WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік на малих підприємствах - Курсова робота

Облік на малих підприємствах - Курсова робота

141,67
Комп'ютер 4500 500 4 (4500 - 500) / 4 = 1000 83,33 - 1000 / 12 = 83,33
Автомобіль 12000 2000 8 (12000 - 2000) / 8 = 1250 104,17 - 1250 / 12 = 104,17
Меблі 4000 600 5 (4000 - 600) / 5 = 680 56,67 - 680 / 12 = 56,67
ВСЬОГО 94500 8650 481,67 95,83 577,50
Примітка: розрахунок амортизаційних відрахувань здійснити згідно П(С)БО 7 "Основні засоби" прямолінійним засобом
Місячну суму амортизації будівлі слід писати з врахуванням положення, що половину будівлі займає виробничий цех, а іншу половину - адміністративний персонал.
В таблиці 4 наведено відомість обліку заробітної плати. В відомості розраховані утримання із заробітної плати. Нарахування на фонд заробітної плати малих підприємств не здійснюється, так як сплата єдиного податку включає в себе відрахування до пенсійного фонду та до фондів соціального страхування.
Таблиця 4
Відомість обліку заробітної плати
за грудень 200__р.
№ з/п П.І.Б Посада Сума нарахувань Утримання
Сума до виплати
Прибутковий податок Пенсійний фонд Фонд зайнятості ВСЬОГО утримань
1 Директор 800,00 (800-16-4)*13%=
101,40 16,00 4,00 121,40 678,60
2 Бухгалтер 650,00 (650-13-3,25)*13% = 82,39 13,00 3,25 98,64 551,36
3 Секретар 300,00 (300-131-6-1,5)*13% = 20,99 6,00 1,50 28,49 271,51
4 Робітник 350,00 (350-131-7-1,75)*13% = 27,33 7,00 1,75 36,08 313,92
5 Робітник 350,00 (350-131-7-1,75)*13% = 27,33 7,00 1,75 36,08 313,92
6 Робітник 350,00 (350-131-7-1,75)*13% = 27,33 7,00 1,75 36,08 313,92
7 Робітник 300,00 (300-131-6-1,5)*13% = 20,99 6,00 1,50 28,49 271,51
ВСЬОГО 3100,00 307,76 62,00 15,50 385,26 2714,74
20 "Сировина та матеріали"
С.п. 12200
2200 12200
Об 2200 Об 12200
С.к 2200
26 "Готова продукція"
С.п. 1000
11300 1000
15031,67 15031,67
Об 26331,67 Об 16031,67
С.к 11300
23 "Виробництво"
С.п.
14550
481,67 15031,67
Об 15031,67 Об 15031,67
С.к
10 "Основні засоби"
С.п. 94500
9000
3000
Об Об 12000
С.к 82500
13 "Знос"
С.п. 25300
9000 481,67
95,83
Об 9000 Об 577,50
С.к 16877,50
31 "Розрахунковий рахунок"
С.п.17300
7260 1600
4800 100
900
2700
1080
Об. 12060 Об. 6380
С.к 22980
30 "Каса"
С.п.
2700 2700
Об. 2700 Об. 2700
С.к
64 "Розрахунки за податками і платежами"
С.п.1700
1600 1210
100 385,26
800
Об. 1700 Об. 2395,26
С.к 1595,26
68 "Розрахунки за іншими операціями"
С.п.900
900
1080
Об. 1980 Об. 900
С.к 1080
66 "Розрахунки з оплати праці"
С.п. 2700
2700 3100
385,26
Об. 3085,26 Об. 3100
С.к 2714,74
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
С.п. 1500
7260 7260
4800 4800
Об. 12060 Об. 12060
С.к 1500
40 "Власний капітал"
С.п. 94300
Об. Об.
С.к 94300
44 "Нерозподілений прибуток"
С.п. 1600
Об. Об. 3452,15
С.к 5052,15
97 "Інші витрати"
С.п.
