WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік експортно-імпортних операцій, зовнішньоекономічних товарообмінних операцій, операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльност - Реферат

Облік експортно-імпортних операцій, зовнішньоекономічних товарообмінних операцій, операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльност - Реферат

сировини, вивезеної для переробки, 10000 USD.
2. Контрактна вартість послуг за переробку давальницької сировини - 8000 USD.
3. Вивізне мито 10%.
4. Митний збір при ввезенні сировини та вивезенні готової продукції, виго-товленої з давальницької сировини, становить 200 грн.
5. Курси:
- 5,45 rpn./USD - на момент вивезення давальницької сировини;
- 5,47 грн./USD - на момент підписання акта виконаних робіт;
- 5,55 грн./USD - на момент ввезення готової продукції;
- 5,42 грн./USD - на момент переказу валютних коштів на рахунок вико-навця.
Допоміжні розрахунки:
1) сума вивізного мита, яка оформляється простим векселем -(10000 USD х 5,45 грн./USD) х 10% = 5450 гри.
2) сума ввізного мита нарахованого на готову продукцію -(10000 USD + 8000 USD) х 5,55 грн./USD) х 10% = 9990 грн.
3) сума ввізного ПДВ, нарахованого на готову продукцію -(10000 USD + 8000 USD) х 5,55 грн./USD + 9990 грн.) х 20% = 21978 грн.
б) винагорода за виконану роботу проводиться давальницькою сировиною
Приклад 19.
1. Вартість давальницької сировини, вивезеної для переробки, 100000 USD.
2. Контрактна вартість послуг за переробку давальницької сировини стано-вить 8000 USD.
3. Вивізне мито 10%.
4. Митний збір при ввезенні сировини та вивезенні готової продукції, виго-товленої з давальницької сировини, становить 200 грн.
5. Балансова вартість давальницької сировини, вивезеної для оплати, 35000 грн.
6. Курси:
- 5,45 грн./USD - на момент вивезення давальницької сировини;
- 5,47 грн./USD - на момент підписання акта виконаних робіт;
- 5,55 rpH./USD - на момент ввезення готової продукції.
Допоміжні розрахунки:
1) сума вивізного мита, яка оформляється простим векселем -(100000 USD х 5,45 грн./USD) х 10% = 54500 грн.
2) сума вивізного мита на сировину, яка підлягає оплаті за виконану роботу, яка оформляється простим векселем - (8000 USD х 5,55 грн./USD) х 10% = 4360 грн.
3) сума ввізного мита, нарахованого на готову продукцію -(100000 USD + 8000 USD) х 5,55 грн./USD) х 10% = 59940 грн.
4) сума ввізного ПДВ, нарахованого на готову продукцію -(100000 USD + 8000 USD) х 5,55 грн./USD + 59940 грн.) х 20% = 131868 грн.
в) винагорода за виконану роботу проводиться готовою продукцією
Приклад 20.
1. Вартість давальницької сировини, вивезеної для переробки, 10000 USD.
2. Контрактна вартість послуг за переробку давальницької сировини стано-вить 8000 USD. Послуги оплачуються готовою продукцією балансовою вартістю 37500 грн.
3. Вивізне мито 10%.
4. Митний збір при ввезенні сировини та вивезенні готової продукції, виго-товленої з давальницької сировини, становить 200 грн.
5. Курси:
- 5,45 грн./USD - на момент вивезення давальницької сировини;
- 5,47 грн./USD - на момент підписання акту виконаних робіт;
- 5,55 rpH./USD - на момент ввезення готової продукції.
Допоміжні розрахунки:
1) сума вивізного мита, яка оформляється простим податковим векселем - (10000 USD х 5,45 грн./USD) х 10 % = 5450 грн.
2) сума ввізного мита, нарахованого на готову продукцію -(10000 USD + 8000 USD) х 5,55 грн./USD) х 10 % = 9990 грн.
3) сума ввізного ПДВ, нарахованого на готову продукцію -(10000 USD + 8000 USD) х 5,55 грн./USD + 9990 грн,) х 20 % = 21978 грн.
4) сума вивізного мита на готову продукцію, яка підлягає оплаті за викона-ну роботу {8000 USD х 5,55 грн./USD) х 10% = 4440 грн.
ВИСНОВКИ
Отже, можна зробити наступні висновки:
Облік зовнішньоекономічної діяльності здійснюється по багатьох напрямках. Він стосується обліку валютних коштів, експортно-імпортних і товарообмінних операцій, операцій здавальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності.
Грошові кошти згідно з П(С)БО 21 відносяться до монетарних статей в іноземній валюті і підлягають перерахунку на кінець звітного періоду. Перерахунок передбачає порівняння балансових вартостей іноземної валюти на момент здійснення операцій та на дату балансу.
Порядок придбання іноземної валюти регламентують Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджені постановою Правління НБУ від 18.03.99 р. №127.
Операції з придбання іноземної валюти не спричиняють жодних наслідків для валових витрат і валового доходу (крім внесків до Пенсійного фонду, комі-сійної винагороди банку та біржі і курсової різниці). При цьому сума грошових коштів, перерахованих резидентом для придбання іноземної валюти (без ураху-вання комісійних або вартості послуг осіб, які здійснюють конверсійні (обмінні) операції за дорученням платника податку), вважається балансовою вартістю такої Іноземної валюти.
Якщо операція купівлі валюти пов'язана з неопераційною діяльністю, то ви-трати по курсовій неопераційній різниці відображаються на рахунку 977 "Інші витрати звичайної діяльності".
Операція продажу валюти належить до іншої операційної діяльності підприємств. При її здійсненні визначається дохід, який дорівнює сумі коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок підприємства, та витрати, які дорівнюють собівартості реалізованої валюти.
Бухгалтерський облік експортно-імпортних операцій ведуть в розрізі:
1) облікових партій;
2) товарної номенклатури, яка прийнята в міжнародних розрахунках;
3) матеріальновідповідальних осіб.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. №246, придбані (одер-жані) запаси зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Пе-рвинна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запа-си, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. У разі, якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первинною вартістю одержаних запасів є їх справедлива вартість (п.13 П(С)БО 9). Різниця між балансовою і справедливою вартістю первинних запасів включається до скла-ду витрат звітного періоду.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для студентів / Вид. 2-е, доп. і перероб. - Житомир, ЖТІ, 2000. - 640 с.
2. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні. Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-Клуб", 2000. 768 с.
3. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Бутниця Ф.Ф.- Житомир : ЖІТІ, 2000. - 608 с.
4. Кузмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник. - К.: Все про бухгалтерський облік, 1999. - 288 с.
5. Партин Г.О. Бухгалтерський облік : основи теорії та практики : Навч. посібник. - К.: Т-во "Знання". КОО,2000, 245 с.
6. Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України. -Тернопіль: Лілея, 2000. -100 с.
7. Пархоменко Н. Бухгалтерський облік в Україні // Київ -1997.
8. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності // Київ: ВТОВ "А. С. К.", 1998.
9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Підручник для студ.вищ.навч.закл.екон.спец. - К.:А.С.К.,2000. - 784
10. Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики / За ред.проф. М.П.Войнаренка. - Київ: Наукова думка, 2002. - 718 с.
11. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. -К., 2000. 578 с.
12. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за ред. П.Я. Хомина. -Тернопіль: Астон, 2000. -288 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...