WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку - Контрольна робота

Організація обліку - Контрольна робота

звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несуть власник "(власники) або уповноваженийорган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації:
- введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
- користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
- ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;
- самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися.
5. Підприємство самостійно:
- визначає облікову політику підприємства;
- обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", та з урахуванням особливостей діяльності й технології обробки облікових даних;
- розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;
- затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;
- може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.
6. Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
7. Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства:
- забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
- організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
- бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
- забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.
8. Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, Пов'язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов'язань підприємства та складання ліквідаційного балансу та фінансової звітності, покладається на ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до законодавства.
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві грунтується на застосуванні загальноприйнятих у міжнародній практиці передумов та принципів.
1. Передумовами бухгалтерського обліку є:
- самостійність і незалежність підприємства. Підприємство має бути юридичне самостійним стосовно свого (своїх) власника. Розрахункові рахунки власника та підприємства розділені, відповідальність по зобов'язаннях один одного не перетинається;
- безперервність діяльності підприємства. Припускається, що підприємство, постійно функціонує й продовжуватиме в майбутньому свою діяльність;
- грошовий вираз уеіх господарських операцій;
- можливість поділу безперервної діяльності підприємства на звітні періоди і періодичність виявлення результатів діяльності.
2. Бухгалтерський облік здійснюється на основі таких принципів:
- двоїстості господарських фактів;
- фактичної собівартості, що передбачає оцінку активів підприємства за фактичними витратами на їх власне виробництво чи придбання;
- визнання доходів. Цей принцип передбачає, що з 01.10.98 р. доходи визнаються і відображаються в обліку за методом нарахування, тобто з моменту виникнення права на них;
- розмежування доходів і витрат між періодами та узгодження (відповідність) доходів звітного періоду з витратами, завдяки яким одержані ці доходи;-
- повноти відображення всіх господарських операцій і виробничих процесів;
- достовірного і точного подання фінансової звітності;
- обережності й передбачливості, згідно з чим передбачені! потенційні збитки, (сумнівна) заборгованість клієнтів, знецінення активів тощо, мають бути відображені у результатах звітного періоду;
- постійності, тобто незмінності прийнятої методології відображення окремих господарських операцій та оцінки майна протягом поточного року. Зміна на наступний рік має бути пояснена у річній бухгалтерській звітності.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємствах, в установах та організаціях несуть власники останніх або призначені ними керівники. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах несуть їхні керівники.
Власник або керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для належного ведення бухгалтерського обліку.
І. Організація обліку з використанням обчислювальної техніки (Методичні вказівки № 35/34 від 20.02.81 p.).
II. Вибір раціональної форми ведення бухгалтерського обліку, виходячи з виду підприємства, конкретних умов та вимог господарювання.
Бухгалтерський облік можна здійснювати із застосуванням таких форм:
- Журнально-ордерної форми (Інструкція № 63 від 08.03.60 p.);
- Скороченої журнально-ордерної форми обліку (Інструкція № 176 від 06.06.60 p.);
- Спрощеної журнально-ордерної форми обліку (Інструкція № 168 від 14.07.86 p.), яка застосовується в торговельних підприємствах та на підприємствах громадського харчування;
- Простої форми бухгалтерського обліку, яка використовується малими підприємствами із застосуванням облікових регістрів (Вказівки № 112 від 31.05.96 p.;
- Меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку;
- Спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, затвердженої наказом ДПА України № 477 від 13.17.98 р.
III. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, який визначає методологію обліку в усіх сферах економічної діяльності підприємства. Структура Плану рахунків за Наці-ональними стандартами бухгалтерського обліку органічно пов'язана зі структурою

 
 

Цікаве

Загрузка...