WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості складання балансу для субєктів малого підприємництва за П(С)БО 25 - Реферат

Особливості складання балансу для субєктів малого підприємництва за П(С)БО 25 - Реферат

єдиного податку, вони не представляють звітність по: ПДВ (тільки "єдиноподатники - 10 %"), податку на прибуток, земподаток, збору за спецвикористання водних ресурсів, комунальному податку. Що ж стосується звітності по пенсійному збору і соціальних внесках, також зазначених у ст. 6 Указу № 727, то "єдиноподатники" складають звітність по таким зборам тільки в частині утримань із зарплати найманих робітників.
У випадку виявлення помилки в декларації за минулий звітний (податковий) період підприємство має право представити податковому органу уточнюючий розрахунок (п. 5.1 ст. 5 Закону № 2181). У випадку, якщо виявлена помилка призвела до виникнення недоплати, платникові податків слід до початку перевірки його податковим органом зробити наступне (п. 17.2 ст. 17 Закону № 2181):
а) самостійно погасити суму недоплати;
б) нарахувати і сплатити штраф у розмірі 5 % недоплати.
У таблиці 2 приведені зведення по "пенсійно-соціальним" зборам 11 .
11 З усіх приведених у ній форм звітності податковою декларацієювважається тільки форма, зазначена в п. 1 таб. 2. Відповідно, санкції за несвоєчасне представлення податкової декларації в розмірі 10 ннмдг (пп. 17.1.1 ст. 17 Закону № 2181) застосовується тільки до неї.
Таблиця 2
№ п/п Форма звітності Періодичність і терміни представлення
1 Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: а) Розрахунок Місяць. Протягом 20 календ. днів після звітного місяця
б) Комплект документів первинної звітності в систему персоніфікованого обліку Рік. До 1 квітня року, наступного за звітним
2 Збір на загальнодержавне соцстрахування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності - Звіт Квартал. Не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом
3 Збір на загальнообов'язкове державне соцстрахування на випадок безробіття - Розрахункова відомість Квартал. Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом
Рік. Не пізніше 15 січня наступного за звітним року
4 Збір на соцстрахування від нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань - Розрахункова відомість Квартал. До 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом
Рік. До 25 січня наступного за звітним року
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
1. Баланс 1
на ____________________ 200_ р.
Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код
рядка На початок звітного року На кінець звітного
періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 СДп. 2 15 СДк.15
Основні засоби:
Залишкова вартість 030 (СДп.10+СДп.11+ СДп.12)- СКп.13 (СДк.10+СДк.11+ СДк.12)- СКк.13
Первісна вартість 031 СДп.10+СДп.11+ СДп.12 СДк.10+СДк.11+ СДк.12
Знос 032 СКп.13 СКк.13
Довгострокові фінансові інвестиції 040 СДп.14 СДк.14
Інші необоротні активи 070 СДп.16+СДп.17+ СДп.18+ СДп.19 СДк.16+СДк.17+ СДк.18+
СДк.19
Усього за розділом I 080 Сума значень рядків 020+030+040+070 Сума значень рядків 020+030+040+070
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 СДп.20+СДп.21+ СДп.22+
СДп.23+СДп.24+ СДп.25 СДк.20+СДк.21+ СДк.22+ СДк.23+СДк.24+ СДк.25
Готова продукція 130 СДп.26+СДп.27+ СДп.28 СДк.26+СДк.27+ СДк.28
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
Чиста реалізаційна вартість 160 (СДп.36+СДп.34)- СДп.38 (СДк.36+СДк.34)- СДк.38
Первісна вартість 161 СДп.36+СДп.34 СДк.36+СДк.34
Резерв сумнівних боргів 162 СДп.38 СДк.38
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 СДп.641+СДп.642 СДк.641+СДк.642
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 СДп.37+СДп.63+ СДп.65+ СДп.68 (без врахування відсотків за кредит по 684) СДк.37+СДк.63+ СДк.65+
СДк.68 (без врахування відсотків за кредит по 684)
Поточні фінансові інвестиції 220 СДп.352 СДк.352
Грошові кошти та їх еквіваленти:
В національній валюті 230 СДп.301+СДп.311+ СДп.313+СДп.331+ СДп.333+ СДп.351 СДк.301+СДк.311+ СДк.313+СДк.331+ СДк.333+ СДк.351
В іноземній валюті 240 СДп.302+СДп.312+ СДп.314+СДп.332+ СДп.334+ СДп.351 СДк.302+СДк.312+ СДк.314+СДк.332+ СДк.334+ СДк.351
Інші оборотні активи 250 СДп.643+СДп.644 СДк.643+СДк.644
Усього за розділом II 260 Сума значень рядків 100+130+160+ 170+210+220+ 230+240+250 Сума значень рядків 100+130+160+ 170+210+ 220+230+240+ 250
III. Витрати майбутніх періодів 270 СДп.39 СДк.39
Баланс 280 Сума значень рядків 080+260+270 Сума значень рядків 080+260+270
1 Усі обмеження щодо включення до балансових статей залишків по тих чи інших рахунках/субрахунках справедливі і для форм, затверджених П(С)БО 25.
2 СДп - сальдо дебетове на початок звітного періоду; СДк - сальдо дебетове на кінець звітного періоду; СКп - сальдо кредитове на початок звітного періоду; СКк - сальдо кредитове на кінець звітного періоду.
Пасив Код
рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 СКп.40 СКк.40
Додатковий капітал 320 СКп.41+СКп.42 СКк.41+СКк.42
Резервний капітал 340 СКп.43 СКк.43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 СКп.441 (СДп.442) СКк.441 (СДк.442)
Неоплачений капітал 360 ( СДп.45+СДп.46 ) ( СДк.45+СДк.46 )
Усього за розділом I 380 Сума значень рядків 300+320+340+350 (у разі отримання прибутку) -350 (у разі отримання збитку)-360 Сума значень рядків 300+320+340+350 (у разі отримання прибутку) -350 (у разі отримання збитку)-360
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 СКп.47+СКп.48 СКк.47+СКк.48
III. Довгострокові зобов'язання 480 СКп.50+СКп.51+ СКп.52+ СКп.53+СКп.54+ СКп.55 СКк.50+СКк.51+ СКк.52+ СКк.53+СКк.54+ СКк.55
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 СКп.60+СКп.684 (тільки відсотки

 
 

Цікаве

Загрузка...