WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз основних фондів - Курсова робота

Аналіз основних фондів - Курсова робота

(календарного, режимного, планового), тобто:
Кк= Тф* Тк Кр= Тф* Тр Кп= Тф* Тп
де Кк, Кр, Кп - коефіцієнти використання відповідно календарного, режимного і планового часу, машино-годин;
Тк, Тр, Тп - o календарний, режимний і плановий фонди часу, машино-годин;
Тф - час фактичної роботи обладнання, машино-годин.
Розгляд коефіцієнтів використання обладнання в цілому і за групами обладнання в динаміці за кілька звітних періодів дасть можливість встановити тенденцію підвищення (зниження) коефіцієнтів використання обладнання в часі.
Величина режимного фонду часу залежить від коефіцієнта змінності обладнання, який показує, скільки змін у середньому щодня працює кожна одиниця обладнання. Коефіцієнт змінності розраховується за робочу добу, місяць, квартал або рік щодо дільниці, цеху, підприємства, як відношення загальної кількості відпрацьованих машино-змін до кількості машино-днів, відпрацьованих обладнанням, або як відношення кількості відпрацьованих за період аналізу годин одиницею обладнання до тривалості однієї зміни, помноженої на кількість діб роботи за той самий період. Приклад аналізу використання обладнання в часі наведено в табл. 8. Дані таблиці 8 показують, що середній час роботи одного верстата (кількість годин) у звітному періоді є вищим за минулий період на 150 годин (2880 -2730), але через зменшення середньої тривалості зміни коефіцієнт змінності знизився на 0,12. Середня тривалість роботи верстата за зміну збільшилась на 0,2 години. Протягом звітного періоду на збільшення часу роботи верстата вплинули такі фактори:
а) зміна кількості днів роботи верстата за період -
230,4 o 1,9 o 7 = 3064 год.; 3064 - 2730 = 334 год.;
б) зміна кількості роботи верстата за зміну -
230,4 o 1,9 o 7,2 = 3152 год.; 3152- 3064 = +88 год.;
в) зміна коефіцієнта змінності -
2880 - 3152 = -272 год.
Використання обладнання за потужністю аналізується на основі зіставлення фактичних показників виробництва продукції за одну верстато-годину з плановими, а також з показниками минулих періодів і однотипних підприємств за групами однорідного обладнання. Показником, що характеризує рівень використання обладнання за потужністю, є коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (Кі), який обраховується як відношення фактичної часової продуктивності одиниці обладнання до планової.
На використання обладнання за потужністю впливають: технічний стан, якість інструменту і технічного оснащення, якість сировини та матеріалів, кваліфікація кадрів, складність технології, зміна номенклатури продукції, рівень організації виробничого процесу, робочих місць, управління та ін.
Загальну характеристику використання обладнання за часом дає коефіцієнт інтегрального навантаження (Кінт), який визначається як добуток коефіцієнтів екстенсивного (Ке) і інтенсивного навантажень:
Кінт= Ке o Кі
Таблиця 8
Аналіз використання обладнання за часом на підприємстві (цех, дільниця)
№ за п Показник За минулий період За звітний період Відхилення
1 Календарний фонд часу верстатів, що працюють, верстато-днів 20805 21900 + 1095
2 Середньорічна кількість верстатів, що працюють, од. (ряд. 1 : 365) 57 60 +3
3 Фактично відпрацьовано днів 11970 13824 +1854
4 Фактично відпрацьовано змін 22230 2400 + 1770
5 Фактично відпрацьовано годин 155610 172800 +17190
6 Середня кількість днів роботи за звітний період (ряд. 3 І ряд. 2) 210 230,4 +20,4
7 Середня кількість змін роботи за період (ряд. 4 : ряд. 2) 390 400 + 10
8 Середня кількість годин роботи за період (ряд. 5 : ряд. 2)
2730 2880 +150
9 Середня тривалість роботи за день, год. (ряд. 5 : ряд. 3) 13 12,5 -0,5
10 Середня тривалість зміни, год. (ряд. 5 : ряд. 4) 7 7,2 +0,2
11 Коефіцієнт змінності (ряд. 4 : ряд. 3) 1,86 1,74 -0,12
У процесі аналізу вивчається динаміка цих показників, виконання плану і причини змін.
Для груп однорідного обладнання розраховується зміна обсягу виробництва продукції за рахунок його кількості, екстенсивності та інтенсивності використання обладнання:
ВПі = Кі o Ді o Кзмі o Ті o ВГі
де Кі - кількість і-го обладнання; Ді - кількість відпрацьованих днів одиницею обладнання; Кзмі - коефіцієнт змінності роботи обладнання; Ті - середня тривалість зміни; ВГі - виробітокпродукції за одну машино-годину на і-му обладнанні.
Методика розрахунку способом ланцюгової підстановки.
Дані факторного аналізу показують, що за рахунок збільшення кількості обладнання, відпрацьованих днів виробітку продукції за одну машино-годину план з випуску товарної продукції перевиконано, а внутрішньозмінні простої обладнання і зниження коефіцієнта змінності призвели до зменшення обсягу товарної продукції на 2776 тис. грн., або на 33,0% плану. Це можна певною мірою розглядати як резерв збільшення виробництва продукції на даному підприємстві.
Завершальним етапом аналізу ефективності використання основних фондів є підготовка проектів рішень керівництва щодо збільшення випуску продукції і фондовіддачі за рахунок запровадження таких заходів:
1. Уведення в дію невстановленого обладнання або реалізація зайвого устаткування.
2. Зменшення цілоденних простоїв обладнання.
3. Підвищення коефіцієнта змінності через ліпшу організацію виробництва.
4. Скорочення внутрішньозмінних простоїв і збільшення се-)едньої тривалості зміни.
5. Підвищення середньогодинного виробітку обладнання за рахунок його модернізації, інтенсивнішого використання і т. д.
Збільшення обсягу виробництва продукції і скорочення середньорічної вартості ОВФ - це резерви зростання фондовіддачі.
?
Висновок
Основні засоби підприємства це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом.
Вивчаючи стан основних фондів, визначають також і забезпечення ними підприємства. Для цього спочатку аналізують потужність обладнання й те, наскільки ця потужність відповідає виробничій програмі підприємства.
Якнайповніше та якнайраціональніше використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства сприяє поліпшенню всіх його техніко-економічних показників: зростанню продуктивності праці та фондовіддачі, збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, економії капітальних вкладень.
Велике аналітичне значення мають показники структури основних фондів. Насамперед аналізують розподіл основних фондів підприємства на основні виробничі фонди головного виду діяльності, основні виробничі фонди інших видів діяльності (наприклад, закладів торгівлі та громадського харчування у складі промислового підприємства) і фонди невиробничого призначення.
Аналізуючи використання виробничого обладнання в часі не-обхідно: перевірити забезпеченість підприємств обладнанням; по-рівняти за планом і за звітом календарний, режимний і фактичний фонди часу роботи обладнання; вивчити затрати часу на простої обладнання з технічних, технологічних і організаційних причин і виявити способи їх скорочення; визначити причини відхилень виробничих фондів для окремих технологічних груп обладнання; проаналізувати коефіцієнт екстенсивного навантаження обладнання; визначити вплив поліпшення використання обладнання в часі на обсяг випуску продукції

 
 

Цікаве

Загрузка...