WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту - Реферат

Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту - Реферат

"Земельні ділянки"
102 "Капітальні витрати на поліпшення земель"
103 "Будинки та споруди"
104 "Машини та обладнення"
105 "Транспортні засоби"
106 "Інструменти, прилади та інвентар"
107 "Робоча і продуктивна худоба"
108 "Багаторічні насадження"
109 "Інші основні засоби"
Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту окремо.
Рахунок 10 "Основні засоби" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
15 "Капітальні інвестиції"
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
46 "Неоплачений капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"
71 "Інший операційний дохід"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи" за кредитом з дебетом кореспондує:
13 "Знос необоротних активів"
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
42 "Додатковий капітал"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
97 "Інші витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
Основні засоби - це засоби праці, які беруть участь у виробництві довготривалий період і переносять свою вартість на вартість готової продукції по частинах - по мірі спрацювання. Основні засоби діляться на дві частини: активну і пасивну. Активна частина - це та частина основних засобів, яка бере безпосередню участь у виробництві, а пасивна тільки допомагає основному та допоміжному виробництві нормально функціонувати. Крім того основні фонди по видовій класифікації мають такі види: І група, ІІ група і ІІІ група. Для того, щоб відшкодувати вартість зношеної частини основних фондів підприємство здійснює амортизаційні відрахування на просте відтворення основних засобів.
КП "Казка" має на балансі основних засобів на суму 66,2 тис. грн., знос - 14, 7 тис. грн., залишкова вартість 51, 5 тис. грн. Амортизаційні нарахування нараховуються по кварталах. Облік ведеться в книзі обліку основних засобів.
Облік виробничих запасів
Рахунок 20 "Виробничі запаси" призначено для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (в тому числі сировина і матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів с/г призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва.
За дебетом рахунку 20 "Виробничі запаси" відображаються надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, за кредитом - витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на сторону, уцінка тощо.
Рахунок 20 має такі субрахунки:
201 "Сировина і матеріали"
202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби"
203 "Паливо"
204 "Тара й тарні матеріали"
205 "Будівельні матеріали"
206 "Матеріали передані у переробку"
207 "Запасні частини"
208 "Матеріали с/г призначення"
209 "Інші матеріали"
Рахунок 20 "Виробничі запаси" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків
20 "Виробничі запаси"
23 "Виробництво"
24 "Брак у виробництві"
26 "Готова продукція"
27 "Продукція с/г виробництва"
28 "Товари"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
46 "Неоплачений капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"
64 "Розрахунки за податками і платежами"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
71 "Інший операційний дохід"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи" за кредитом з дебетом рахунків:
15 "Капітальні інвестиції"
20 "Виробничі запаси"
23 "Виробництво"
24 "Брак у виробництві"
28 "Товари"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
39 "Витрати майбутніх періодів"
42 "Додатковий капітал"
47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
80 "Матеріальні витрати"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
99 "Надзвичайні витрати"
Виробничі запаси необхідні підприємству для безперебійної роботи. КП "Казка" підприємство громадського харчування, яке в основному спеціалізується на випуску кондитерських виробів, тому запаси сировини і матеріалів такі, які необхідні для цього виробництва. Прихід, розхід та залишки в загальній сумі ведуться в товарно-касовій книзі. Крім того ведеться облік кількісний - щоденний прихід, розхід та виведення залишків.
Облік матеріальних витрат
Рахунок 80 "Матеріальні витрати" призначено для узагальнення інформації про матеріальні витрати за звітний період.
За дебетом рахунку 80 "Матеріальні витрати" відображається суми визнаних матеріальних витрат, за кредитом - списання на рахунок 23 "Виробництво" матеріальних витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 - матеріальних витрат, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9 "Витрати діяльності"
Рахунок 80 "Матеріальні витрати" має такі субрахунки:
801 "Витрати сировини і матеріалів"
802 "Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів"
803 "Витрати палива й енергії"
804 "Витрати тари й тарних матеріалів"
805 "Витрати будівельних матеріалів"
806 "Витрати запасних частин"
807 "Витрати матеріалів с/г призначення"
808 "Витрати товарів"
809 "Інші матеріальні витрати"
Рахунок 80 "Матеріальні витрати" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
20 "Виробничі запаси"
21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"
22 "МШП"
23 "Виробництво"
24 "Брак у виробництві"
25 "Напівфабрикати"
26 "Готова продукція"
27 "Продукція с/г виробництва"
28 "Товари"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"
68 "Розрахунки заіншими операціями" за кредитом з дебетом рахунків:
23 "Виробництво"
79 "Фінансові результати"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
В зв'язку з тим, що КП "Казка" застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, на підприємстві ведеться книга обліку доходів і витрат, в якій передбачено щоденні доходи та щоденні витрати.
Облік капітальних вкладень та інвестиуій
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) в цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств створених на території країни та за кордоном тощо.
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" має такі субрахунки:
141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"
142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам"
143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"
За дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом - їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі у капіталі.
Аналітичний облік за рахунком

 
 

Цікаве

Загрузка...