WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз основних фондів - Курсова робота

Аналіз основних фондів - Курсова робота

змінності, але з використанням планового рівня інших факторів:
=(288,5*1,38*7,4*45,4)/11,8=11,335 грн
За рахунок зниження коефіцієнта змінності роботи обладнання його фондовіддача знизилась на 3,816 грн. (11,335-15,151).
Для розрахунку четвертого умовного показника фондовіддачі плановим залишають тільки рівень середньогодинного виробітку:
ФВум4=Дф*Кзмф.*Тф*ВГпл./Оф =(288,5 o 1,38 o 7,2 o 45,4)/11,8 =11,028грн.
Оскільки фактична тривалість зміни нижча за планову на 0,2 год, фондовіддача зменшилась на 0,307 грн. (11,028 - 11,335).
На наступному етапі з урахуванням фактичного виробітку обладнання фондовіддача становитиме:
ФВф=Дф*Кзмф.*Тф*ВГф./Оф =(288,5 o 1,38 o 7,2 o 49,4)/11,8=12,0грн
Отже, вона буде на 0,972 грн. (12,0 --11,028) вищою за планову.
Для того, щоб визначити, як ці фактори вплинули на рівень фондовіддачі основних виробничих фондів, необхідно одержані результати помножити на фактичну питому вагу активної частини фондів у загальній сумі основних виробничих фондів:
?ФВxi=?ФВxa*ПФф.
Зміна фондовіддачі основних виробничих фондів за рахунок:
" структури обладнання -0,32 -0,59 =-0,1888;
" цілоденних простоїв +2,881 -0,59 = 4-1,69979
" коефіцієнта змінності -3,816-0,59 = -2,25144
" внутрішньозмінних простоїв -0,307-0,59 = -0,18113
" середньогодинного виробітку +0,972 o 0,59 = +0,57348
Усього -0,5 -0,3
Для того, щоб визначити, як зміниться обсяг виробництва продукції, необхідно зміну фондовіддачі основних виробничих фондів за рахунок кожного фактора помножити на фактичні середньорічні залишки основних виробничих фондів, а зміну середньорічної вартості основних виробничих фондів - на плановий рівень фондовіддачі основних фондів.
Результати впливу факторів зміни фондовіддачі на зміну виробництва продукції наведено в таблиці 6.
Таблиця 6
Вплив факторів на зміну виробництва продукції
Фактори Розрахунок впливу на випуск продукції
Першого рівня (1-3)
1. Середньорічна вартість основних виробничих фондів +61 -7,5 = +455
2. Частка активної частини фондів -0,1 o 1181 =-118
3. Віддача активної частини фондів -0,2- 1181 =-236
Усього -0,3 +100
Другого рівня (3.2.1 - 3.2.5)
3.2.1. Структура обладнання -0,32-0,59 = -0,1888- 1181 =-223
3.2.2. Цілоденні простої +2,881 -0,59 = +1,69979- 1181 =+2007
3.2.3. Коефіцієнт змінності -3,816 o 0,59 = -2,25144 -1181= -2658
3.2.4. Внутрішньозмінні простої -0,307-0,59 = -0,18113- 1181 =-214
3.2.5. Середньогодинний виробіток +0,972 o 0,59 = +0,57348 -1181= +677
Усього -0,5 -0,3481 o 1181 =-411
Наведені дані свідчать, що негативно вплинули на рівень фондовіддачі та обсяг виробництва продукції зниження частки активної частини фондів, збільшення частки дорогого обладнання, надпланові цілоденні та внутрішньозмінні простої техніки. Аналітик повинен вивчити причини цих простоїв і знайти резерв їх скорочення. На нашому умовному підприємстві випуск продукції можна збільшити на 3372 тис. грн. (2658 + 214) за рахунок зменшення внутрішньозмінних простоїв обладнання.
Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства.
Вирішальний вплив на фондовіддачу має ефективність використання машин і обладнання в часі та потужності.
Аналізуючи використання виробничого обладнання в часі необхідно: перевірити забезпеченість підприємств обладнанням; порівняти за планом і за звітом календарний, режимний і фактичний фонди часу роботи обладнання; вивчити затрати часу на простої обладнання з технічних, технологічних і організаційних причин і виявити способи їх скорочення; визначити причини відхилень виробничих фондів для окремих технологічних груп обладнання; проаналізувати коефіцієнт екстенсивного навантаження обладнання; визначити вплив поліпшення використання обладнання в часі на обсяг випуску продукції.
