WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерська (фінансова) звітність - Курсова робота

Бухгалтерська (фінансова) звітність - Курсова робота

періоду.
Вибір підприємством відповідної концепції має базуватися на потребах користувачів фінансових звітів.
6.Примітки до фінансової звітності
Це сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію й обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).
У примітках розкривають:
1) облікову політику підприємства - як сукупність принципів, методів і процедур, які підприємство використовує для складання та подання фінансової звітності;
2) інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами);
3) інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.
Відповідно до чинного господарського законодавства та установ-чих документів підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, власникам, органам державної виконавчої влади та іншим користувачам (податковим, фінансовим, статистичним органам, фондам, банкам тощо).
Державне регламентування звітності викликане необхідністю узагальнення показників звітності підприємств, різних видів еконо-мічної діяльності з метою розрахунку макроекономічних показників Держкомстату України. З огляду на це державні органи встановлю-ють єдині правила та форми складання і показники звітності. За порушення цих правил та вимог на керівників та інших посадових осіб підприємства можуть бути накладені адміністративні стягнення.
Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку, за достовірність якого несуть відповідальність керівник і головний бухгалтер підприємства. Ця обставина зумовлює засвід-чення даних фінансової звітності підписами керівника і головного бухгалтера. Відповідно до чинного законодавства та установчих документів вони несуть відповідальність за організацію та здійснення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності.
Інформація, наведена у фінансових звітах, стає необхідною для ко-ристувачів завдяки властивим їй якісним характеристикам, основними з яких є: зрозумілість, доречність, достовірність, порівнюваність звітності.
Суттєвою якісною характеристикою інформації, що подається у фінансових звітах, є її зрозумілість для користувачів. З цією метою припускається, що користувачі мають відповідні знання з бізнесу, економічної діяльності та. бухгалтерського обліку і прагнуть вивча-ти інформацію з достатньою ретельністю. Проте інформація про складні поняття, які мають бути включені до фінансових звітів у зв'язку з їх доречністю для прийняття економічних рішень кори-стувачами, не повинна вилучатися тільки на тій підставі, що певним користувачам буде важко її зрозуміти.
Для того щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона має містити дані про:
- підприємство (повну назву, організаційно-правову форму, місце
знаходження, назву органу управління, якому підпорядковується
підприємство, назву материнської (холдингової) компанії тощо);
- дату звітності та звітний період. Якщо період, за який складе
но фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого
Положенням (стандартом), то причини і наслідки цього мають бути
розкриті у примітках до фінансової звітності;
- валюту звітності та одиницю її виміру. Якщо валюта звітності
відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то
підприємство має розкрити причини цього і методи, використані для
переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу;
- відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періо
ду. Така інформація необхідна для порівняння показників у динаміці,
розрахунку та аналізу зрушень у структурі, побудові динамічних рядів
для потреб економічного аналізу;
- облікову політику підприємства і її зміни. Підприємство має
висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису принципів
оцінки статей звітності, методів обліку щодо окремих статей звітності;
- іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними
положеннями (стандартами).
Щоб бути корисною, інформація має бути доречною, відповідати потребам користувачів під час прийняття рішень. Інформація є доречною, якщо впливає на економічні рішення користувачів, допо-магаючи оцінюванню ними минулих, нинішніх чи майбутніх подій, або допомагає їм підтвердити чи виправити їх минулі оцінки.
Передбачувальна та підтверджувальна ролі інформації пов'язані між собою. Наприклад, інформація стосовно поточного рівня та струк-тури утримуваних активів має цінність для користувачів, коли вони намагаються спрогнозувати здатність підприємства вигідно кори-стуватися можливостями та здатність реагувати на несприятливі си-туації. Та сама інформація підтверджує минулі прогнози, наприклад, щодо структури підприємства або результату запланованих операцій. Інформація щодо фінансового стану та результатів діяльності часто використовується як основа для прогнозування майбутнього фінансового стану, результатів діяльності та інших питань, якими безпосередньо зацікавлені користувачі (виплатою дивідендів та заробітної плати, рухом цін на цінні папери та спроможністю підприємства виконати свої зобов'язання вчасно). Щоб мати прогнозну цінність, інформація не повинна набирати форми чіткого прогнозу. Проте можливість робити прогнози, виходячи з фінансових звітів, посилюється завдяки способу викладу інформації стосовно минулих операцій та подій. Наприклад, передбачувана цінність звіту про фінансові результати підвищується, якщо окремо розкриваються надзвичайні статті доходу чи витрат.
На доречність інформації впливають її характер та суттєвість. У деяких випадках достатньо самогохарактеру інформації для визна-чення її доречності. Наприклад, звітність нового підрозділу може вплинути на оцінку ризиків і можливостей, властивих підприємству, незалежно від суттєвості результатів, досягнутих новим підрозділом за звітний період.
Інформація є суттєвою, якщо її пропуск або неправильне відоб-раження може вплинути на економічні рішення користувачів, прий-няті на основі фінансових звітів. Суттєвість залежить від обсягу статті та помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням. Таким чином, суттєвість скоріше виступає певним порогом або точкою відсікання, а не основною якісною характеристикою, яка має бути притаманною інформації, аби вона стала корисною.
Інформація є достовірною тоді, коли вільна від суттєвих помилок та упередженості, і користувачі можуть покластися на неї тією мірою, якою вона відображає або, як очікується, буде відображати дійсний стан справ.
Інформація може бути доречною, але настільки недостовірною за своїм характером або внаслідок подання, що її визнання може стати
потенційно помилковим. Наприклад, якщо триває судова справа щодо правомірності та суми претензій за збитки, для підприємства може бути недоцільним визнавати повну суму претензій у балансі, хоча буде доцільно розкрити цю суму й обставини висунення претензії.
Щоб бути достовірною, інформація має правдиво відображати операції та інші події, які вона розкриває або, як очікується, зможе розкрити. Таким чином, баланс, наприклад, має правдиво відображати всі операції та інші

 
 

Цікаве

Загрузка...