WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат виробництва у сільському господарстві - Курсова робота

Облік витрат виробництва у сільському господарстві - Курсова робота

розподіляють між окремими культурами (групами культур і транспортними роботами пропорційно до виконаних робіт в умовних еталонних гектарах за формою, наведеною в таблиці 8.
Таблиця 8
Відомість розподілу витрат з утримання і експлуатації машинно-тракторного парку.

Об'єкти обліку, на які відносяться витрати
Обсяг вико-наних робіт, ет. га
Витрати
до розподілу, грн
Кореспондуючий рахунок
Культури
1
Озима пшениця
930
4138,50
231 100
2
Соняшник
750
3337,50
231 200
3
Цукровий буряк
1207
5371,15
231 300
Разом
2887
12847,15
X
4
Транспортні роботи тракторів
10 478
46 623,97
X
Всього
13365
59471,12
2351 (кредит)
Після списання витрат на сільськогосподарські роботи (культури, групи культур) на субрахунку 2351 залишаються витрати, які відносяться лише на транспортні роботи тракторів. Після цього визначають фактичну собівартість 1 ет. гектара (або 1 т-км) транспортних робіт тракторного парку шляхом ділення суми витрат, що залишилися, на обсяг транспортних робіт тракторів за рік.
Розрахунок собівартості 1 ет. гектара наведено в таблиці 9.
Розділ 8. Розрахунок фактичної собівартості транспортних робіт тракторного парку.
Зіставляючи фактичну собівартість 1 ет. га (т-км) з плановою, визначають калькуляційну різницю і дописують її (при подорожчанні) на рахунки споживачів або сторнують (при здешевленні). На суму калькуляційної різниці дебетують субрахунки 20, 903 і кредитують субрахунок 2351. Умовний розрахунок наведено в таблиці 9.
Таблиця 9
Розрахунок списання калькуляційних різниць між плановою і фактичною собівартістю транспортних робіт тракторного парку.

Споживачі транспортних послуг
Обсяг виконаних робіт, ет. га
Собівартість транспортних послуг. грн
Сума
Кореспондуючий
рахунок
план 12,00
факт 15,96
Економ.(-}
перевитрати (+)
Перевезення вантажів:
1
Зернових відходів
64,2
770,40
1024,63
254,23
208
2
Лісоматеріалів
2183
26196,00
34840,68
8644,68
205
3
Добрив
417
5004,00
6655.32
1651,32
208
4
Загальновиробничогопризначення галузі рослинництва 257
3084,00
4101,72
1017.72
911
5
Загально виробничих витрат всіх напрямів діяльності. 2700
32 400.00
43002,00
10 692,00
92
6
Населенню за
готівку 622
7464,00
9927,12
2463,12
903
7
Стороннім організаціям
4083,9
49006,80 65216,56
16209.76
903
а
На будівництво пекарні
146
1752,00
2330,16
578,16
151
9
Аміачної селітри під озиму пшеницю 4.9
58.80
78,20
19,40
231
Разом
10478
125 736,00
167266,39
41 530,39
2351 (кредит)
На субрахунку 2352 "Утримання і експлуатація комбайнів та інших самохідних машин" протягом року обліковують витрати на утримання і експлуатацію зерно- і бурякозбиральних машин та інших самохідних комбайнів, машин, гаражів, навісів, майданчиків, інших основних засобів, пов'язаних з утриманням експлуатацією зазначених машин. Аналітичні рахунки за цим субрахунком відкривають за видами машин: зерно-, кукурудзо-, бурякозбиральні комбайни тощо.
Протягом року витрати на утримання і експлуатацію комбайнів нагромаджують на дебеті субрахунку 2352 за такими статтями: матеріальні витрати; амортизація; інші операційні витрати. Статті витрат "Витрати на оплату праці", "Відрахування на соціальні заходи" на цьому субрахунку не обліковують. Оплату праці комбайнерів, відрахування на соціальні заходи, вартість палива, витраченого на роботу комбайнів, відносять безпосередньо на відповідні культури. На суму нарахованої оплати праці з відрахуваннями дебетують субрахунок 231 і кредитують рахунки 65 (82), 66 (81). На вартість списаного палива, витраченого на роботу комбайнів, дебетують субрахунок 2311 кредитують субрахунок 203 (80). Витрати за статтями "Матеріальні витрати", "Амортизація", "Інші операційні витрати" обліковують аналогічно до статей витрат субрахунку 2351.
На кредиті субрахунку 2352 протягом року не роблять ніяких записів. У кінці року або після закінчення збирання врожаю витрати, облічені на цьому субрахунку, списують окремими статтями на відповідні культури пропорційно до площ, на яких зібрано врожай. Якщо на збиранні врожаю були зайняті вузькоспеціалізовані комбайни, витрати списують на культури, зібрані цими комбайнами (картоплезбиральні комбайни - на картоплю, бурякозбиральні - на буряки тощо), якщо ж комбайни загального призначення (зернозбиральні) - пропорційно до площ, які були під урожаєм. На суму списаних матеріальних витрат (за винятком палива), амортизації основних засобів та інших витрат дебетують субрахунок 231 по культурах кредитують субрахунок 2352.
Для обліку витрат і виконаних робіт машинно-тракторним парком за вищеназваними аналітичними рахунками і статтями витрат новим варіантом Журнально-ордерної форми передбачено Виробничий звіт.
Облік ведуть за такими статтями: різні матеріальні витрати (паливо, будівельні матеріали, запасні частини, МШП); витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші витрати.
Розділ 9. Вдосконалення первинного обліку машинно-тракторного парку.
Реформування сільськогосподарських підприємств в основному призвело до роздрібнення великих і середніх агроформувань, створення на їх місці невеликих одноосібних фермерських господарств або ж селянських спілок, розпорошення наявних транспортних засобів, що в свою чергу, зумовило необхідність перегляду організаційних форм транспортного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників. Так, якщо у 80 - 90-і роки 80-90% вантажів у сільськогосподарських підприємствах перевозилося автомобільним транспортом, то в 1995-1997 роках його питома вага в транспортному обслуговуванні знизилася до 50-60%, а в 2000-2001-му - до 40-50%. Натомість у сільськогосподарських формуваннях зросла роль тракторного та гужового транспорту, на частку яких припадає до 50% вантажообігу. Особливо інтенсивно використовуються альтернативні види транспорту на внутрішньогосподарських перевезеннях.
Реорганізація форм господарювання в АПК і його транспортних підрозділах, неминуче вимагає удосконалення системи обліку транспортних робіт. У зв'язку з цим у загальному контексті дослідження проблем, пов'язаних зі змінами господарського механізму, необхідно розглянути і питання про стан господарського обліку в транспортних підрозділах АПК та визначити основні напрями його вдосконалення. При цьому особливу увагу варто приділити організації системи первинного обліку

 
 

Цікаве

Загрузка...