WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Поняття, цілі та завдання державної статистичної звітності. Форми звітності та їх характеристики - Реферат

Поняття, цілі та завдання державної статистичної звітності. Форми звітності та їх характеристики - Реферат

складається зростаючим підсумком з початку року у складі Балансу і Звіту про фінансові результати.
Звітність підприємств складається станом на кінець останнього дня звітного періоду - кварталу або року. Перший звітний період заново створеного підприємства може бути меншим ніж 12 місяців, але не більшим 15 місяців. Звітним періодом підприємства, яке ліквідується, є період з початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.
Підприємства, які мають дочірні підприємства (виділені на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи), крім фінансової звітності про власні господарські операції, складають і подають консолідовану фінансову звітність. При цьому під дочірніми розуміють підприємства, що є юридичними особами, але над якими здійснюється постійне право на визначення стратегічної політики з питань поточної, інвестиційної та фінансової діяльності з боку материнського підприємства.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на державній формі власності, і органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих на комунальній власності, крім власних звітів складають і подають зведену фінансову звітність по всіх підприємствах, які входять до сфери їх управління.
Зазначені органи також складають зведену фінансову звітність по господарських товариствах, акції (частки, паї) яких знаходяться в державній і комунальній власності. Об'єднання підприємств, крім власної звітності, складають і подають Зведену фінансову звітність по всіх підприємствах, які належать до їх складу.
Форми фінансової звітності і порядок їх заповнення встановлюються: для підприємств (крім банків і бюджетних установ) - Міністерством фінансів України за погодженням з Держкомстатом України; для банків - Національним банком України; для бюджетних установ, органів Державного казначейства України по виконанню бюджетів всіх рівнів та кошторисів витрат - Державним казначейством України.
Заповнюються форми звітності в тисячах гривень з одним десятковим знаком, а зведені звіти (до яких включено дані звітів двох і більше юридичних осіб) - в тисячах гривень.
Однією із важливих вимог, що ставляться до звітності підприємств і організацій всіх форм власності, є повнота і достовірність її показників. Тому до початку складання звітності проводиться значна підготовча робота. Насамперед необхідно перевірити повноту відображення в поточному обліку господарських операцій, оформлених відповідними документами, і завершити облікові записи: уточнити розподіл витрат і доходів між суміжними звітними періодами; перевірити стан розрахунків і списати у встановленому порядку нереальну дебіторську заборгованість, а також кредиторську заборгованість, по якій минули строки задавнення позову; розподілити витрати по обслуговуванню виробництва й управлінню; визначити фактичну собівартість випущеної із виробництва та реалізованої продукції (робіт, послуг); визначити і списати фінансовий результат (прибутки, збитки) від реалізації та позареалізаційних операцій; списати (при складанні річного звіту) використаний протягом року прибуток.
Після цього перевіряють правильність облікових записів, взаємно звіряють дані синтетичного й аналітичного обліку і роблять виправні записи для усунення виявлених помилок (якщо вони мали місце).
Перед складанням річного звіту обов'язково проводять повну інвентаризацію господарських засобів, їх джерел, стану розрахунків з дебіторами і кредиторами і відображають її результати в обліку. Суми статей балансу по розрахунках з фінансовими, податковими органами, установами банків повинні бути погоджені з ними і відрегульовані. За діючим положенням передбачено повну інвентаризацію проводити в максимально наближені до складання річного звіту строки (з 1 жовтня до 1 січня). Отже, якісна відмінність між квартальним і річним балансом полягає у тому, що перший складають в основному за даними поточного обліку, а показники річного балансу обов'язково підтверджуються результатами інвентаризації, що забезпечує їх достовірність.
Баланс та інші форми звітності підписуються керівником підприємства і головним бухгалтером, а у випадку відсутності на підприємстві бухгалтерської служби, - керівником спеціалізованої організації або спеціалістом, які за угодою виконували роботу з ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. Особи, які підписали звітність, несуть повну відповідальність за достовірність звітних показників.
Підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну фінансову звітність:
- органам, до сфери управління яких вони належать;
- трудовим колективам (на їх вимогу);
- власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено законом;
- органам виконавчої влади та іншим користувачам відповідно до законодавства. Строки подання фінансової звітності встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Фінансова звітність не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством. Відкриті акціонерні товариства, підприємства-емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні і фондові біржі, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше 1 липня наступного за звітним року оприлюднювати річнуфінансову звітність і консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань.
Контроль за дотриманням законодавства про бухгалтерський облік і звітність в Україні здійснюється відповідними органами в межах їх повноважень, передбачених законами.
Відповідні органи при перевірці поданої на їх адресу звітності встановлюють правильність оформлення звіту і звітних даних; наявність всіх звітних форм; взаємозв'язок і погодженість між окремими показниками.
Затвердження звітності підприємства відповідним органом оформляється актом (висновком), у якому дається також оцінка діяльності підприємства та пропозиції щодо підвищення ефективності його діяльності.
Виправлення показників, що відносяться до звітного періоду і які зумовлюють зміни окремих облікових записів підприємства, називається реформацією.
Перелік форм державної статистичної звітності, які необхідно надавати в управління (відділи) статистики у районах та містах
№ з.п. Індекс та назва звітності Періодичність Строк подання Хто звітує Підстава
1. Форма № 1 "Баланс" річна 20 лютого Усі підприємства та організації незалежно від підпорядкування та форм власності, які перебувають на господарському розрахунку і є юридичними особами. Постанова Кабінету Міністрів України № 419 від 28.02.2000р
Форма № 1 "Баланс" квартальна на 25 день після звітного періоду
2. Форма № 2 "Звіт про фінансові результати" річна 20 лютого
Форма № 2 "Звіт про фінансові результати" квартальна на 25 день після звітного періоду
3. Форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів" річна 20 лютого
4. Форма № 4 "Звіт про власний капітал"
5. Форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності"
6. Форма № 1м "Баланс" річна 20 лютого Усі підприємства та організації незалежно від підпорядкування та форм власності, які перебувають на господарському розрахунку і є юридичними особами та працюють за спрощеною системою обліку. Постанова Кабінету Міністрів України № 419 від 28.02.2000р
Форма № 1м "Баланс" квартальна на 25 день після звітного періоду
7. Форма № 2м "Звіт про фінансові результати" річна 20 лютого
Форма № 2м "Звіт про фінансові результати" квартальна на 25 день після звітного періоду
8. Форма № 1Б "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість" річна 20 січня Усі підприємства та організації незалежно від підпорядкування та форм власності, які перебувають на господарському розрахунку і є юридичними особами та відібрані для поточного статистичного спостереження. Наказ Держкомстату України 02.11.2005р. № 344
Форма № 1Б "Фінансові результати" місячна на 20 день після звітного періоду
Форма № 1Б "Дебіторська та кредиторська заборгованість" квартальна
9. Форма № 2Б "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів" річна 20 лютого Акціонерні товариства - юридичні особи незалежно від виду економічної діяльності та форми власності, які є емітентамицінних паперів. Наказ Держкомстату України 07.10.2005р. № 296
Форма № 2Б "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів" квартальна не пізніше 25 числа після звітного періоду

 
 

Цікаве

Загрузка...