WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерська (фінансова) звітність - Курсова робота

Бухгалтерська (фінансова) звітність - Курсова робота

не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюджувати її у вигляді окремих друкованих видань.
Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні здійснюють відповідні органи в межах їх повноважень, передбачених законами.
Відповідні органи при перевірці поданої на їхню адресу звітності встановлюють правильність оформлення звіту і звітних даних, на-явність всіх звітних форм, взаємозв'язок і погодженість між окре-мими показниками та формами звітності.
- Затвердження звітності підприємства відповідним органом оформ-люється актом (протоколом), у якому дається також оцінка діяль-ності підприємства та пропозиції щодо поліпшення його діяльності.
4. Форми фінансової звітності
Фінансова звітність підприємства включає в себе: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.
Баланс - це звіт про фінансовий стан підприємства, який відоб-ражає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Можна виділити такі особливості складання балансу.
Для суб'єктів малого підприємництва і представництв суб'єктів господарської діяльності національними Положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.
Форми фінансової звітності підприємств і порядок їх заповнення встановлює Міністерство фінансів України. Методологія та форми складання фінансової звітності регулюються в Україні затвер-дженими Міністерством фінансів такими національними Положен-нями (стандартами):
- ЩС)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності";
- П(С)БО 2 "Баланс";
- П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати";
- П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів";
- П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал".
Призначення форм фінансової звітності розглянуто в додатку 1.
Форми фінансових звітів є взаємозв'язаними, взаємодоповнюючи-ми, оскільки вони відображають різні аспекти одних і тих же операцій або інших.
5.Звіт.
5.1.Про фінансові результати
Це звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. Зміст і форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.
У звіті про фінансові результати зіставляються доходи і витрати від здійснення різних видів діяльності підприємства, - операційної, фінансової та інвестиційної.
Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства тобто операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. До операційної також належать інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
Змістом інвестиційної діяльності є придбання та реалізація необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складо-вою еквівалентів грошових коштів.
Фінансова діяльність приводить до змін розміру і складу влас-ного та позикового капіталу підприємства.
З погляду передбачуваності виділяють також надзвичайні доходи та витрати, що утворилися внаслідок надзвичайних подій. Над-звичайна подія - будь-яка подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона по-вторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.
Результатом діяльності підприємства є чистий прибуток або зби-ток, який відповідно збільшує або зменшує величину власного капі-талу підприємства і відображається у балансі.
5.2.Звіт про рух грошових коштів
- складається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 квітня 1999 № 87. Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбули ся у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період. Надходження і видаток грошових коштів розглядаються в розрізі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, що показує рис. 10
Звіт про фінансові результати показує прибутковість діяльності підприємства, але не показує надходження і вибуття грошових коштів у результаті цієї діяльності. Причина тут полягає в тому, що звіт про фінансові результати складається згідно з принципом нарахування: доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.
Для визначення руху грошових коштів внаслідок поточної діяль-ності підприємства необхідно трансформувати дані звіту про фінан-сові результати згідно з касовим методом, за яким доходи і витрати визнаються, якщо мали місце надходження або сплата грошових коштів (рис. 10.4).
Існують два методи трансформації звіту про фінансові результати для отримання інформації про рух грошових коштів:
- прямий метод, що вимагає коригування кожної статті звіту.
Грошові надходження від реалізації продукції зменшують на суми,
витрачені у зв'язку з придбанням запасів, поточними витратами тощо;
- непрямий метод, згідно з яким трансформується безпосеред
ньо сума чистого прибутку.
Використання зазначених методів приводить до однакових ре-зультатів.
У П(С)БО 4 використовується непрямий метод складання звіту про рух грошових коштів.
5.3.Звіт про власний капітал
Це звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Зміст і форма звіту про власний капітал, а також загальні вимоги щодо розкриття його статей регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.
У міжнародній практиці поширені дві концепції капіталу:
- фінансова -прийнята більшістю підприємств при складанні
фінансових звітів. Згідно з фінансовою концепцією капітал, такий
як інвестовані кошти або інвестована купівельна спроможність, є
синонімом чистих активів або власного капіталу підприємства;
- фізична, згідно з якою капітал, такий як виробнича потужність,
розглядається як продуктивність підприємства.
Наведені концепції капіталу приводять до таких концепцій збе-реження капіталу:
- збереження фінансового капіталу, згідно з якою прибуток
заробляється, якщо тільки фінансова (або грошова) сума чистих ак
тивів на кінець періоду перевищує фінансову (або грошову) суму
чистих активів на початок періоду після вилучення будь-яких ви
плат власникам або внесків власників протягом даного періоду;
- збереження фізичного капіталу - прибуток заробляється,
якщо тільки фізична виробнича потужність (або продуктивність)
підприємства (або ресурси, необхідні для досягнення такої потуж
ності) на кінець періоду перевищує фізичну виробничу потужність
на початок періоду після вилучення будь-яких виплат власникам
або внесків власників протягом даного

 
 

Цікаве

Загрузка...