WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Cтатутний капітал підприємства: формування та облік - Курсова робота

Cтатутний капітал підприємства: формування та облік - Курсова робота

капіталу є грошові кошти та майно, що знаходиться у власності засновника.
Статутний капітал приватного підприємства обліковується на рахунку 40 "Статутний капітал".
Зміни в статутному капіталі відбуваються за рахунок прибутку підприємства або додаткового внеску засновника.
10.Облік статутного капіталу приватного підприємства
Зміст господарської операції Дебет Кредит
Кошти, отримані від засновника у вигляді матеріальних цінностей 20,22 40
Кошти, отримані від засновника у вигляді основних засобів 10 40
Кошти, внесені засновником через касу 30 40
Кошти, внесені засновником через банк 31 40
Вартість товарів, внесених засновником 28 40
Вартість нематеріальних активів, внесених засновником 12 40
Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків 10,11,12, 20,22,28, 30,31 40
Збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку 44 40
11.Формування статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю і повного товариства
Товариства з додатковою відповідальністю і повні товариства формують статутні капітали з внесків учасників. В товариствах з додатковою відповідальністю і повних товариствах учасники відповідають за їхні борги сумою своїх внесків у статутний капітал, а якщо сума статутного капіталу недостатня для покриття боргів товариства, то додатково ще й майном, що належить кожному учаснику.
Ці внески оцінені в національній валюті, визначають частку учасників у статутному капіталі.
12.Командитне товариство
Командитне товариство включає учасників, які формують статутний капітал на засадах повного товариства, а також вкладників, які відповідають за зобов'язаннями товариства лише у межах свого вкладу до його статутного капіталу.
Визначений установчими документами розмір статутного капіталу чи то акціонерного товариства, чи то будь-якого іншого господарського товариства у пасиві бухгалтерського балансу знаходить відображення у повній сумі незалежно від розміру коштів, що фактично надійшли від продажу акцій. Заборгованість акціонерів і учасників по внесках у статутний капітал обраховується на окремому бухгалтерському рахунку в активі балансу. Фінансова служба підприємства повинна слідкувати, щоб кошти надходили до статутного капіталу своєчасно і в повному обсязі. Законом передбачено, що протягом одного року з дня проголошення і реєстрації статутного капіталу він повинен бути сплачений повністю.
Викуп акцій, а також внески часток у статутні капітали акціонери і учасники товариств можуть здійснювати не лише перерахуванням грошей чи готівкою, але й за рахунок натуральних внесків (майно, матеріальні активи).
При створенні статутного капіталу акціонерного товариства, тобто в процесі продажу емітованих ним акцій, товариство може отримувати кошти, які являють собою різницю між продажною (ринковою), і номінальною вартістю акцій. Зростання обсягу виробництва товарів і послуг потребує нарощування статутних капіталів господарських товариств.
Акціонерне товариство збільшує свій статутний капітал за рахунок:
" додаткового випуску акцій
" спрямування прибутку на приріст статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій.
Частина статутного капіталу підприємства будь-якої організаційно-правової форми може формуватися за рахунок інвестицій іноземних юридичних або фізичних осіб.
13.Висновки
В умовах становлення та розвитку ринкових відносин підприємства можуть самостійно формувати свої фінансові ресурси, основними джерелами яких можуть виступати прибуток, кошти, отримані від продажу цінних паперів, пайові та інші внески акціонерів, юридичних та фізичних осіб, а також кредити та інші надходження, що не суперечать законодавству.
Основним джерелом формування власного власних коштів підприємства є статутний капітал - це сукупність коштів, вкладених у підприємство його власником (власниками). Порядок формування статутного капіталу регулюється законодавством та засновницькими документами.
Статутний капітал виступає невід'ємною складовою частиною будь-якого товариства або підприємства.
Так, статутний капітал державних підприємств відображає суму коштів, виділену державою з бюджету на момент введення підприємства в експлуатацію для здійснення його діяльності (вартість всіх витрат на будівництво, монтаж, наладку, вартість обладнання, оборотних засобів та грошові кошти).
Статутний капітал недержавних комерційних структур формується за рахунок коштів (матеріальних, грошових), внесених акціонерами (учасниками), і тому уявляє собою колективну власність декількох юридичних або фізичних осіб - засновників акціонерного товариства або підприємства іншої організаційно-правової форми.
При ознайомленні з формуванням статутного капіталу необхідно враховувати організаційно-правову форму підприємства. Тому вивчення операцій з капіталом доцільно починати з ознайомлення юридичного статусу та права здійснення статутних видів діяльності, складу засновників (учасників), структури і управління підприємства, а також фінансових можливостей для досягнення поставлених цілей діяльності.
14.Список використаної літератури:
1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002. -672с.
2. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФБК - ПРЕСС, 2002.-544с.
3. Пупко Г.М. Аудит и ревизия: Учебное пособие. - Мн.: Мисанта, 2002. - 429 с.
4. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник/ Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 416 с.
5. Завгородний В.П. Бухгалтерский учёт в Украине (с использованием Национальных стандартов): Учебное пособие для студентов вузов. - 5-е изд., доп. и перераб. - К.:А.С.К., 2001. - 848 с.
6. Белуха Н.Т. Аудит: Учебник. - К.: "Знання", КОО, 2000. - 769 с.
7. Суйц В.П., Ахметбеков А.Н., Дубровина Т.А. Аудит: общий, банковский, страховой: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 556 с.
8. Аудит: Учебник для вузов/ В.И.Подольский, Г.Б.Поляк, А.А.Савин, Л.В.Сотникова; Под ред. проф. В.И. Подольского. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. - 432 с.
9. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - Аудиторська палата України, К.,1999 - 275с.
10. Аудит: Практическое пособие/ А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В.Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. - К.: "Учётинформ", 1996. - 283 с.
11. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 1995. - 240 с.
12. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" № 996-XIV від 16.07.99.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджене наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99.
14. Закон України "Про господарські підприємства" № 1577-12 від 19.09.91, з наступними змінами і доповненнями.
15. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91, з наступними змінами і доповненнями.

 
 

Цікаве

Загрузка...