WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз основних фондів - Курсова робота

Аналіз основних фондів - Курсова робота

продукції вартістю в 1 гривню. Щоб охарактеризувати використання окремих частин основних фондів, величину Ф у формулі відповідно змінюють (наприклад, на вартість активної частини основних фондів).
Часткові показники застосовують для характеристики використання окремих видів машин, обладнання, виробничої площі (серійний випуск продукції в натуральному виразі на одиницю обладнання за зміну, випуск продукції на 1 м виробничої площі та ін.).
Результат виробничої діяльності підприємства можна визначити за допомогою різних показників. Вибір чисельника показника фондовіддачі залежить від конкретно поставленої цілі.
Фондовіддачу розраховують або у вартісних, або в натуральних (тонни, метри, штуки і т.д.) вимірниках.
Натуральні вимірники фондовіддачі мають обмежене використання, і їх розраховують на підприємствах, цехах і дільницях, які виробляють один вид продукції; трудові вимірники застосовуються в цехах і на дільницях, де випускають кілька видів продукції. Якщо в розрахунку фондовіддачі обсяг виробництва продукції виразити через добуток чисельності працівників Т і продуктивності їхньої праці П, а вартість основних фондів - через добуток чисельності Т і фондоозброєності праці за однозмінної роботи Ф3, то матимемо відношення:
ФВ = ТП : ТФГ - П : Ф3.
Отже, фондовіддача основних фондів прямо пропорційно залежить від продуктивності праці і обернено пропорційно - від її фондоозброєності.
Для підвищення фондовіддачі необхідно, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання її фондоозброєності.
У процесі аналізу вивчається динаміка показників виконання плану, проводяться міжгосподарські порівняння. Показник фондовіддачі визначається для всіх основних фондів виробничого призначення та для активної їх частини (машини і обладнання).
Вихідні дані для розрахунку фондовіддачі приводять до порівнянного вигляду. Обсяг продукції коригують на зміну оптових цін і структурних зрушень, а вартість основних засобів - на їх переоцінку.
Якщо план підприємства містить планово-розрахункові параметри кількісних і якісних характеристик використання основних виробничих фондів (у тому числі розрахунки фонду верстато-годин експлуатації і простоїв на профілактичних оглядах, поточних, серійних і капітальних ремонтах, коефіцієнта змінності роботи), то виконується факторний аналіз стосовно додержання цих планових параметрів і їхнього впливу на кінцевий результат - фондовіддачу основних виробничих фондів.
Фондовіддача є одним з основних факторів, які визначають обсяг продукції підприємства, тому необхідно детально проаналізувати, які фактори, у свою чергу, впливають на неї. Треба мати на увазі, що показник фондовіддачі складний, на нього впливає безліч факторів, значна частина їх між собою пов'язана (наприклад, трудомісткість продукції і виробіток продукції за одиницю часу роботи устаткування, додержання нормативних термінів перебування устаткування в ремонтах і на техобслуговуванні, кое-фіцієнт змінності роботи устаткування).
Проведемо практичний розрахунок фондовіддачі за даними табл. 5 Аналіз даних таблиці 5 показує, що фактична фондовіддача проти планової - зменшилась щодо основних виробничих фондів на 0,3 грн., а активної їх частини - на 0,5 грн.
Випереджальне зростання випуску обсягу продукції, робіт, послуг проти зростання вартості основних фондів характеризує відносне зниження фондомісткості і підвищення фондовіддачі, що свідчить про ефективність виробництва. У нашому прикладі сталося навпаки: зростання вартості основних виробничих фондів на +61 тис. гривень і активної частини на +36 тис. гривень і невідповідне мале зростання обсягу виробництва призвели до зниження фондовіддачі основних виробничих фондів (-0,3 грн.) і активної їх частини (-0,5 грн.).
