WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Етапи аудиту. Планування роботи аудиторської фірми. Складання загального плану аудиту - Контрольна робота

Етапи аудиту. Планування роботи аудиторської фірми. Складання загального плану аудиту - Контрольна робота

обліку;
o матеріали інвентаризації необоротних активів, запасів, коштів і розрахунків, зобов'язань, дебіторської і кредиторської заборгованості;
o акти податкової адміністрації й аудиторські висновки за попередні періоди;
o організація внутрішнього аудиту;
o дотримання законодавчих актів з обліку і фінансової звітності.
Етап 2. Аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності Об'єкти контролю:
o засновницькі (установчі) документи, у т.ч. статут підприємства;
o наявність і використання кредитних коштів;
o кошти у касі, на рахунках у банках;
o основні засоби і нематеріальні активи;
o товарно-матеріальні цінності;
o розрахунки з оплати праці, за податками і платежами та з під-звітними особами;
o власний капітал, витрати, доходи і фінансові результати та їх ви-користання.
Етап 3. Консультаційні послуги і рекомендації щодо усунення виявлених недоліків з питань:
o організації і методології бухгалтерського фінансового обліку;
o використання поточного і перспективного аналізу для прогно-зування подальшого функціонування підприємства.
Зарубіжний досвід передбачає такі етапи аудиторської перевірки.
1. Ознайомлення з персоналом і планом.
2. Отримання і документування інформації про клієнта, структуру контролю, у тому числі в окремих випадках про засоби контролю для оцінки внутрішнього ризику і ризику під час контролю.
3. Розробка плану проведення перевірок у рамках аудиту.
4. Проведення допоміжних перевірок засобів контролю (після проведення перевірок на суттєвість), що дають змогу підвищити рівень впевненості стосовно окремих цілей аудиторської перевірки і бух-галтерських рахунків.
5. Проведення перевірок на істотність, оцінювання і реєстрація до-статньо переконливих доказів того, що судження управлінської ланки, відображені у бухгалтерських балансах і фінансових документах, є обґрунтованими і дають змогу досягти відповідних цілей, що стоять перед аудиторською перевіркою.
6. Використання кінцевих аналітичних та інших процедур, а також аналіз і оцінювання результатів аудиту.
7. Складання аудитором звіту і надання інформації про недоліки у структурі контролю.
За результатами попередньої експертизи між аудиторською фірмою і клієнтом укладається угода. За угодою одна сторона (виконавець) зобов'язується виконати відповідну роботу на завдання іншої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконану роботу. Угода вважається укладеною з часу досягнення сторонами згоди з усіх суттєвих пунктів, і від цього часу виникають права і обов'язки сторін. Виконуючи прийняту на себе за угодою роботу, виконавець зберігає самостійність, тобто сам організує свою роботу, визначає способи її виконання, черговість окремих операцій тощо.
Угода визначає основні права й обов'язки виконавця. Виконавець повинен організувати роботу і керувати нею. Він зобов'язаний виконати роботу протягом обумовленого терміну, який встановлюється згодою сторін. Основним обов'язком замовника є прийняття виконаної підрядником роботи відповідно до угоди. Замовник зобов'язаний оплатити виконавцю передбачену угодою винагороду. Дія угоди припиняється від часу її виконання.
Процедури аудиту. Аудиторські процедури - це сукупність від-повідних дій аудитора щодо перевірки фінансово-господарської діяль-ності, стану обліку і фінансової звітності юридичних і фізичних осіб, зайнятих підприємництвом. Аудитор спочатку збирає й аналізує інформацію, необхідну для оцінювання достовірності бухгалтерського балансу і фінансової звітності, вивчає статутні документи, виявляє відхилення стану діяльності підприємства від того, який передбачено статутними документами. Відтак він вивчає форму і методику бух-галтерського фінансового обліку, їх відповідність вимогам, що до них висуваються. Потім аналізу підлягають записи у Головній книзі й, зокрема, сумнівні записи, дані яких зіставляють з регістрами аналітичного обліку і первинними документами.
