WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік власного капіталу - Курсова робота

Облік власного капіталу - Курсова робота

нерозподіленого прибутку. Резервний капітал формують за рахунок щорічних відрахувань не менше 5% його суми і в акціонерних товариствах він має бути більшим, ніж 25% статутного капіталу.
За кредитом рахунку 43 "Резервний капітал" відображають ство-рення резервів, за дебетом - їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.
Аналітичний облік резервного капіталу ведуть за його видами та напрямками використання.
1.6. Вилучений капітал.
Вилучений капітал - це фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених акціонерним товариством уйого учасників.
Акціонерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним акції з метою їх наступного анулювання, перепродажу чи поширення серед своїх працівників. Викуплені акції мають бути реалізовані або анульовані протягом року. В цей період розподіл прибутку акціонерного товариства здійснюється без врахування викуплених власних акцій. Якщо вилучені акції анулюються - зменшується Статутний капітал.
На рахунку 45 "Вилучений капітал" ведуть облік вилученого капі-талу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх пе-репродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.
За дебетом рахунку 45 "Вилучений капітал" відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом - вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).
Аналітичний облік вилученого капіталу ведуть за видами акцій (вкладів, паїв), іншого вилученого капіталу.
1.7. Неоплачений капітал.
Початкова величина статутного капіталу дорівнює вартості майна (основних засобів, матеріалів, сировини, товарів, нематеріальних активів) та коштів підприємства. Наступні внески, які повинні внести засновники підприємства, відображають як зобов'язання учасників. Тому на основі протоколу зборів учасників, де зафіксована сума статутного капіталу та часток кожного з учасників, що підлягають до внесення, складають кореспонденцію рахунків дебет 46 "Неоплачений капітал", кредит 40 "Статутний капітал".
Фактичне внесення коштів засновниками відображають у корес-понденції рахунків дебет 30 або 31 і кредит 46 залежно від того, надійшли кошти готівкою чи в безготівковому порядку, дебет 10, 20 та ін. і кредит 46 - при надходженні від засновників основних засобів чи товарно-матеріальних цінностей. При цьому важливою є реальна оцінка вкладу учасників при внесені ними основних засобів чи товарно-матеріальних цінностей, оскільки нерідко трапляються випадки завищення їхньої вартості. Доказами реальної вартості майна, яке вносять засновники підприємства, можуть бути чеки, накладні, які засвідчують придбання. Якщо ж вони вносять раніше придбані матеріали чи основні засоби, а теперішня їх вартість неспівставна внаслідок впливу інфляції за останні роки, доказом можуть бути довідки постачальників про ціни на аналогічні види майна, або ж його експертна оцінка.
Рахунок 46 "Неоплачений капітал" призначений для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.
За дебетом рахунку відображають заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом - погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.
Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведуть за видами роз-міщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.
1.8. Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)
Неоплачений капітал - це сума заборгованості власників (учасників) за внесками до капіталу.
При створенні акціонерного товариства та після прийняття рішення про випуск акцій і оголошення передплати на них вся сума зареєстрованого Статутного капіталу відображається за новою методологією (порівняно з тією, що існувала до 2000 р.) бухгалтерського обліку як неоплачений капітал записом:
Дебет рахунка №46 "Неоплачений капітал" Кредит рахунка №40 "Статутний капітал". Зменшується заборгованість за акції (неоплаченого капіталу) внаслідок фактичного надходження внесків засновників та учасників акціонерного товариства, на які вони підписались. і фінансовому обліку ця операція відображається на кредиті рахунка 46 "Неоплачений капітал". Рахунки матеріальних цінностей, нематеріальних активів, грошових коштів (у національній або іноземній валюті) дебетуються.
Майно, передане в натуральній формі у власність підприємства в рахунок оплати акцій, оцінюється за домовленістю учасників. Підставою для відповідних записів у бухгалтерському обліку є документи, що засвідчують факт передачі об'єктів акціонерному товариству. Ці операції відображаються в обліку такими проводками.
В оплату передплати акцій надійшли активи (за відповідними сумами):
Дебет рахунка №10 "Основні засоби" Дебет рахунка №15 "Капітальні інвестиції" Дебет рахунка №12 "Нематеріальні активи" Дебет рахунка №20 "Виробничі запаси" Дебет рахунка № 30 "Каса" Дебет рахунка №31 "Рахунки в банках" Кредит рахунка №46 "Неоплачений капітал".
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - це сума прибутку, реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку.
Нерозподілений прибуток є складовою частиною власного капіталу. Це прибуток, що залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування Резервного капіталу.
Розраховується сума нерозподіленого прибутку поточного року за такою методикою:
ПНПР = ПНМР + ЧППР - ДПР - В,
де ПНПР - прибуток нерозподілений поточного року; ПНМР - прибуток непрозподілений за попередній (минулий) рік; ЧППР - чистий прибуток поточного року; ДПР - дивіденди за поточний рік; В - внески на поповнення Резервного капіталу.
Сума непокритого збитку наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.
Облік нерозподіленого прибутку або збитків, якщо вони не списані за рахунок інших джерел, ведуть на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". За кредитом відображають різницю між балансовим прибутком та його використаною протягом звітного року сумою. Якщо підприємство має за рік балансовий збиток, то за дебетом згаданого рахунку відображають суму збитку, перенесену з рахунку 79 "Фінансові результати". За кредитом відображають списання збитку в наступні роки. Тому схема обліку ґрунтується на бухгалтерських довідках, які є основою для записів операцій за вказаним рахунком.
На субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений" відображають на-явність та рух нерозподіленого прибутку.
На субрахунку 442 "Непокриті збитки" відображають непокриті збитки. Їх списання

 
 

Цікаве

Загрузка...