WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та стандартизація бухгалтерського обліку - Курсова робота

Організація та стандартизація бухгалтерського обліку - Курсова робота

Державної програми переходу на міжнародну систему обліку та статистики" від 4 травня 1993р. №326. Розроблена на основі положень наведених у концепції, державна програма переходу України на міжнародну систему обліку та статистики передбачала наближення первинного бухгалтерського та статистичного обліку та звітності.
Відповідно до програми робота здійснювалася за такими напрямками:
1. розробка загально методологічних основ реформування обліку і статистики;
2. становлення співробітництва та координації з міжнародними професійними організаціями, розробка спільних проектів відносно введення МСБО з урахуванням соціально-економічного розвитку України;
3. створення системи національних рахунків (СНР) та приведення їх у відповідність до рекомендацій ООН 1993 р.;
4. удосконалення форм бухгалтерського обліку;
5. підготовка законодавчих актів та нормативних документів згідно із завданнями програми;
6. розробка та затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та галузевих рекомендацій щодо ведення обліку витрат виробництва;
7. вивчення організації і методології бухгалтерського обліку, звітності та аудиту підприємств та банків з використання (МСБО) та комп'ютерів у країнах з розвинутою економікою;
8. розробка вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку, звітності та аудиту, уніфікація форм первинної облікової документації.
У виконанні Державної програми реформування бухгалтерського обліку значною подією став перехід у 1997 - 1998рр. вітчизняної банківської системи на ведення бухгалтерського обліку та складання звітності відповідно до міжнародних стандартів, результаті чого професійне коло бухгалтерів та аудиторів істотно розширилося і набуло практичного досвіду реформування бухгалтерського обліку реформування бухгалтерського обліку та звітності у банках.
Першими виробничими структурами, що ввели елементи міжнародних принципів обліку та звітності, стали відкриті акціонерні товариства, підприємства емітенти та професійні учасники фондового ринку. Ці підприємства, починаючи з 1999 р., складають звітність за новими формами, які затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 січня 1998 р. №11. Такі форми звітності складено відповідно до вимог МСБО.
У 1998 р. першим кроком до інтеграційних процесів входження у бухгалтерську практику було те, що Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) здійснила переклад та видання книги "міжнародні стандарти бухгалтерського обліку". У 2001р. з дозволу КМСБО ця авторитетна громадська організація видала книгу "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000", що стало значною подією щодо ознайомлення широкої бухгалтерської громадськості з МСБО.
З метою поглиблення розпочатою в 1992р. перебудови системи обліку й забезпечення єдиних сучасних методологічних принципів організації бухгалтерського обліку та його відповідності вимогам сучасної економіки та системи управління Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів" від 28 жовтня 1998р. №1706.
Програмою передбачається, що реформування системи бухгалтерського обліку є складовою заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Програма також передбачає здійснення в 1999 - 2001 рр. переходу суб'єктів господарської діяльності до використання міжнародних стандартів фінансової звітності. Такий перехід відбувається в рамках реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію зі світовим економічним співтовариством, яка передбачає адаптацію законодавства України др. Законодавства розвинутих країн. Питаннями трансформації вітчизняної звітності у звітність згідно вимогам з вимогами МСБО займалися представництва найбільший міжнародних аудиторських фірм, таких як Arthur Anderson & Co, Price Waterhouse та інші.
Приведення національної системи бухгалтерського обліку у відповідність до вимог ринкової економіки і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку здійснюється за такими напрямками:
" законодавче закріплення принципів ведення бухгалтерського обліку шляхом прийняття спеціального Закону України;
" формування нормативної бази шляхом розробки нових положень (стандартів);
" методичне забезпечення діяльності бухгалтерських служб необхідними інструкціями .методичними вказівками, коментарями;
" кадрове забезпечення реформи шляхом підготовки ,перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку;
" міжнародне співробітництво через вступ і активну роботу в міжнародних спеціалізованих професійних організаціях.
У рамках виконання плану заходів Програми за 1999 - 2001 рр. у 1999 р. було прийнято Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", який передбачає регулювання бухгалтерського обліку в напрямку гармонізації з міжнародними стандартами фінансової звітності. Саме цей Закон встановив основні принципи бухгалтерського обліку .визнавши його дані базовими для складання будь-якої звітності, в якій містяться вартісні показники. З січня 2000 р., з моменту введення в дію Закону суб'єкти підприємницької діяльності мають змогу самостійно визначати облікову політику підприємств; обирати форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них; затверджувати правила документооброту і технологію обробки облікової інформації4 встановлювати межі та форми ведення обліку для внутрішніх потреб управління, включаючи ведення в окремій системі рахунків і регістрів обліку доходів, витрат, активів, зобов'язань у потрібному підприємству аспекті деталізації та регламентації управлінського обліку.
Наказом Міністерства фінансів України №291 від 30 листопада 1999 р. затверджено План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкцію до його застосування. Новий План рахунків побудований за концепцією, коли назви іпризначення рахунків і субрахунків збігаються з назвою і змістом показників Балансу і Звіту про фінансові результати, що дає змогу безпосередньо з рахунків і субрахунків нового Плану рахунків отримувати інформацію для складання фінансової звітності.
Виконання Програми реформування бухгалтерського обліку передбачає розробку і запровадження 24 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО). Станом на 1 січня 2002 р. затверджено такі національні П(С)БО) (табл. 3.1).
Таблиця 3.1. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що діють в Україні станом на 1 січня 2002 р.
№ Назва П(С)БО) Дата затвердження Міністерством фінансів України Зміни до П(С)БО
1 2 3 4
1 Загальні вимоги до фінансової звітності 31.30.99, № 87
2 Баланс 31.30.99, № 87 14.06.2000, №131;
30.11.2000, №304
1 2 3 4
3 Звіт про фінансові результати 31.30.99, № 87 24.02.200, №37;
14.02.2000, №131
4 Звіт про рух грошових коштів 31.30.99, № 87 28.01.2000, №15
5 Звіт про власний капітал 31.30.99, № 87
6 Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 28.05.99,

 
 

Цікаве

Загрузка...