Таблиця 5
Вихідна інформація для аналізу фондовіддачі
Показник План Факт Відхилення від плану (±)
1 . Обсяг випуску продукції, тис. грн. 8400 8500 + 100
Середньорічна вартість, тис.грн:
а) основних виробничих фондів 1120 1181 +61
б) активної частини 672 708 +36
в) одного верстата 11,5 11,8 +0,3
Питома вага активної частини фондів 0,6 0,59 -0,1
Фондовіддача, грн.:
а) основних виробничих фондів 7,5 7,2 -0,3
б) активної частини 12,5 12,0 -0,5
Середньорічна кількість верстатів 58 60 +2
Відпрацьовано за звітний період усіма
верстатами, тис. год. 185 172 -13
У тому числі одиницею обладнання:
а) годин 3 1 89,7 2866,7 -323
б) змін 431,0 398,2 -32,8
в) днів 236,8 288,5 +51,7
Коефіцієнт змінності роботи обладнання 1,82 1,38 -0,44
Середня тривалість зміни, год. 7,4 7,2 -0,2
Випуск продукції на 1 верстато-годину, грн. 45,4 49,4 +4
На фондовіддачу основних виробничих фондів впливають такі фактори першого порядку: зміна частки активної частини фондів у загальній їх сумі і зміна фондовіддачі активної частини фондів.
На основі даних таблиці 5 зробимо розрахунок впливу факторів (ФВ - фондовіддача; ПВ - питома вага активної частини фондів):
?ФВПИТ =(ПВф- ПВПЛ) ФВапл = (0,59-0,6).12,5 = -0,1тис.грн.
?ФВакт=(ФВ;-ФВапл)ПВф -(12,0-12,5). 0,59 = -0,2 тис. грн.
Усього -0,3 тис. грн.
Фондовіддача активної частини фондів (технологічного обладнання) залежить від його структури, часу роботи та середнього-динного виробітку.
Для аналізу застосуємо факторну модель:
ФВа=К*Чод.о*ВГ/ ОВФа
де ФВа - фондовіддачаактивної частини; К - середньорічна кількість верстатів; Чод 0 - час, відпрацьований одиницею обладнання (у годинах); ВГ - виробіток продукції за 1 машино-годину; ОВФа середньорічна вартість основних виробничих фондів активної частини.
Факторну модель фондовіддачі можна розширити, якщо час роботи одиниці обладнання подати у вигляді кількості відпрацьованих днів, коефіцієнта змінності та середньої тривалості зміни.
Середньорічну вартість технологічного обладнання можна подати як добуток кількості та середньої вартості його одиниці в порівняльних цінах, після чого кінцева факторна модель набере такого вигляду:
ФВа =К*Д*Кзм*Т*ВГ/(К*О)=Д*Кзм*Т*ВГ/О
де ФВа - фондовіддача активної частини; К - середньорічна вартість верстатів; Д - -час роботи одиниці обладнання в днях; Кзм коефіцієнт змінності роботи "обладнання; Т - середня тривалість зміни; ВГ - виробіток продукції за 1 машино-годину; О - середня вартість одиниці обладнання.
Використавши спосіб ланцюгової підстановки, можемо розрахувати вплив факторів на приріст фондовіддачі обладнання:
ФВпл=ДПЛ*Кзмпл.*Тпл*ВГпл./Опл=(236,8 o 1,82 o 7,4 o 45,4) / 11,5= 12,590 грн.
Щоб визначити перший умовний показник фондовіддачі, необхідно замість планової величини взяти фактичну середньорічну вартість одиниці обладнання, яка за однакових цін може змінитись тільки за рахунок зміни структури цього обладнання:
ФВум1=Дпл*Кзмпл.*Тпл*ВГпл./Оф = (236,8*1,82*7,4*45,4)/11,8= 12,270 грн
За рахунок зміни структури обладнання рівень фондовіддачі зменшився на 0,32 грн. (12,270 - 12,590).
На наступному етапі потрібно визначити, якою була фондовіддача за фактичної структури обладнання фактичної кількості відпрацьованих днів, але за планової величини інших факторів:
ФВум2=Дф*Кзмф.*Тпл*ВГпл./Оф =(288,5*1,82*7,4*45,4)/11,8=15,151 грн
Отже, вона буде вищою на 2,881 грн. (15,151 oo 12,270).
Для визначення третього умовного показника фондовіддачі розрахунок проводять, виходячи з фактичної структури, фактичної кількості відпрацьованих днів, фактичного коефіцієнта

 
 

Цікаве

Загрузка...