WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерська (фінансова) звітність - Курсова робота

Бухгалтерська (фінансова) звітність - Курсова робота

обліку, затверджене Міністерством фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.
3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від ЗО листопада 1999 р. № 291.
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від ЗО листопада 1999 р. № 291.
5. "Бухгалтерський облік в Україні" за редакцією Хом'яка Р. Л.,
Львів 2003 р., навчальний посібник.
6. "Теорія бухгалтерського обліку" Грабова Н. М., Київ 2002 р., навчальний посібник.
ДОДАТОК 1
Форми фінансової звітності та їх призначення
Форми фінан-сової звітності Зміст Використання інформації
1 2 3
Баланс Наявність економічних ресурсів, які кон-тролюються підприєм-ством, на дату балансу Оцінка структури ресурсів під-приємства, їх ліквідності та пла-тоспроможності підприємства
Прогнозування майбутніх потреб у позиках
Оцінка та прогнозування змін економічних ресурсів, які під-приємство, ймовірно, контро-люватиме в майбутньому
Звіт про фінансові резуль-тати Доходи, витрати і фі-нансові результати ді-яльності підприємства за звітний період Оцінка та прогноз прибутковості діяльності підприємства, структури доходів та витрат
Звіт про власний капітал Зміни у складі власного капіталу під-приємства протягом звітного періоду Оцінка та прогноз змін у власному капіталі
Закінчення табл.
1 2 3
Звіт про рух грошових коштів
Генерування та вико-ристання грошових коштів протягом звітного періоду Оцінка та прогноз операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства
Примітки до звіту Обрана облікова політика
Інформація, не наведена безпосередньо у фі-нансових звітах, але обов'язкова за П(С)БО Додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості Оцінка та прогноз облікової політики ризиків або непев-ності, які впливають на підприємство, його ресурси та зо-бов'язання; діяльності підроз-ділів підприємства тощо.
Структура фінансових звітів узгоджена зі структурою Плану рахунків бухгалтерського обліку.
План рахунків Фінансовий звіт
Клас Назва класу
1 Необоротні активи Баланс Розділ 1 активу
2 Запаси
Розділ 2 активу
3 Кошти, розрахунки та інші активи
Розділи 2 і 3 активу
4 Власний капітал та забезпечення зобов'язань
Розділи 1 і 2 пасиву
5 Довгострокові зобов'язання
Розділ 3 пасиву
6 Поточні зобов'язання
Розділи 4 і 5 пасиву
7 Доходи і результати діяльності Звіт про фінансові результати
8 Витрати за елементами
9 Витрати діяльності
10 Позабалансові рахунки Примітки до фінансових звітів
Додаток 8
до інструкції про порядок складання на 2003 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів
Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетним установам
Коди
за_____________200__р.
Форма №4-1д за ДКУД
Установа______________________________________________________________________________________за ЄДРПОУ
Територія_____________________________________________________________________________________за КОАТУУ
Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів________________________за СПОДУ
Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету_________________________
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн.
Показники КЕК Код рядка Затверджено кошторисом на рік Залишок на початок року Перераховано залишок Нараховано доходів Надійшло коштів Касові видатки Фактичні видатки Залишок на кінець звітного періоду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Надходження коштів - усього х 010
Видатки - усього х 060 х х х х х
у тому числі:
поточні видатки 1000 070 х х
Нерозподілені видатки 3000 630 х х
Кредитування з вираховуванням погашення 4000 640 х х
Керівник ______________ _____________
(підпис) (підпис)
Головний бухгалтер ______________ _____________
(підпис) (підпис)
"___"_____________200__р
Додаток 13
До інструкції про порядок складання на 2003рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів
Звіт
про надходження бюджетівустанов
за окремими програмами
за___________________200__р.
Коди
Форма № 7д.1
Установи____________________________________________________________________________________________________
Територія____________________________________________________________________________________________________
Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів_______________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджетів______________________________________________ за ДКУД
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн.
Показники КЕК Код рядка Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
на початку року
на звітну дату списана на початку року На звітну дату
усього з неї усього з неї списана прострочена Термін оплати якої не настав
бюджетна небюджетна інша бюджетна небюджетна інша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Доходи х 010
Видатки х 020
Оплата інших послуг та інші видатки 1139 030
Дослідження і розробки, державні програми 1170 040
Створення державних записів і резервів 2200 050
Кредитування з урахуванням погашення 4000 060
Усього х 070
Керівник _________________________ _________________________
(підпис) (підпис)
Головний бухгалтер _________________________ _________________________
(підпис) (підпис)
"____"_____________200__р.
Додаток 15
До інструкції про порядок складання за 2003 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів
Звіт
про результати фінансової діяльності
за звітний рік
Форма №9
Установа_______________________________________________________
Територія______________________________________________________ Код відомчої класифікації_________________________________________
Періодичність: річна
Одиниця виміру : грн.
за ДКУД
за ЄДРПОУ заКОАТУУ
за СПОДУ
Коди
Показники Код рядка За попередній рік За звітний рік
1 2 3 4
Видатки загального фонду 060 х
з них видатки за незавершеним капітальним будівництвом
Списані недостачі матеріали
Списана дебіторська заборгованість
Результат переоцінок(+;-)
Інші видатки
Фінансовий результат за загальним фондом(+;-)
Керівник
Головний бухгалтер
"___"_______________200__р. __________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
(підпис) (прізвище та ініціали)

 
 

Цікаве

Загрузка...