WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерська (фінансова) звітність - Курсова робота

Бухгалтерська (фінансова) звітність - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
Бухгалтерська (фінансова) звітність
План
Вступ
1. Поняття та принцип побудови звітності.
2. Класифікація звітності та її користувачі.
3. Порядок складання, подання, оприлюднення фінансової звітності.
4. Форми фінансової звітності.
5. Звіт.
5.1Про фінансовий результат;
5.2Про рух грошових коштів;
5.3Про власний капітал;
6. Примітки до фінансової звітності.
Висновок
Додатки
Список використаної літератури.
Вступ
Сучасний механізм обліку був відомий і працював ще до моменту появи першої публікації на облікову тему. З розвитком економічних відносин облік удосконалюється як надбудова суспільної формації, зростає його значення в доказах майнової відповідальності. Поняття обліку є досить широким і багатогранним, так як він пов'язаний з господарською діяльністю людей.
З огляду на це він перетворився на міжнародну мову бізнесу - став обов'язковою передумовою успішної діяльності всіх господарюючих суб'єктів. Він тісно пов'язаний із такими науками, як статистика, фінанси, менеджмент, із правовими та соціальними науками.
Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілізації третього тисячоліття . Розв`язання цих нагальних завдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах суспільства. Облік вступає на новий щабель свого розвитку.
Перехід підприємств у 2000-2001 роках на Національні стандарти бухгалтерського обліку дозволяє суб'єктам підприємницької діяльності самостійно визначати облікову політику підприємства, обирати форму бухгалтерського обліку, затверджувати правила документообігу, встановлювати межі та форми ведення обліку. Бухгалтерський облік є, так би мовити, літописом діяльності будь-якого господарства, дає йому змогу поновити кожен господарський факт з усіма подробицями.Бухгалтерська інформація надає суцільну, без будь-яких пропусків, картину бізнесу і має найбільшу повноту. Така повнота інформації забезпечує підприємцям достатню свободу в прийнятті управлінських рішень, а підсумкове узагальнення інформації та одержання підсумкових показників, що характеризують діяльність підприємства, здійснюється шляхом складання звітності за звітний період.
1. Поняття та принципи побудови звітності
Бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства користувачам для прийняття рішень. Підсумкове узагальнення інформації та одержання підсумкових показників, що характеризують діяльність підприєм-ства, здійснюється шляхом складання звітності за звітний період. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік, тобто період з 1 січня по 31 грудня. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітно-го року. Баланс підприємства складається станом на кінець остан-нього дня кварталу або року. Перший звітний період новостворено-го підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим 15 місяців. Тобто першим звітним роком є період до 31 грудня з дати набуття прав юридичної особи, а для тих, що набули цього права після 1 жовтня - по 31 грудня наступного року. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку звітного року до моменту ліквідації підприємства.
Економічні рішення, які приймають користувачі фінансових звітів, вимагають оцінки здатності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також часу та впевненості в їх генеруванні. Власне цим і визначається, наприклад, спроможність підприємства здійснювати виплату заробітної плати або розраховуватися з поста-чальниками, своєчасно повертати позики, сплачувати дивіденди.
Користувачі можуть краще оцінювати здатність підприємства генерувати грошові кошти чи їх еквіваленти, якщо мають у своєму розпорядженні узагальнену та систематизовану інформацію у ви-гляді фінансової звітності, сфокусовану на фінансовому стані та ре-зультатах діяльності підприємства.
Отже, метою складання фінансової звітності є надання ко-ристувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупе-редженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
Для досягнення поставленої мети та виконання завдань щодо задоволення інформаційних потреб користувачів звітність має відпо-відати певним вимогам. Залежно від потреб управління, чинних за-конодавчих та нормативно-правових актів можна сформувати сис-тему вимог до звітності (рис. 10.1, с. 262).
1. Зміст і форма балансу, а також загальні вимоги до розкриття
його статей регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтер
ського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства ФінансівУкраїни від 31 березня 1999 № 37. Бухгалтерський баланс складається за формою, встановленою Міністерством фінансів України.
2. У балансі порівнюються дані на початок і кінець звітного періоду.
3. Статті балансу групуються за певною ознакою.
4. Не допускається взаємне погашення активів і пасивів балансу.
5. Статті балансу відображають дані бухгалтерського обліку відпо
відно до фактичної наявності за результатами інвентаризації.
6. Оцінка статей здійснюється відповідно до положень національ
них облікових стандартів.
Порівняння структури балансу за національними та міжнародними стандартами наведено в табл. 10.2. Слід зазначити, що міжнародні стандарти, на відміну від національних, не передбачають суворо фіксованої, конкретної форми балансу, а лише містять мінімальний перелік показників (МСБО 1, параграф 66), які необхідно відобра-зити в ньому. До того ж цей перелік може бути збільшений за раху-нок додаткових статей, якщо керівництво підприємства вважає ці статті істотними для достовірного відображення фінансового стану.
2. Класифікація звітності та її користувачі
З метою впорядкування складання звітності її класифікують за такими найбільш поширеними ознаками: змістом і джерелами фор-мування, терміном подання, ступенем узагальнення, обсягом, періо-дичністю подання, охопленням видів діяльності, поширенням на галузі народного господарства, характером спрямування і викори-стання, ступенем використання обчислювальної техніки.
Насамперед слід розрізняти звітність за будовою:
- звітність, у якій інформація наводиться станом на певну дату (вона містить моментні показники);
- звітність, що містить інформацію за певний (звітний) період (її складають інтервальні показники).
За змістом і джерелами формування розрізняють статистичну, фінансову, податкову, спеціальну, внутрішньогосподарську (управ-лінську) звітність.
Статистична звітність містить інформацію, що є необхідною для статистичного вивчення господарської діяльності підприємств та побудови макроекономічних показників.
Фінансова звітність містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошовихкоштів підприємства за звітний період, її складають з дотриманням балансового узагаль-нення облікової інформації. Цей принцип закладено у структуру звітних форм, у внутрішній і міжформовій ув'язці показників.
Податкова звітність містить інформацію про валові доходи та валові витрати, фінансові результати та розрахунок сум податків, що підлягають сплаті до бюджету, а також надмірно

 
 

Цікаве

Загрузка...