WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку - Реферат

Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку - Реферат

документів - це розробка єдиних форм документів для оформлення однотипних господарських операцій.
Ґ Стандартизація документів - це встановлення для бланків однотипних документів однакового найбільш раціонального розміру і форми з завчасним визначенням розміщення відповідних реквізитів.
Виправлення помилок у первинних документах проводять такими способами:
ў Коректурний спосіб
ў Спосіб "червоного сторно".
Класифікація документів.
Для оформлення різноманітних господарських операцій, що здійснюються на підприємствах, використовують різні за формою і змістом документи.
Правильному складанню і використанню документів в обліку допомагає їх класифікація.
Класифікація документів - це поділ на групи за певними відмінними ознаками.
Документооборот і його організація.
Документооборот - це рух документів від моменту їх складання або одержання від інших підприємств до передачі на зберігання в архів після запису в облікові регістри.
Основні етапи документообороту
ў Складання і оформлення документа
ў Прийняття документа бухгалтерією
ў Рух документа по відділах
ў Передача документа на засоби обчислювальної техніки і повернення назад
ў Передача документа до архіву.
Для забезпечення рівномірного руху документів розробляють графік документо-обороту, в якому передбачається послідовність проходження документів, робота кожної ланки, вказуються конкретні виконавці і т.інше.
Зберігання документів.
Строки зберігання документів і звітності встановлюються Головним державним управлінням при Кабінеті Міністрів України.
Наприклад:
1. Головні книги та особові рахунки робітників і службовців, баланси та звіти зберігаються постійно.
2. Акти документальних ревізій - 5 років.
3. Документи, що послужили підставою для облікових записів - 3 роки і т.д.
Тема: Інвентаризація, її значення та види.
Порядок проведення інвентаризації.
ў Наказом або розпорядженням керівника призначається інвентаризаційна комісія, до складу якої входять:
1. Спеціаліст по даній групі товарів.
2. Представник бухгалтерії.
3. Представник адміністрації.
4. Матеріально відповідальна особа.
ў Інвентаризацію проводять на 1 число, для полегшення звірки фактичних даних з обліковими.
ў Інвентаризаційна комісія представляє матеріально відповідальній особі наказ або розпорядження на проведення інвентаризації.
ў Матеріально відповідальна особа складає товарно-матеріальний звіт на момент інвентаризації і дає підписку про те, що всі документи по надходженню та вибуттю цінностей включені в даний звіт і ніяких неоприбуткованих та неописаних цінностей у нього немає.
ў При наявноті каси інвентаризацію починають із зняття залишків у касі.
ў Інвентаризацію проводять по кожному місці зберігання цінностей в присутності матеріально відповідальної особи.
ў Результати фіксують в інвентаризаційних відомостях або актах (3 примірники під копірку).
ў Якщо протягом дня інвентаризація не закінчена, приміщення закривають та пломбують, при цьому ключ залишається у матеріально відповідальної особи, а пломбіратор у голови комісії.
ў Після завершення інвентаризації на основі інвентаризаційних відомостей та облікових даних складається порівняльна відомість.
ў Після проведення інвентаризації проводиться вибіркова перевірка цінностей, яка оформляється актом повторної перевірки.
ў При виявленні розбіжностей з даними обліку проводиться повторна інвентаризація.
Виявлення результатів інвентаризацій відображення їх в обліку.
За даними порівняльної відомості, а також акта результатів інвентаризації лишки, виявлені при перевірці оприбутковуються, а нестачі розглядаються на предмет списання.
Результати інветаризації відображаються в бухгалтерському обліку в 10-денний строк, після чого його показники приводяться у повну відповідність із фактичною наявністю господарських засобів і стану розрахункових відносин.
Запитання для самоаналізу та самоперевірки.
1. Назвіть матеріальні носії первинної облікової інформації.
2. Які є машинні носії первинних облікових даних?
3. Які вимоги до змісту і оформлення документів?
4. У чому полягає уніфікація і стандартизація документів?
5. Що таке інвентаризація і які її основні види?
6. Як проводиться і оформляється інвентаризація?
7. Як відображаються в обліку результати інветаризації?
8. Що таке первісний облік і які способи його ведення?
Реєстри та форми бухгалтерського обліку
ПЛАН:
1. Облікові реєстри, їх егіди.
2. Форми облікових реєстрів.
3. Техніка облікової реєстрації.
4. Форми бухгалтерського обліку.
Тема: Облікові реєстри, їх види
Всі господарські операції, які відображені в первинних документах, підлягають групуванню і відображенню в певному порядку в облікових реєстрах.
Облікові реєстри - це носії інформації спеціального формату і будови, призначені для реєстрації, групування і узагальнення господарських операцій, оформлених відповідними первинними документами.
ў Записи господарських операцій в реєстрах називаються обліковою реєстрацією.
Інформація, що міститься в облікових реєстрах використовується:
ў Для оперативного керівництва
ў економічного аналізу господарської діяльності підприємств
ў для складання звітності
Залежно від змісту здійснюваних операцій реєстри бухгалтерського обліку мають різну будову, форму та по-різному класифікуються
Техніка облікової реєстрації.
Порядок запису господарських операцій в облікових реєстрах Регламентується Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну України від 24 травня 1995 р. №88.
Відповідно до Положення записи в облікових реєстрах роблять:
ў на підставі належно оформлених і опрацьованих документів,
ў чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок,
ў в міру надходження документів до місця опрацюваня,
ў не пізніше строку, який забезпечував би своєчасну виплату заробітної плати, складання звітності та розрахунків.
Класифікація облікових реєстрів:
Записи в облікові реєстри можуть бути прості (здійснюються тільки в одному примірнику); копіювальні (застосовують у тому випадку, коли треба мати копію) (касова книга)
Порядок відображення господарських операційв облікових реєстрах залежить від форми бухгалтерського обліку, що застосовується на підприємстві.
Основні напрями удосконалення облікової інформації:
ў об'єднання в одному обліковому реєстрі хронологічного і систематичного обліків,
ў застосування позиційного (лінійного) і шахового записів у облікові реєстри,
ў використання систем накопичувальних і групувальних документів для одержання узагальнених показників по групі однорідних документів і скорочення їх дальшої реєстрації,
ў максимальне впровадження сучасної обчислювальної техніки для опрацювання облікової інформації.
Первинне спостереження та вартісне вимірювання.
Оцінка та калькуляція.
1. Основні показники господарської діяльності.
Основні показники господарської діяльності підприємств та організацій поділяються на:
2. Оцінка матеріальних цінностей
Оцінка - це відображення об'єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику з метою узагальнення їх в цілому по підприємству.
Оцінка матеріальних цінностей пов'язана з визначенням собівартості продукції. У бухгалтерському обліку оцінка матеріальних цінностей можлива:
ў за купівельними

 
 

Цікаве

Загрузка...