Об. 3000 Об. 3000
С.к
92 "Адміністративні витрати"
С.п.
95,83
1750 1845,83
Об. 1845,83 Об. 1845,83
С.к
90 "Собівартість"
С.п.
Об. 15031,67 Об. 15031,67
С.к
98 "Єдиний податок"
С.п.
Об. Об. 220,35
С.к
70 "Дохід"
С.п.
1210 7260
6050 11300
800 2200
17500 4800
Об. 25560 Об. 25560
С.к
79 "Фінансовий результат"
С.п.
15258,34 6050
1845,83 13500
3000 4000
220,35
3452,15
Об. 23550 Об. 23550
С.к
Таблиця 5
Оборотно-сальдова відомість підприємства "Мрія"
№ рах. Сальдо на 01.01.05р.
Оборот за І квартал 2005р.
Сальдо на 31.03.05р.
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
10 94500 12000 82500
13 (25300) 9000 577,50 (16877,50)
20 12200 2200 12200 2200
26 1000 26331,67 16031,67 11300
23 15031,67 15031,67
30 2700 2700
31 17300 12060 6380 22980
64 1700 1700 2395,26 2395,26
68 900 1980 1080
66 2700 3085,26 3100 2714,74
Закінчення табл. 5
37 1500 12060 12060 1500
40 94300 94300
44 1600 3452,15 5052,15
97 3000 3000
92 1845,83 1845,83
90 15031,67 15031,67
98 220,35 220,35
70 25560 25560
79 23550 23550
101200,00 101200,00 155136,10 155136,10 104682,50 104682,50
Таблиця 6
Звіт по фінансові результати
Стаття За звітний період
Доход (виручка) від реалізації продукції 7260
Податок на додану вартість 1210
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 6050
Собівартість реалізованої продукції 1531,67
Прибуток (збиток) 4518,33
Адміністративні витрати 1845,83
Інші доходи 4000
Інші витрати 3000
Фінансовий результат від звичайної діяльності:
- прибуток (збиток)
3672,50
Єдиний податок 6% 220,35
Чистий прибуток 3452,15
Отже, на протязі грудня було здійснені господарські операції, внаслідок чого отримано прибуток у розмірі 3672,50 грн., чистий прибуток складає 3452,15 грн.
Список використаної літератури.
1. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.91р. № 1251- XII.
2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996 - XIV.
3. "Про прибутковий податок з громадян" декрет КМУ від 26.12.92 р.
4. Закон України " Про збір на обов'язкове соціальне страхування" від 03.06.99 р. № 722 - XIV.
5. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 15.07.99 р. № 967 - XIV.
6. "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні": Закон України: Затв.Постановою Верховної Ради України від 16.07.99 р. № 996-ХІV, зі змін. внес. Законом України від 22.06.2000 р.
7. "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетом і державними цільовими фондами": Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 21.12.2000р. №2181-ІІІ, зі змін. внес. Законом України від 06.09.05р.
8. "Про податок на додану вартість" Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 03.04.97 р. № 2505-15, зі змін. внес. Законом України від 07.07.05 р.
9. Інструкція про застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені Наказом МФУ від 30.11.99р. №291
10. Бухгалтерський облік 2000: Збірник нормативних документів - 2-е видання, доп. - Х., 2000. - 80 с.
11. Голова С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: навчально-практичний посібник. - Дніпропетровськ; ТОВ "Баланс-Клуб", 2001 - 289 с.
12. Гура Н.О., Облік видів економічної діяльності: навчальний посібник - К.: "Знання", 2004. - 541 с.
13. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством. К.: "Знання", 1997 р. - 231 с.
14. Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Є. Контроль і ревізія - К.: Київський національний економічний Університет, 2000.
15. Бутинець Ф.Ф., Барабаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія - Ж.: ПП Рута, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...