WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Елементи оподаткування. Мито. Податок на промисел - Контрольна робота

Елементи оподаткування. Мито. Податок на промисел - Контрольна робота

ставка зростає не в рiвних частках. Ця методика стосується тiльки доходу, отриманого в розмiрах, бiльших за визначену суму, або таких, що перевищують визначений рiвень. Taкi ставки застосовувались до 1.01.2004 року при оподаткуваннi прибуткового податку з громадян. Ставка встановаласьне на весь дохiд, а тiльки на ту частину, яка перевищувала неоподатковуваний мінімум, а потiм залежно вiд частини приросту доходу, причому для кожної частини встановлювалась своя ставка;
б) пропорцiйнi. Цi ставки залишаються незалежно вiд змiни об'єкта оподаткування (наприклад, ПДВ). Важливе значення має їx розмiр. Якщо ставка занадто висока, то у платника податку знижується стимул до збiльшення доходу, обсягiв дiяльностi.
При невеликих ставках оподаткування держава отримує вiдносно невеликi податки, що також має негативнi наслiдки вже для бюджету.
Тому необхiдно визначити оптимальний розмiр ставок;
в) регресивнi. Особливiстю цих ставок є те, що зi зростанням бази оподаткування ставка податку знижуеться. Taкi ставки застосовуються, щоб зацiкавити пiдприємця в розвитку певного виду дiяльностi, територiї, тобто вона носить стимулюючий характер. Наприклад, у деяких мiсцевостях можна встановлювати.
Регресивні ставки оподаткування на землі, які мають меншу родючiсть i потребують додаткових фiнансових вкладень при використаннi, - болота, заливнi землi, заплави рiчок тощо. Прицьому чим бiльший розмiр використовуваної землi, тим менша ставка;
г) змiшанi ставки. Ця ставка припускае використання змiшаних вapiaнтів. Загалом встановлення ставок оподаткування - це дуже складний процес, який потребує вирiшення багатьох проблем. До основних з них належать:
-обrрунтування спiввiдношення середнiх розмiрiв ставок;
- доцiльнiсть встановлення прогресивностi i визначення проблеми зростання ставок оподаткування та бази оподаткування;
- визначення межi, з якої може з'являтись прогресiя ставки;
- визначення бази при встановленнi нижньої межi ставки податку;
- ступiнь поширення ставки на суб'єкти оподаткування.
Невизначенiсть бiльшостi з цих проблем призводить до того, що загальнодержавнi органи змушенi постiйно змiнювати бiльшiсть ставок оподаткування.
Наступним елементом податкової системи податковий перiод. Це строк, протягом якого формується податкова база i остаточно визначається загалъний розмiр ставки оподаткування. Здебiльшого податковий перiод збiгаеться зi звiтним. Наприклад, податковий перiод при сплатi акцизного збору визначається вiдповiдно до реалiзацiї пiдакцизних товарів i виробiв або всієї їx партiї. Податковий перiод повинен бути чiтко визначений, щоб запобiгти порушенням прав платників податку.
Строк сплати податку. Це конкретна календарна дата або перiод, протягом якого платник податку повинен розрахуватись з державою. Цей елемент податкового права визначаеться чинним податковим законодавством i при його встановленнi повинні враховуватись наступні чинники:
. мicце податку в доходi державного та мiсцевого бюджетiв;
. характеристика безпосередньо податку та платника;
. перiодичнiсть отримання доходу об'єктом оподаткування;
. розмiр об'єкта оподаткування;
. соцiальна та екологiчна спрямованiсть податку тощо.
При встановленнi строку сплати пода тку визначають:
. термін сплати податку;
. строк подання звiтностi, розрахункiв по податках, декларацiй та iншої документацiї. Для бiльшостi податкiв строки оплати та надання звiтностi збiгаються у часi;
- строки давнини сплати податку;
- строк зберiгання бухгалтерської та податкової звiтностi;
- строк надання кредиту щодо окремих податків;
- строк притягнення платника податку до відповідальності.
Строки сплати податку в Україні визначаються як мiсячнi, квартальнi та рiчнi.
Перiод оподаткування. Це час, протягом якого визначаються податковi зобов'язання платникiв податкiв перед бюджетами вcix piвнів. Тобто пiд податковим перiодом розумiють календарний piк або iнший перiод, який стосується окремих податкiв i по закiнченнi якого визначається база оподаткування, розраховується розмiр податку, який пiдлягає сплатi. Biн може складатись з кiлькох звiтних перiодiв, коли податок сплачується авансовим методом (наприклад, податок з доходів фізичних осіб, коли остаточний розмiр цього податку визначається в кiнцi календарного року згiдно з заповненою податковою декларацiєю).
Основною вимогою при цьому повинно бути те, що упродовж усього податкового перiоду об'єкт не може оподатковуватись кiлька разiв. Податковий перiод також використовується i для проведення аналiзу та розрахунку результатiв дiяльностi пiдприємства.
Податкова пiльга. Вона являє собою надання переваги, часткове або повне звiльнення вiд сплати податку за встановленими чинним законодавством правилами. Пiльга є одним з головних елементiв податкової полiтики та сферою дiяльностi податкового менеджменту.
Податковий оклад - це розмiр податку, який стягується з одного об'єкта або одного виду дiяльностi (наприклад, акцизний збiр з однієї партiї виробiв).
Податкова санкцiя. Вона являє собою збiльшення податкових платежiв при встановленнi порушення чинного законодавства з боку платника податку.
Податкова квота. Це частка податку в загальному розмiрi доходу платника податку.
2) Мито
Правове регулювання сплати державного мита здійснюється на основі Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93р. № 7-93 із змінами та доповненнями.
Державне мито - це плата, яка справляється за вчинення юридичних дій та за видачу документів юридичного значення уповноваженими на те органами.
Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами. ,
Державне мито стягується:
а) із позовних заяв, заяв з переддоговірних спорів, заяв (скарг) у справах окремого провадження і скарг на рішення, прийняті відносно до релігійних організацій, із касаційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили, а також за видачу судами копій документів;
б) із позовних заяв і заяв кредиторів у справах про банкрутство, що подаються до арбітражних судів, та заяв про перевірку рішень, ухвал, постанов у порядку нагляду, а також про їх перегляд за ново виявленими обставинами;
в) за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, а також за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів;
г) за видачу документів на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з інших

 
 

Цікаве

Загрузка...