WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат виробництва у сільському господарстві - Курсова робота

Облік витрат виробництва у сільському господарстві - Курсова робота

4.
Таблиця 4
Структура товарної продукції СТОВ "Лада".
Показники Виручка, тис.грн Структура виручки, %
2002 2003 2004 2002 2003 2004
Продукція рослин-ва всього
зернові та зернобобові зних: 602 582 680 44,68 42,61 45,75
- пшениця 259 209 390 19,22 15,30 26,74
- гречка 30 24 38 2,23 1,76 2,56
- ячмінь 313 349 106 23,20 25,55 7,13
- соняшник 468 510 526 34,73 37,34 35,39
Кукурудза на зерно 145 140 143 10,76 10,25 9,62
Разом по рослинництву 1070 1092 1206 79,40 79,95 81,14
Продукція тваринництва
ВРХ 101 100 102 7,50 7,50 6,13
свині 160 158 161 11,87 11,56 10,83
молоко 8,2 7,9 8,6 0,61 0,58 0,58
бджільництво 8,3 8 8,8 0,61 0,59 0,59
Всього по тваринництву 277,5 273,9 280,4 20,59 20,05 18,86
Всього по підприємству 1347,5 1365,9 1486,4 100 100 100
З даної таблиці можна сказати, що СТОВ "Лада" має м'ясо зернову спеціалізацію. Оскільки зернові і зернобобові та свині мають найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції.
Кожен вид господарського обліку, контролю та аналізу є самостійним родом діяльності та видом економічної інформації, яка має вигляд економічних показників, які наведені у таблиці 5.
Таблиця 5
Техніко-економічні показники СТОВ "Лада" за 2002 - 2004 роки.
№ Показники 2002 2003 2004
1 Об'єм ВП, тис.грн 1995,2 1261 1258
2 Чисельність персоналу, чол. 190 125 135
3 Фонд оплати праці, тис.грн 535 473 526
4 Сер.-міс. Зарплата, грн. 234,64 315,33 324,69
5 Продуктивність праці 10,50 0,73 9,32
6 Сер.-міс. вартість основних фондів, тис. грн. 153,81 6400 5233
7 Фондовіддача 0,13 0,19 0,24
8 Прибуток ( збиток ) 130 11 11
9 Рентабельність 33,81 0,17 0,21
Порівнюючи показники виробничої діяльності на протязі 3-х років, бачимо суттєві зміни валової продукції в прибутку підприємства та інші показники, що характеризують господарську діяльність та ефективність виробництва.
Багато чинників впливають на ці зміни. Основний з них, це зміна вартості придбаних запасів. У більшу сторону це впливає на собівартість запасів (запасні частини, добрива) та на ті, що виробляються самостійно.
Розділ 2. Економічний зміст виробничих витрат та їх класифікація.
Зважаючи на те, що виробничі витрати є породженням відповідних факторів виробництва, їх економічний зміст можна визначити як спожиту частку виробничих ресурсів.
Витрати - це використані у процесі виробництва різні речовини і сили природи на виготовлення нового продукту праці. В умовах товарного виробництва грошовий вираз суми витрат на виготовлення конкретного продукту називають собівартістю. Зміст термінів витрати і собівартість поєднується в понятті витрати виробництва.
Згідно з П(С)БО 16 "Витрати" витратами визнаються:
1. Витрати відображуються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.
2. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активі, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
3. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно визначенням доходу, для отримання якого вони здійснені.
4. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображуються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
5. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами.
Витратами не визнаються:
1. Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.
2. Погашення одержаних позик.
3. Інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не
відповідають ознакам, наведеним у пункті 6 цього Положення (стандарту).
4. Витрати, які відображуються зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Розділ 3. Характеристика витрат за об'єктами і статтями.
У сільськогосподарських підприємствах витрати операційної діяльності (рослинництва, тваринництва, промислового та допоміжного виробництва) групуються за такими економічними елементами:
а) матеріальні затрати;
б) витрати на оплату праці;
в) відрахування на соціальні заходи;
г) амортизація;
д) інші операційні витрати.
Окрім класифікації витрат за елементами, на сільськогосподарських підприємствах також застосовується класифікація витрат за об'єктами і статтями.
Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) формуються за центрами відповідальності та об'єктами обліку, планування та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).
Залежно від конкретних умов виробництва, структури управління, системи оплати праці, визначення та розподілу госпрозрахункового доходу, бухгалтерія підприємства облік витрат може вести в цілому по конкретних виробничих підрозділах без деталізації за окремими об'єктами (видами і групами худоби та птиці, видами виробництв). Фактичні витрати підрозділу розподіляють між окремими культурами, видами і групами худоби та птиці пропорційно до планових витрат, а за їх відсутності - до нормативних витрат згідно з технологічними картами чи укрупненими нормативами.
Залежно від характеру участі в процесі виробництва витрати сільськогосподарського підприємства поділяються на основні та накладні.
Основні витрати пов'язані з безпосереднім виконанням технологічних операцій по виробництву продукції (робіт, послуг), а накладні - з управління та обслуговування діяльності підрозділу (бригади, цеху, ферми, внутрігосподарського кооперативу тощо), галузі чи господарства в цілому.
Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) в плануванні та обліку групуються за статтями, які господарство визначає самостійно з використанням нижче наведеного переліку, виділяючи в окремі статті змінні і постійні витрати.
Змінні витрати діляться на пропорційні, величина яких визначається обсягом одержаної продукції, та непропорційні, величина яких залежить від обсягу виконаних робіт чи поголів'я тварин; до постійних відносяться витрати, величина яких не залежить ні від кількості продукції, ні від поголів'я чи обсягу виконаних робіт.
Таблиця 6
Приблизний перелік статей витрат у сільському господарстві
Статті витрат У рослинництві У тваринництві У допоміжних виробництвах У підсобних промислових виробництвах
Витрати на оплату праці + + + +
Насіння на посадковий матеріал +
Паливо та мастильні матеріали + + + +
Добрива +
Засоби

 
 

Цікаве

Загрузка...