WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік експортно-імпортних операцій, зовнішньоекономічних товарообмінних операцій, операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльност - Реферат

Облік експортно-імпортних операцій, зовнішньоекономічних товарообмінних операцій, операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльност - Реферат

імпортери підакцизних товарів.
2. ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ
ТОВАРООБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ
2.1. Оподаткування зовнішньоекономічних
товарообмінних операцій
Для оподаткування під бартерними операціями слід розуміти господарські операції, які передбачають проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у будь-якій формі, що відрізняється від грошової. Це можуть бути будь-які види заліку або погашення взаємної заборгованості, в результаті яких не передбачається зарахування коштів на рахунки продавця як компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг).
Доходи і витрати від їх здійснення визначаються виходячи з договірної ціни операцій, але не нижче за звичайні ціни. Оподаткування бартеру у сфері ЗЕД здійснюється у загальноприйнятому для товарообмінних операцій порядку.
При оцінці товарообмінних операцій використовують звичайні ціни.
Звичайна ціна - ціна реалізації товарів (робіт, послуг) продавцем (включаючи суму нарахованих (або сплачених) відсотків, вартість іноземної валюти), яка може бути отримана у випадку їх продажу особам, не пов'язаним з ним за звичайних умов ведення господарської діяльності.
Базою визначення доходів і витрат при здійсненні бартерних операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності є договірна вартість товарів (робіт, послуг), яка повинна бути не нижче від звичайних цін.
Датою збільшення валового доходу при товарообмінних операціях є дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного надання резуль-татів робіт (послуг) платником податку.
Датою збільшення валових витрат платника податку при здійсненні ним то-варообмінних операцій є дата оприбуткування платником податку товарів (а при їх імпорті - також робіт (послуг), супутніх чи допоміжних такому імпорту това-рів), а для робіт (послуг), - дата їх фактичного отримання від таких осіб, незале-жно від наявності їх оплати (у тому числі часткової або авансової).
Приклад 13. Підприємство-резидент провело часткове відвантаження то-варів на експорт на суму 1000 USD. Зустрічна поставка від нерезидента здійснена на весь обсяг - 1500USD, після цього резидент відвантажив решту товарів на суму 500USD.
Зовнішньоекономічний бартер, як правило, передбачає ввезення (пе-ресилання) товарів (робіт, послуг) на митну територію України І вивезення їх за межі країни. Об'єктом оподаткування ПДВ є операції із:
- ввезення товарів на митну територію України і одержання робіт (послуг), які надаються нерезидентами для їх використання або споживання на митній території України;
- вивезення товарів за межі митної території України і надання робіт (по-слуг) для їх споживання за межами України.
Базою оподаткування податком на додану вартість у разі продажу товарів (робіт, послуг) без грошової оплати (або з частковою оплатою їх вартості) в ме-жах бартерних операцій є фактична ціна продажу, яка повинна бути не нижче звичайної.
Датою виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість при проведенні бартерних операцій у сфері ЗЕД вважається подія, яка відбулася раніше:
- або дата одержання товарів, що оформлюються ввізною (імпортною) мит-ною декларацією, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвід-чує факт одержання робіт, послуг платником податків;
- або дата відвантаження товару, що підтверджується вивізною (експортною) митною декларацією, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт надання робіт, послуг нерезиденту.
До операцій з продажу товарів, вивезених платником податків за межі мит-ної території України, застосовується нульова ставка оподаткування. Що стосу-ється експорту робіт (послуг), то застосування нульової ставки дозволяється у разі їх використання і споживання за межами митної території України. Не дозво-ляється застосування нульової ставки податку до операцій з вивезення товарів (робіт, послуг) у випадку, коли такі операції звільнені від оподаткування на мит-ній території України. Зазначені операції не оподатковуються ПДВ незалежно від того, де вони реалізуються: в Україні чи за її межами.
2.2. Облік товарообмінних операцій
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. №246, придбані (одер-жані) запаси зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Пе-рвинна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запа-си, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. У разі, якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первинною вартістю одержаних запасів є їх справедлива вартість (п.13 П(С)БО 9). Різниця між балансовою і справедливою вартістю первинних запасів включається до скла-ду витрат звітного періоду.
Первинною вартістю запасів, які придбані в обмін на неподібні запаси, вважається справедлива вартість одержаних запасів.
В бухгалтерському обліку при здійсненні бартерних операцій згідно з п.5 П(С)БО 16 "Витрати", затвердженим наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318, витрати відображаються в обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. При одержанні запасів за товарообмінним договором збільшуються і активи, і зобов'язання. Однак згідно з п. 7 П(С)БО 16 витрати визначаються одночасно з виникненням доходів, для одержання яких вони здійснені. Витрати на придбання оприбуткованих за бартером запасів стануть витратами тільки після виникнення за ними доходів (наприклад, при продажу таких запасів).
Згідно з п.5 П(С)БО 15 "Дохід", затвердженим наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290, доходи визнаються при збільшенні активу або зменшенні зобов'язання. У П(С)БО 15 бартерним операціям спеціальновідводиться пункт 23: "Сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вар-тістю активів, робіт, послуг, які одержані або підлягають одержанню підприєм-ством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів". Однак при здійсненні товарообмінних операцій не завжди виникають доходи. Оскільки п. 9 П(С)БО 15 передбачено: доход не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), подібною за призначенням і такою, що має однакову справедливу вартість.
Приклад 14. Підприємство-резидент уклало бартерний (товарообмінний) договір з нерезидентом на загальну суму 10000 USD. Резидент відвантажив продукцію на всю суму контракту (10000 USD). Сума митних платежів - 1000 грн. Курс НБУ на дату складання ВМД - 5,00 грн./USD. Фактична собівартість реалізованої продукції - 32000 грн. Сума ПДВ, сплачена при придбанні товарів (робіт, послуг), використаних для виробництва продукції, - 4000 грн.
У наступному звітному періоді нерезидент виконав свою частину договору, в результаті чого резидент одержав продукцію вартістю 10000 USD. Сума митних платежів - 6000 грн. Курс НБУ на дату одержання товарів (балансуюча операція) - 6,00 грн./ USD. Сума "імпортного" ПДВ - (10000 USD x 6,00 грн./USD + + 6000 грн.) х 20% ~ 13200 грн.
3. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ
В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Порядок ввезення давальницької сировини іноземного замовника на митну територію України і вивезення готової продукції
Митним оформленням ввезення давальницької сировини на митну територію України займається український виконавець. Ця процедура регламентується Порядоком видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у

 
 

Цікаве

Загрузка...