Перевіряючи первинні документи і регістри бухгалтерського фі-нансового обліку, слід виходити з таких вимог: повнота обліку, точність записів, правильність вартісних оцінок, об'єктивність, дотримання прав і обов'язків посадовими і матеріально відповідальними особами, відкритість даних (тобто аудитор не повинен сумніватись, що окремі господарські операції не записані на рахунках і в облікових регістрах).
Глибина і спосіб дослідження залежать від складності форми і методики обліку, а також від того, якою мірою аудитор може покладатися на дані внутрішнього контролю. Аудитору слід оцінити вплив змін у законодавстві на організацію і методику обліку, на аналіз звітів, визначити рівень роботи внутрішніх аудиторів.
Висновки
Під плануванням розуміють розробку аудитором конкретних заходів стосовно напряму, характеру і витрат часу на перевірку. Метою планування є встановлення аудитором найважливіших напрямів перевірки об'єктів, які слід перевірити досить ретельно, щоб вивчити усі фактори, які сприяють неналежному веденню обліку і звітності на підприємстві.
Необхідність і порядок планування регламентується МНА 9 (Міжнародний норми аудиту) та Національним нормативом аудиту № 9. План складається так, щоб аудитор вчасно і якісно здійснив перевірку з урахуванням індивідуальнихособливостей замовника.
У зв'язку з цим процес планування поділяється на 3 великих етапи:
1. На першому етапі проводиться вивчення діяльності підприємства, що перевіряють і на підставі цього визначає основний напрям майбутньої перевірки;
2. На другому - розробляється стратегія перевірки і складається детальний опис всіх майбутніх робіт. Перші два етапи стосуються складання загального плану робіт.
3. На третьому етапі складається програма перевірки.
Загальний план роботи - це послідовний перелік дій у процесі виконання аудиту звітності. В ньому аудитор послідовно передбачає:
- термін проведення роботи;
- вказується дата надання інформації замовнику за результатами аудиту;
- складається графік проведення аудиту;
- зазначається склад аудиторської групи;
- визначається їх підпорядкованість;
- виділяється час на проведення інструктажу стосовно перевірки;
- визначає час необхідний для перевірки якості виконаної роботи молодих аудиторів, старшими фахівцями.
Для виконання загального плану робіт аудитор готує програму, в якій розробляє завдання, заходи: процедури контролю стосовно кожного об'єкта: виду робіт.
Програма аудиту повинна бути детальною оскільки її використання має двоякий зміст:
- з однієї сторони для підлеглих, які приймають участь у перевірці;
- а іншої, засіб контролю аудитора за діями аудиторів та асистентів.
Список використаної літератури
1. Закон України. "Про аудиторську діяльність"//Галицькі контракти.-1995.-№23.
2. Закон України. "Про внесення змін і доповнень до статті 10 Закону України "Про аудиторську діяльність""//Відомості Верховної Ради України.-1995.-№14.-ст.88.
3. Адамс Р.Основы аудита. М.:Аудит, ЮНИТИ.1995.-398 с.
4. Андреев В.Д. Практический аудит: Справочное пособие.-М.:Экономика.1994.-366с.
5. Аудит. Учебник для вузов/ В.И.Подольский, Г.Б.Поляк, А.А.Савин, Л.В.Сотников; Под ред. проф. В.И.Подольского.-М.:Аудит, ЮНИТИ,1997.-432 с.
6. Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК.- 2-е изд., перерабидоп.-м.: Издательство "Дело"Сервис", 2000.-432 с.
7. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація.-К.:Т-во "Знання", НОО, 2001.-402 с.
8. Зубілевич С.Л., Голов С.Ф. Основи аудиту. - Київ: Ділова України, 1996.- с.276.
9. Кузьминский А.И. Аудит. Практичний посібник.-К.:1996.
10. Національні нормативи аудиту.К.:Основа, 1999.-274 с.
11. Шеремет А.Д. та ін. Аудит. М.:Інфра, 1995.- 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...