WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік власного капіталу - Курсова робота

Облік власного капіталу - Курсова робота

внесків чи цільового фінансування 11 48
Оприбуткування нематеріальних активів як цільових внесків чи цільового фінансування 12 48
Надійшли основні засоби, нематеріальні активи в рахунок цільового фінансування, які потребують монтажу чи встановлення
15 48
Оприбуткування виробничих запасів як цільових внесків чи цільового фінансування 20 48
Оприбуткування молодняку як цільових внесків чи цільового фінансування 21 48
Оприбуткування МШП як цільових внесків чи цільового фінансування 22 48
Отримано готівкою кошти цільового фінансування 30 48
Отримано кошти цільового фінансування і цільових надходжень
31 48
Надійшли цільові внески на погашення довгострокової позики
50 48
Надійшли цільові внески на погашення короткострокової позики 60 48
Погашено заборгованість перед постачальниками і підрядниками за рахунок цільових внесків 63 48
Відображення заборгованості за фінансовою допомогою та пільгами ліквідаторам аварій тощо 64 48
Проведено розрахунки за іншими операціями за рахунок цільових внесків 68 48
Таблиця 10.
Типові операції за рахунком 49 "Страхові резерви"
Зміст господарської операції Дебет Кредит
Величина резервів незароблених премій, які включають частку від суми надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату 497 491
Величина резервів збитків, що включають зарезервовані несплачені суми страхового відшкодування за певними вимогами страхувальників 498 492
Сума часток перестраховиків у резервах незароблених премій на звітну дату 494 497
Сума часток перестраховиків у резервах збитків на звітну дату 495 498
Сума часток перестраховиків у резервах збитків на минулу звітнудату 498 495
Закриття рахунку з прибутками 497 703
Закриття рахунку з прибутками 498 79
Сума резервів незароблених премій на минулу звітну дату 491 497
Сума резервів збитків на минулу звітну дату 492 498
Повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій). Закриття рахунку зі збитками 703 497
Закриття рахунку зі збитками 79 498
3. ВИСНОВКИ
Підсумовуючи курсову роботу, можна зробити такі висновки:
1. Власний капітал є невід'ємною частиною організації та функціонування будь-якого підприємства.
2. Власний капітал підприємства визначається як різниця між його активами та зобов'язаннями.
3. Власний капітал виконує такі функції:
- самостійності і влади;
- відповідальності і захисту прав кредиторів;
- довгострокового кредитування;
- фінансування ризику;
- кредитоспроможності;
- компенсації понесених збитків;
- розподілу доходів і активів.
4. Складовими власного капіталу є:
- статутний капітал;
- пайовий капітал;
- додатковий капітал;
- резервний капітал;
- вилучений капітал;
- неоплачений капітал,
- нерозподілені прибутки (непокриті збитки;
- цільові надходження;
- забезпечення майбутніх витрат;
- страхові резерви.
Вказані елементи найшли своє відображення на рахунках IV класу, який має назву "Власний капітал та забезпечення зобов'язань":
На рахунку №41 "Пайовий капітал" обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між членами КСП, частину майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства.
Рахунок №42 "Додатковий капітал" призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.
Рахунок №43 "Резервний капітал" призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.
На рахунку №44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.
На рахунку №45 "Вилучений капітал" ведеться облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення Статутного капіталу) тощо.
Рахунок №46 "Неоплачений капітал" призначено для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.
На дебеті рахунка відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до Статутного капіталу підприємства, на кредиті - погашення заборгованості по внесках до Статутного капіталу.
На рахунку №47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" ведеться узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів, та включення їх до витрат поточного періоду.
На рахунку №48 "Цільове фінансування і цільові надходження" ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога).
Облік страхових резервів ведеться на рахунку №49 "Страхові резерви". Цим рахунком користуються підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками і у встановленому порядку формують страхові резерви.
?
4. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Альбом бухгалтерських проводок. -Харків: Фактор, 2000. -80 с.
2. Енциклопедія бухгалтерських проводок // Бізнес (Додаток). -2000. -24 липня.
3. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу " Бухгалтерський облік". -Тернопіль: ТАНГ, 2000. -68 с.
4. Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування): навчально-методичний посібник. -Тернопіль: Карт-бланш, 2000. -288 с.
5. Облік по-новому: вчимося працювати // Все про бухгалтерський облік. -2000 р. -7 червня.
6. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навчальний посібник. -К.: Знання, 2000. -245 с.
7. Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України. -Тернопіль: Лілея, 2000. -100 с.
8. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аудиту. Підручник. -К.: КНЕУ, 2000. -260 с.
9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. -К.: А.С.К., 2000. -784 с.
10. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за ред. П.Я. Хомина. -Тернопіль: Астон, 2000. -288 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...