Розрізняють обладнання: наявне - рахується на балансі і занесене в інвентарні відомості; установлене - здане в експлуатацію; яке працює - те, що фактично використовується у виробництві; обладнання в запланованому ремонті', резервне - те, що перебуває в резерві; простійне - таке, що за планом мало було працювати, але фактично не працює.
Розподіл кількості обладнання за названими категоріями показує рівень його фактичного застосування в робочому процесі. Після цього виявляють причини розходжень між плановими і фактичними показниками цих категорій, шукають резерви збільшення обсягу випуску продукції за рахунок ліпшого використання наявної кількості обладнання.
Порівнюючи кількість наявного й установленогообладнання за планом і звітом, визначають рівень виконання плану здачі обладнання в експлуатацію, а встановленого обладнання з тим, яке фактично працює, - питому вагу останнього в усьому встановленому (табл. 7).
Так, з табл. 7 бачимо, що на підприємстві є 107 одиниць не встановленого обладнання (1310 - 1203), або 8,2% (107 o 100 : 1310). Водночас 12,8% (100 - 87,2) встановленого обладнання не працює, причому в цеху №2 не працює 10,9% (100 - 89,1), а в цеху №1 - 14,3% (100-85,7).
Таблиця 7
Аналіз складу обладнання на підприємстві
Наявне обладнання, од. 4 У тому числі Відношення обладнання, що працює, до
установлене таке, що фактично працює наявного, % установленого, %
Усього- 1310 1203 1050 80,2 87,2
у т. ч.:
цех№1 -701 642 550 78,5 85,7
цех №2 - 609 561 500 82,1 89,1
Обчислюючи відношення встановленого обладнання до наявного, визначають коефіцієнт установлення обладнання. У процесі аналізу необхідно з'ясувати причини, що заважають установленню обладнання, і сприяти введенню його в дію або продажу, якщо воно є непотрібним. Ту частину обладнання, яка перебуває в резерві, необхідно перевірити, після чого або ввести придатні його види в експлуатацію або ліквідувати.
Аналіз використання обладнання пов'язаний з розглядом балансу часу його роботи. Елементами цього балансу є: календарний, режимний, плановий, фактичний фонди часу.
Календарний фонд часу - максимально можливий час роботи обладнання визначається множенням кількості календарних днів (за рік, квартал, місяць) на 24 години.
Режимний фонд часу кожної одиниці обладнання визначається множенням кількості робочих змін згідно з чинним на підприємстві режимом роботи на кількість робочих годин у, зміні.
Плановий фонд часу роботи обладнання визначається відніманням від режимного фонду часу перебування обладнання в плановому ремонті та модернізації.
Фактичний фонд часу роботи обладнання включає час фактичної роботи, час підготовчо-корисний і допоміжний.
Відхилення фактичного календарного фонду часу від планового щодо всього основного технологічного обладнання або щодо окремих його груп показує зміну кількості одиниць обладнання, а відхилення річного фактичного фонду часу роботи обладнання від планового є наслідком зміни витрат часу на технічні й технологічні зупинки і наявності простоїв з організаційно-технічних причин. Рівень використання обладнання за часом характеризується системою коефіцієнтів екстенсивного завантаження обладнання, що їх розраховують як відношення фактично відпрацьованого фонду часу до загального фонду часу

 
 

Цікаве

Загрузка...