WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз основних фондів - Курсова робота

Аналіз основних фондів - Курсова робота

фондів на 160 тис. грн. (1981 -1821), або на 9%. Збільшилась частка основних виробничих фондів у загальній кількості на 2,6% і відповідно зменшилась частка невиробничих фондів (наприклад, відбулася приватизація житлового фонду), а також значно збільшилась питома вага активної частини фондів (від 48,84% до 53,0%).
Аналіз складу і структури основних виробничих фондів забезпечить керівництво підприємства інформацією про склад основних фондів і співвідношення між їхніми групами, уможливить виявлення тенденції зміни структури основних фондів за групами. Порівняння із середніми та найліпшими показниками дасть змогу вжити відповідних заходів для відновлення оптимальної питомої ваги машин і обладнання як найбільш активної частини основних фондів, а також визначити міру впливу цих змін на показники використання основних фондів.
Постійно змінюється і обсяг основних фондів підприємства. Передовсім він збільшується за рахунок уведення в дію основних виробничих будівель, верстатів, машин та іншого обладнання, їх реконструкції і модернізації. Крім того, підприємство може отримувати основні фонди від інших підприємств у порядку безоплатної передачі.
Таблиця 1
Наявність, рух та динаміка основних фондів
Основні фонди Наявність на початок звітного періоду Надходження за звітний період Вибуття за звітний період Наявність на кінець звітного періоду Відхилення тис. грн.
тис. грн. Питома вага, % тис. грн. Питома вага, % тис. грн. Питома вага, % тис. грн. Питома вага, %
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 . Промислово-виробничі основні фонди у тому числі: 1821 93,3 250 92,6 90 64,3 1981 95,2 160
- активні фонди 953 48,84 225 83,3 75 53,5 1103 53,0 44
2. Виробничі основні фонди інших галузей - - - - - - - - -
3. Невиробничі основні фонди 130 6,7 20 7,4 50 35,7 100 4,8 -30
Усього 1951 100 270 100 140 100 2081 100 130
Отже, зміни обсягу основних фондів підприємства обумовлюються їх надходженням і їх вибуттям.
Аналізуючи основні фонди, треба брати до уваги те, що збільшення обсягу продукції, яка виробляється, залежить від частки в цих фондах нових, досконаліших засобів праці. Аналіз повинен розкрити причини вибуття основних фондів як щодо всього їх складу, так і за окремими видами або об'єктами.
Проаналізувавши динаміку та структуру основних фондів, необхідно розглянути технічний стан фондів, що від нього також значною мірою залежить збільшення випуску продукції.
Для характеристики технічного стану основних фондів використовуються такі основні показники: коефіцієнти спрацювання (зносу), придатності, оновлення, вибуття та кілька інших (допоміжних) коефіцієнтів.
Розрізняють два види зносу - фізичний і моральній. У свою чергу, кожний із них має ще дві форми.
Фізичний знос це поступова втрата засобами праці своїх первісних техніко-експлуатаційних якостей унаслідок їх використання у виробництві (перша форма), а також у стані бездіяльності - під впливом сил природи (корозія металу, вивітрювання) і надзвичайних обставин (друга форма). Що інтенсивнішим є використання основних фондів, то швидшим буде їх фізичний знос.
Фізичний знос можна визначити двома способами: на підставі паспортних даних про можливу тривалість експлуатації (кількість виконаних робіт), або за даними обстежень технічного стану основних фондів. Ці методи використовуються, як правило, під час проведення інвентаризації та переоцінки основних фондів.
Моральний знос це знецінення об'єктів основних фондів унаслідок нових досягнень технічного прогресу ще задовго до повного їх фізичного зносу. Розрізняють дві форми морального зносу: знецінення машин унаслідок здешевлення їх виробництва або внаслідок випуску нових, досконаліших і продуктивніших машин.
Суму морального зносу першої форми можна визначити за даними переоцінки основних фондів як різницю між первісною і відновною вартістю об'єкта основних фондів. За морального зносу другої форми, визначаючи відновну вартість, необхідно враховувати продуктивність об'єкта основних фондів, тривалість міжремонтних періодів, споживання енергії та інші показники засобів праці сучасної конструкції. Найскоріше і найбільше мора-льно зношуються активні основні форми.
Фізичний знос основних фондів частково компенсується ремонтами. На практиці (згідно з існуючою методикою) сума зносу основних фондів характеризується сумою нарахованої амортизації.
Амортизаційні відрахування частина вартості основних фондів, яку перенесено на виготовлену продукцію. Для визначення суми амортизації здійснюють допоміжні розрахунки або беруть відомості про використання аналогічних видів основних фондів.
На практиці суму амортизації визначають на основі норм амортизації. При цьому припускають, що основні фонди зношуються рівномірно протягом усього періоду функціонування. Норми амортизації диференційовано за групами й видами основних фондів, тобто за строками служби, конструктивними особливостями тощо, і виражено у відсотках. Норми амортизації періодично переглядаються та вдосконалюються.
Для науково обґрунтованого планування відтворення основних фондів необхідні дані про їх стан, який характеризують коефіцієнти зносу і придатності засобів праці.
Коефіцієнт зносу характеризує ту частку вартості основних фондів, що її списано на витрати виробництва в попередніх періодах, а коефіцієнт придатності частку не перенесеної на створюваний продукт вартості.
Коефіцієнт зносу основних фондів розраховують на початок та на кінець звітного періоду, а також вивчають його динаміку за кілька років. Аналіз проводять на підставі даних першого розділу активу бухгалтерського балансу. Що нижчий коефіцієнт зносу (вищий коефіцієнт придатності), то ліпшим є технічний стан, основних фондів. Спрацьовані (застарілі) основні засоби зумовлюють і необхідність застосування застарілих технологічних процесів, що призводить до неконкурентоспроможності продукції підприємства.
Так, на підставі даних табл. 2 можна розрахувати і коефіцієнт зносу, і коефіцієнт придатності (на певному умовному підприємстві).
Коефіцієнт зносу (Кзн):
Кзн=З/ОФп=700/1951=0,36
де 3 - сума зносу основних фондів; ОФП - первісна вартість основних фондів на початок періоду. Коефіцієнт придатності (Кприд):
Кприд=ОФз/ОФп=(1951-700)/1951=0,64
де ОФ3 - залишкова вартість основних фондів; ОФП - початкова вартість основних фондів.
Таблиця 2
Аналіз зносу основних фондів (засобів)
Показник Одиниця виміру На початок періоду Накінець періоду Зміна (±)
1 . Первісна вартість основних засобів
тис. грн. 1951 2081 + 130
2. Знос основних засобів за тис. грн. 700 762 + 62
час їх експлуатації 3. Рівень зносу основних засобів % 35,88 36,62 + 0,74
4. Рівень придатності основних засобів
% 64,12 63,38 -0,74
Якщо первісна вартість основних засобів зросла на 130 тис. грн., то знос їх за час експлуатації збільшився на 62 тис. грн. Це призвело до зростання рівня зносу (зменшення рівня придатності) основних засобів на 0,74%, що свідчить про погіршання їх технічного стану.
Взаємозв'язок видів зносу основних фондів і форм їх заміщення показано на рис. 2
Види зносу основних фондів
Рис. 2. Схема аналізу форм заміщення зносу основних фондів
Аналіз технічного стану основних фондів проводиться за схемою, поданою на рис. 2.
Технічний стан і відповідність основних фондів науково-технічним досягненням формується в процесі їх відновлення.
Форми і темпи відновлення основних фондів обумовлені доцільністю

 
 

Цікаве

Загрузка...