WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерська (фінансова) звітність - Курсова робота

Бухгалтерська (фінансова) звітність - Курсова робота

сплачених сум, що підлягають відшкодуванню.
Спеціальна звітність подається з питань розрахунків і викори-стання коштів фонду соціального страхування, пенсійного фонду, фонду зайнятості тощо.
Внутрішньогосподарська (управлінська) звітність відображає необхідну інформацію для прийняття рішень на рівні структурних підрозділів і розробляється підприємством самостійно.
Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгал-терського обліку.
За термінами подання розрізняють нормативну і строкову звітність. Нормативна подається на певну дату, строкова - у термін до 25 днів після закінчення звітного періоду.
За ступенем узагальнення звітність поділяють на первинну, що подається підприємствами, і зведену, що узагальнює дані первинної звітності у межах міністерств і відомств.
За обсягами відображених результатів діяльності розрізняють повну і скорочену звітність.
За періодом часу, за який характеризується діяльність підприємства, тобто за періодичністю подання розрізняють річну і проміжну (щоквартальну, щомісячну) звітність.
З погляду охоплення видів діяльності звітність може відображати усі види діяльності, якою займається підприємство, або обме-жуватися лише основним із них.
З погляду поширення на галузі народного господарства звітність є типовою і галузевою. Типові форми звітності застосовують для відображення облікових даних однакового змісту, галузеві містять показники за специфічними видами діяльності.
За характером спрямування розрізняють внутрішню звітність, призначену для внутрішнього управління підприємством, і зовніш-ню, яка виходить за межі підприємства і подається органам вико-навчої влади, іншим користувачам.
Звітність за способом подання користувачам поділяють на подану поштовим зв'язком, телеграфом, електронною поштою або подану власноруч.
- Загальну схему класифікації звітності наведено на рис. 10.2 (с. 270).
3. Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності
Підприємство складає квартальну та річну фінансову звітність, яку подає користувачам відповідно до чинного законодавства. Най-більшим за обсягом й інформативністю є річний звіт у складі: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до звіту. Підготовка та складання річного фінансового звіту має свої етапи, що зумовлено тривалістю облікового періоду і складністю виконува-них робіт. Насамперед необхідно перевірити повноту відображення в поточному обліку господарських операцій, оформлених відповід-ними документами, і завершити облікові записи; уточнити розподіл витрат і доходів між суміжними звітними періодами; перевірити стан розрахунків з дебіторами і кредиторами, зокрема розрахунків з податковими та фінансовими органами, у необхідних випадках відре-гулювати її; визначити обсяги валових доходів і валових витрат і списати відповідні суми на фінансові результати та закрити рахунки; відобразити чисті прибутки (збитки) і їх розподіл чи погашення. Під час проведення цієї роботи перевіряють правильність облікових запасів, звіряють дані синтетичного й аналітичного обліку і роблять виправні записи для усунення виявлених помилок.
Якісна відмінність між квартальним і річним фінансовим звітом полягає в тому, що перший складають в основному за даними поточ-ного обліку, а показники річної звітності підтверджуються резуль-татами інвентаризації активів та зобов'язань, що забезпечує їх до-стовірність. Правові основи порядку складання, подання та оприлюднення фінансової звітності закладені в статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня
1999 p. № 996-XIV та у Порядку подання фінансової звітності, за-твердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2000 р. № 419.
Підприємства подають фінансову звітність таким адресатам:
- органам, до сфери управління яких належать підприємства;
- трудовим колективам на їх вимогу;
- власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;
- іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики щодо використання бюджетних асигнувань, одержаних з державного бюджету, органам Державного казначейства, а щодо ви-користання асигнувань, одержаних з місцевих бюджетів, - відповід-но фінансовим відділам держадміністрацій.
Термін подання фінансової звітності визначає уряд. Так, квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається під-приємствами адресатам не пізніше 25 числа місяця, що настає за звіт-ним кварталом, а річна - не пізніше 20 лютого наступного за звітним року. Місячний звіт про використання бюджетних асигнувань підприємства подають не пізніше 5 числа, наступного за звітним, квартальний - не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річний - не пізніше 22 січня наступного за звітним року.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади подають зведену фінансову звітність про виконання кошторисів доходів і видатків розпорядниками бюджетних коштів Державному казна-чейству та Рахунковій палаті щокварталу не пізніше ЗО числа міся-ця, що настає за звітним кварталом, та щороку не пізніше 1 березня наступного за звітним року.
Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, подають консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам) у визначені ними терміни, але не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше 15 квітня наступного за звітним року.
Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а в разі надсилання її поштою - дата одержання адресатом звітності, зазначена на штем-пелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата. У разі, коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання пере-носиться на перший після вихідного робочий день.
Форми фінансової звітності підписуються керівником підприємства і головним бухгалтером, а у випадку відсутності на підприємстві бухгалтерської служби - керівником спеціалізованої організації або фахівцем-бухгалтером, які за угодою виконували роботу з ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. Особи, які підписали звітність, несуть повну відповідальність за достовірність звітних даних.
Фінансова звітність підприємства є відкритою, крім випадків передбачених законодавством. Оприлюднення звітності - це офі-- ційне подання фінансової звітності до органів Державного комітету статистики України, Державноїподаткової адміністрації України, Фонду державного майна, Антимонопольного комітету України, Ко-мітету у справах нагляду за страховою діяльністю, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших установ і організацій, які відповідно до законодавчих актів України вповноважено для отримання бухгалтерської звітності від суб'єктів господарювання, а також офіційна публікація звітів про фінансовий стан підприємства в засобах масової інформації, якщо це передбачено законодавством.
Відкриті акціонерні товариства, підприємства - емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов'язані

 
 

Цікаве

Загрузка...