WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості складання балансу для субєктів малого підприємництва за П(С)БО 25 - Реферат

Особливості складання балансу для субєктів малого підприємництва за П(С)БО 25 - Реферат

за кредит) СКк.60+СКк.684 (тільки відсотки за кредит)
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 СКп.61 СКк.61
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 СКп.62+СКп.63 СКк.62+СКк.63
Поточні зобов'язання за розрахунками:
З бюджетом 550 СКп.641+СКп.642 СКк.641+СКк.642
Зі страхування 570 СКп.65 СКк.65
З оплати праці 580 СКп.66 СКк.66
Інші поточні зобов'язання 610 СКп.67+СКп.68+ СКп.372+ СКп.643+СКп.644 СКк.67+СКк.68+ СКк.372+ СКк.643+СКк.644
Усього за розділом IV 620 Сума значень рядків 500+510+530+550+ 570+580+ 610 Сума значень рядків 500+510+530+ 550+570+ 580+610
V. Доходи майбутніх періодів 630 СКп.69 СКк.69
Баланс 640 Сума значень рядків 380+430+480+ 620+630 Сума значень рядків 380+430+480+ 620+630
Що стосується звіту про фінансові результати, то при заповненні форми №2-м необхідно оперувати в першу чергу даними про обороти за рахунками обліку доходів і витрат (класів 7, 8 і 9).
Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
Продовження додатка до П(С) БО 25
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 лютого 2001 р. N 101)
2. Звіт про фінансові результати
за __________________ 200_ р.
Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007
Стаття Код
рядка За звітний період
1 2 3
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 Обороти за кредитом субрахунків 701,702,703
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 Обороти за дебетом субрахунків 701,702,703 (у кореспонденції із кредитом 641 в частині непрямих податків і зборів) плюс оборот за субрахунком 704 (без ПДВ) у частині вирахувань з доходу плюс Обороти за дебетом 702,703 у частині сум, які належні до перерахування третім особам (за договорами комісіі, підряду, доручення тощо), тобто не є власними доходами даного підприємства
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 Рядок 010-020
Інші операційні доходи 040 Оборот за кредитом рахунку 71 (без врахування ПДВ)
Інші звичайні доходи 050 Обороти за кредитом рахунків 72,73,74 (без врахування ПДВ)
Надзвичайні доходи 060 Обороти за кредитом рахунку 75
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070 Сума значень рядків 030+040+050+060
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 3 080 (СДк.23+СДк.24+СДк.25) - (СДп.23+СДп.24+СДп.25) 4
Матеріальні затрати 090 ( Оборот за рахунком 80 )
Витрати на оплату праці 100 ( Оборот за рахунком 81 )
Відрахування на соціальні заходи 110 ( Оборот за рахунком 82 )
Амортизація 120 ( Оборот за рахунком 83 )
Інші операційні витрати 130 ( Оборот за рахунком 84 )
у тому числі 131 (Розшифровка обороту по Д-т84 сплати суб'єктами малого підприємництва таких податків, як єдиний, плати за спеціальний торговельний патент, фіксований сільськогосподарський податок - для сільгоспвиробників тощо)
140 Оборот за кредитом рахунку 28 до дебету субрахунку 791 5
Інші звичайні витрати 150 (Обороти за дебетом рахунку 85 в частині інших звичайних витрат)
Надзвичайні витрати 160 (Обороти за дебетом рахунку 85 в частині надзвичайних витрат)
Податок на прибуток 170 (Обороти за дебетом рахунку 85 в кореспонденції з кредитом 641/податок на прибуток)
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170) 180 (Сума значень рядків 090+100+110+120+ 130+140+150+160+ 170+/-080)
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) 190 Додатне значення різниці рядок 070- рядок 180
(Від'ємне значення різниці рядок 070- рядок 180)
3 Цей рядок заповнюється тими суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють виробничу діяльність і мають на кінець звітного періоду залишки незавершеного виробництва, готової продукції. Якщо ці підприємства не ведуть облік витрат виробництва по рахунку 23, можливість чого передбачена для них чинним законодавством, то вартість незавершеного виробництва визначається за методикою, наведеною в п.44 П(С)БО 25.
4 Можливе від'ємне значення.
5 Торговельні організації собівартість реалізованих товарів до матеріальних затрат не включають, а показують у рядку 140.
Зауважимо, що таблиця по заповненню звітних форм, які передбачені П(С)БО 25, складена виходячи з того, що суб'єкт малого підприємництва використовує згідно своєї облікової політики План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.99р. №291 з використанням 8-го класу рахунків та невикористанням класу 9. Якщо підприємство веде облік за спрощеним Планом рахунків, затвердженим наказом Мінфіну України від 19.04.2001р. №186, то потрібно враховувати, що деякі рахунки, сальдо чи обороти по яких відповідають певним статтям фінансової звітності (як показано вище) даним суб'єктом просто не використовуються, і складання форм №1-м і №2-м ще більше спрощується.
Нормативна база
1. Закон про бухоблік - Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-ХІ.
2. Порядок № 419 - Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 № 419.
3. П(С)БО № 1, 2, 3, 4 і 5 - затверджені наказом Мінфіну від 31.03.1999 № 87.
4. Закон № 2181 - Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" від 21.12.2000 № 2181-III.
5. Наказ № 302 - наказ Мінфіну "Про Примітки до річної фінансової звітності" від 29.11.2000 № 302.
6. Указ № 727 - Указ Президента України від 03.07.1998 № 727/98 "Про спрощену систему оподатковування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва" (у редакції Указу від 28.06.1999 р. N 746/99).

 
 

Цікаве

Загрузка...