WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та стандартизація бухгалтерського обліку - Курсова робота

Організація та стандартизація бухгалтерського обліку - Курсова робота

вимог членів КМСБО;
б) підготовки річних звітів щодо ефективності діяльності Ради в досягненні її цілей і в дотриманні належних процедур;
в) сприяння участі в роботі комітету і прийняття роботи КМСБО представниками бухгалтерської професії, діловою спільнотою, користувачами фінансових звітів та іншими зацікавленими сторонами;
г) пошуку і забезпечення фінансування діяльності КМСБО таким чином, аби не обмежувати незалежності КМСБО;
Дорадча рада забезпечує дотримання Радою незалежності та об'єктивності в прийнятті технічних рішень щодо Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, які пропонуються. Дорадча рада не бере участі та не прагне впливати на ці рішення. Діяльність Ради підтримує невеликий штат постійних представників, очолюваний Генеральним секретарем, з офісом в Лондоні. До складу технічного штату та інших менеджерів проекту сьогодні входять представники Великобританії, Канади, Малайзії, Німеччини, Нової Зеландії, та Франції.
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, котрі приймає КМСБО, не є домінуючими над місцевими положеннями зобов'язання, взяті членами КМСБО, передбачають, що в разі дотримання МСБО у всіх важливих аспектах цей факт має розкриватись там, де місцеві положення вимагають відхилення від МСБО, місцеві члени КМСБО намагаються переконати відповідні органи в доцільності гармонізації з МСБО.
Іншою авторитетною міжнародною організацією є Міжнародна федерація бухгалтерів (International Federation of Accountants - IFA), створена в 1977 році в Мюнхені. Сферою діяльності цієї організації є розробка етичного, освітнього та аудиторського напрямів у бухгалтерському обліку.
Метою діяльності КМСБО є формулювання, видання та вдосконалення в інтересах суспільства стандартів бухгалтерського обліку, яких необхідно дотримуватися при поданні фінансових звітностей, і сприяння їх прийняттю та дотримання у всьому світі, поліпшення та погоджування регулюючих положень, стандартів бухгалтерського обліку і процедур, пов'язаних з наданням фінансових звітів.
КМСБО є єдиною міжнародною організацією, що здійснює розробку Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО).
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку значною мірою сприяли як поліпшенню, так і гармонізації фінансової звітності в усьому світі. Вони застосовуються:
1) Як основа національних вимог до бухгалтерського обліку в багатьох країнах;
2) Як міжнародний базовий підхід тими країнами які розробляють власні вимоги (зокрема провідними розвинутими країнами, а також країнами, що розвиваються, такими як Китай і багато інших країн в Азії, Центральній Європі та СНД);
3) Фондовими біржами та регулюючими органами, які дозволяють іноземним та вітчизняним компаніям подавати фінансові звіти відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
4) Міжнародними організаціями, такими як Європейська комісія, яка оголосила в 1995 р., що вона значною мірою покладається на КМСБО щодо досягнення результатів, які відповідають потребам ринків капіталу.
МСБО охоплюють коло питань, які мають важливе міжнародне значення в умовах розвитку зовнішньої торгівлі, діяльності транснаціональних корпорацій, глобалізація фінансових ринків. Вони, як правило, досить детальні й разом з тим розширені, оскільки інтерпретація стандартів має бути однаковою в різних країнах світу.
Структурно кожен стандарт включає: концепції та положення, що лежать в основі його розробки, перелік питань, що регламентуються стандартом, короткий глосарій термінів, що використовуються, критерії застосування певного стандарту, методи обліку і способи розкриття інформації. Отже, МСБО зовсім не означають порядок ведення бухгалтерського обліку, а лише описують загальні правила оцінки і представлення інформації у фінансових звітах. Важливим при цьому є дотримання при веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності таких загальноприйнятих принципів: обачності, повного висвітлення, автономності, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історичної(фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника, періодичності.
За роки своєї діяльності КМСБО розробило 40 міжнародних стандартів (МСБО), які стосуються розкриття облікової політики, складання фінансової звітності, обліку основних засобів та операцій з ними ,інвестицій, поточних активів і поточних зобов'язань, запасів, доходів і витрат, банківської діяльності, фінансових інструментів, програм пенсійних витрат, нематеріальних активів тощо. Більша частинна чинних МСБО вже переглядалася, що безумовно сприяло їх якості і поширенню.
Таблиця 2.1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
№ пор. Назва Дата набрання чинності
Первісно Після останнього перегляду
1 2 3 4
1 Подання фінансових звітів 01.01.75 01.07.98
1 2 3 4
2 Запаси 01.01.76 01.01.95
3 Консолідовані фінансові звіти 01.01.77 Замінений стандартами 27 і 28
4 Облік амортизації 01.01.77 01.01.95
5 Інформація, яка підлягає розкриттю у фінансових звітах 01.01.77 Замінений стандартом 1
6 Реагування на зміну цін 01.01.78 Замінений стандартом 15
7 Звіт про рух грошових коштів 01.01.79 01.01.94
8 Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці 01.01.79 01.01.95
9 Витрати на дослідження та розробки 01.01.80 Замінений стандартом 38
10 Події після дати балансу 01.01.80 01.01.2000
11 Будівельні контракти 01.01.80 01.01.95
12 Податки на прибуток 01.01.81 01.01.98
13 Подання поточних активів і поточних зобов'язань 01.01.81 Замінений стандартом 1
14 Звітність за сегментами 01.01.83 01.07.98
15 Інформація, що відображає вплив зміни цін 01.01.83 01.07.98
16 Основні засоби 01.01.83 01.07.99
17 Оренда 01.01.84 01.01.99
18 Дохід 01.0184 01.01.95
19 Виплати працівникам 01.01.85 01.01.99
20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу 01.01.84 01.01.95
21 Вплив змін валютних курсів 01.01.85 01.01.95
22 Об'єднання компаній 01.01.85 01.07.99
23 Витрати на позики 01.01.86 01.01.95
1 2 3 4
24 Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін 01.01.86 01.01.95
25 Облік інвестицій 01.01.87 01.01.95
26 Облік і звітність щодо програм пенсійного забезпечення 01.01.88 01.01.95
27 Консолідовані фінансові звіти та облік інвестицій у дочірні підприємства 01.01.90 01.01.95
28 Облік інвестицій у асоційовані компанії 01.01.90 01.07.99
29 Фінансові звіти в умовах гіперінфляції 01.01.90 01.01.95
30 Розкриття інформації у фінансових звітах банків та подібних установ 01.01.91 01.01.95
31 Фінансова звітність про частки у спільних підприємствах 01.01.92 01.07.99
32 Фінансові інструменти: розкриття та подання 01.01.96 -
33 Прибуток на акцію 01.01.98 -
34 Проміжна фінансова звітність 01.01.2000 -
35 Діяльність , що припиняється 01.01.99 -
36 Зменшення корисності активів 01.07.99 -
37 Забезпечення, непередбачені зобов'язаннями та непередбачені активи нематеріальні активи 01.01.99 -
38 Нематеріальні активи 01.01.99 -
39 Фінансові інструменти:

 
 

Цікаве

Загрузка...