Найважливішими

 
 

Цікаве

Загрузка...