WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку - Курсова робота

Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку - Курсова робота

амор-тизації в рамках 3 груп основних фондів, пооб'єктний облік тільки щодо основних фондів групи 1.
5. Можливість індексації вартості.
За рішенням Міністерства фінансів України.
Можливість проведення щорічної індексації з урахуванням індексу інфляції відповідного року, при умові, що Іінф>1,1.
6. Можливість проведення при-скореної аморти-зації. За встановленним переліком основних фондів із застосуван-ням встановлених норм амор-тизації, збільшених вдвічі. За основними фондами групи 3, що придбані після 1.07.1997 р. за диференцьованими (по роках, експлуатації) нормами амортизації.
7. Можливість
амортизації поліпшень основних фондів. Витрати на капітальний ремонт підлягають амортизації в
загальному порядку, витрати
на поточний ремонт в повному обсязі відносяться на витрати (собівартість). У розмірах, що не перевищують 5% сукупної балансової
вартості, в повному обсязі від-носяться до валових витрат у періоді їх проведення. В інших випадках - збільшують балансову вартість та амортизуються
в загальному порядку.
8.Особливості
амортизації легкових автомобі
лів.
Не існувало. Витрати на придбання, ремонт, та модернізації легкових автомобілів, крім підприємств, що на
дають платні послуги з переве-зення. Не підлягають амортиза
ції та проводяться за рахунок прибутку.
9. Особливості
амортизації не
виробничих
основних фондів. За рахунок чистого прибутку. Амортизація не передбачена законодавством.
10.Особливості
амортизації при виведені з експлуатації. На час виведення з експлуатації амортизація не проводиться. У разі ліквідації, капітального ремонту, реконструкції або консервації за рішенням підприємства або Кабінету Міністрів України на час виведення основних фондів групи 1 амортизаційні відрахування не нараховуються. По інших групах - балансова вартість не змінює ться, амортизаційні відрахування нараховуються. У разі вимушеної заміни з незалежних обставин:
а) балансова вартість об'єкта групи 1, що підлягає вимушеній заміні, збільшує валові витрати певного періоду;
б) балансова вартість груп 2,3 не змінюється, амортизаційні відрахування нараховуються.
11.Особливості амортизації ос
новних фондів, що введені в експлуатацію до 1.07.1997р. Не визначені. Встановлені норми амортизації використовуються до залишкової вартості основних фондів на 1.07.1997 р.
12. Тривалість амортизаційно-го періоду. Нормативний термін експлуа-тації. по групі 1 -до досягнення одним о'єктом вартості 100 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян.
по групі 2
до досягнення балансової вартості групи нульового значення.
Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. - К.: " Хрещатик ",1999. - с.650 - 651
І. Створення основних фондів
II. Підготовка до експлуатації
IV. Завершення експлуатації основних фондів
IIІ. Експлуатація основних фондів
Рис. 2. Стадії та етапи циклу відтворення основних фондів торговельного підприємства
Рисунок 3
Фактори, що обумовлюють обсяги амортизаційних відрахувань.
?
Рисунок 4
Класифікація методів амортизації основних засобів
Список використаної літератури:
1. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України згідно постанови ВР №325/94 - ВР від 28.12.94. Із змінами внесеними згідно із законом №1559 - III ( 1559 - 14 ) від 16.03.2000.
1. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - Киев, МП" ИТЕМлтд ", СП" АДЕФ - Украина ", 1996 - 534с.
2. Бланк И.А. Управление формированием капитала. - К.:" Ника - Центр ",2000. - 512с.
3. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие. - М.:ИЭП, 1996. - 128с.
4. Економіка підприємства: Підручник. - В 2т. т1 / За ред. С.Ф.Покропивного. - К.: Вид-во" Хвиля - Прес ", Донецьк: Мале підприємство" Поиск ", Т-во книголюбів,1995. - 400с.
5. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 1995. - 160с.
6. Котенко Л.Н., Чебанов Н.В. Учет основных фондов и нематериальных активов. - К.:ЦСП" Компас ",1996. - 144с.
7. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. - К.: " Хрещатик ",1999. - 800с.
8. Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1996. - 447с.
9. Производственный потенциал: обновление и использование / Н.И.Иванов. - К.: Наукова думка,1989. - 256с.
10. Ушакова Н.М., Лігоненко Л.О. Фінанси підприємства: Опорний конспект лекцій. - К.: Видавничий центр КДТЕУ. Друкарня ВЦ КДТЕУ,1998. - 120с.
11. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Г.Б.Поляк, И.А.Акодис, Т.А.Краева и др.; Под ред. проф. Г.Б.Полякова. - М.: Финансы, ЮНИТИ,1997. - 518с.
12. Финансы предприятий: Учебное пособие / Е.И.Бородина, Ю.С.голикова; под ред. Е.И.Бородиной. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1995. - 208с.
13. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И.Волкова. - М.: ИНФРА - М,1997. - 416с.
14. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В.Я.Горфинкель, Е.М.Купряков, В.П.Прасолова и др.; Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Е.М.Купрякова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 367с.
15. Безуглий А. Про вилучення амортизаційних відрахувань підприємств // Економіка України. - 1999. - №5. - с.36 - 43
16. Безуглий А. Про вилучення частиниамортизаційних відрахувань та використання потужностей підприємств // Економіка України. - 2000. - №1. - с.34 - 40
17. Безуглий А. Риск экологических катастроф и амортизационная политика // Бизнес Информ. - 1998. - №16. - с.57 - 61
18. Васильченко Г. Формування інвестиційних ресурсів в Україні // Економічний часопис. - 1999. - № 2. - с.24 - 27
19. Вишневецький В., Липницький В., Липницький Д. Про новий порядок амортизації основних фондів // Економіка України. - 1998. - №3. - с.42 - 47
20. Губачова О.,Обираемо метод нарахування амортизації основних засобів.-2000. - №11.-с.42-47
21. Знайко Ю. 19 февраля заплати амортналог! // Все о бухгалтерском учете. - 1999. - №15. - с.20
22. Лях Л., Короткевич О. Основне протиріччя державної амортизаційної політики та шляхи подолання // Єкономіст.-№3,-2000,-с. 104
23. Орлов П., Орлов С. Державна амортизаційна політика // Економіка України. - 1998. - №8. - с.31 - 37
24. Орлов П., Орлов С. Прискорена амортизація і прискорене спрацювання основних фондів // Економіка України. - 1999. - №5. - с.30 - 36
25. Орлов П., Орлов С. Державна амортизаційна політика та її відбиття в стандартах бухгалтерського обліку //Економіка України.-2000. -№3.-с.30-35
26. Степовой А. Строительство основных фондов, прочие затраты и их амортизация // Все о бухгалтерском учете. - 1999. - №40. - с.25
27. Трунова Е. Как правильно россчитать амортизационный взнос за месяц // Все о бухгалтерском учете. - 1999. - №44. - с.29
28. Хмелевський Є. Амортизаційна політика й оновлення промислово-виробничих основних фондів // Економіка України. - 1999. - №3. - с.41 - 47
29. Чуй І.Р. Фінансовий стан підприємства // Фінансі України. - 1999. - №11. - 27 - 31с.

 
 

Цікаве

Загрузка...