WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

досягнутий рівень збалансованості грошових потоків
Значення показника Характеристика ситуації
Кдгк > 1 при ВГв>0 Коефіцієнт достатності свідчить про можливість підприємства виконувати необхідні платежі, але при цьому наявне відкладене витрачання грошових коштів. Це може бути свідченням або халатності відповідальної особи за здійснення витрачання грошових коштів, що негативно відображається на іміджі та кредитному рейтингу підприємства, або так званого відкладання витрачання грошових коштів у зв'язку з очікуванням більш пріоритетного витрачання, яке потребує мобілізації певного обсягу грошових коштів і є важливим для підприємства. Прикладом такої ситуації може бути відкладення видатків з погашення кредиторської заборгованості з метою мобілізації коштів на сплату податків, або основної суми боргу банківській установі. Такі явища "очікування" в Україні досить поширені. Подібну ситуацію, на нашу думку, можна вважати ознакою розбалансованості грошових потоків
Кдгк 0 У підприємства періодично не вистачає грошових коштів для забезпечення необхідних видатків у процесі діяльності. Така ситуація потребує синхронізації потоків, пошуку джерел скорочення витратної частини та збільшення доходної частини бюджету грошових коштів
де Кдгк - коефіцієнт достатності грошових коштів; Вв - обсяги відкладених платежів (обсяг дефіциту грошових коштів).
Ступінь покриття стабільного вихідного грошового потоку від операційної діяльності гарантованим позитивним грошовим потоком від операційної діяльності (Сп):
де ГППО - гарантований мінімальний грошовий потік від операційної діяльності; СВПО - стабільний вихідний грошовий потік від операційної
діяльності.
Даний показник дозволяє оцінити можливість підприємства забезпечувати збалансованість грошових потоків при несприятливих умовах господарювання, коли надходження грошових коштів мінімальні, що дозволяє зробити висновки про спроможність підприємства зберігати відносно стійке фінансове становище при сприятливій кон'юнктурі ринку.
Довжина фінансового циклу (період обороту грошових коштів) підприємства (ДФЦ):
ДФЦ = Пз + Пдз-Пкз
де Пз - період обороту запасів; Пдз - період обороту дебіторської заборгованості. Пкз - період обороту кредиторської заборгованості.
Довжина фінансового циклу характеризує період обороту грошових коштів, що обслуговують операційну діяльність, та загальний період обороту грошових коштів. Інтерпретація результатів аналізу довжини фінансового циклу підприємства представлена в табл. 1.4.
6-й етап. Аналіз синхронності грошових потоків, метою якого є оцінка ступеню узгодженості грошових потоків у часі, що значним чином визначає стан фінансової рівноваги підприємства. З цією метою застосовують коефіцієнт кореляції вхідного та вихідного грошових потоків (КК):
Таблиця 1.4
Інтерпретація результатів аналізу довжини фінансового циклу підприємства
Значення показника Характеристика ситуації Рекомендовані заходи
ДФС =0 при відсутності простроченої кредиторської заборгованості
Підприємство має рівноважний фінансовий цикл: періоди надходження коштів від реалізації запасів та погашення дебіторської заборгованості співпадають з періодами погашення кредиторської заборгованості, що свідчить про збалансованість і синхронність грошових потоків з операційної діяльності Підтримання ситуації
ДФС=0 при наявності простроченої кредиторської заборгованості Ситуація свідчить про наявність ознак порушення збалансованості й синхронності грошових потоків. Підприємство відчуває дефіцит грошових коштів, який намагається компенсувати шляхом використання позикових коштів, термін погашення яких минув. Наявність простроченої дебіторської заборгованості вказує на ознаки технічної неплатоспроможності підприємства Ситуація вимагає пошуку резервів прискорення надходження грошових коштів та можливості перегляду умов надання відстрочки платежу в сторону його збільшення
ДФЦО при відсутності простро-ченої кредиторської заборгованості Підприємство характеризується надлишковим фінансовим циклом: надходження грошових коштів від продажу запасів та погашення дебіторської заборгованості відбувається в коротші терміни, ніж настає період погашення кредиторської заборгованості, тобто надходження грошових коштів з операційної діяльності перевищує витрачання грошових коштів Пошук напрямів ефективного інвестування вільних грошових коштів підприємства
ДОЦ.0 Грошові потоки підприємства характеризуються розбалансованістю, що негативно відображається на фінансовому стані підприємства: строк погашення кредиторської заборгованості настає швидше, ніж надходять кошти від продажу запасів та інкасації дебіторської заборгованості Ситуація потребує реалізації комплексу заходів щодо підвищення ефективності управління оборотними активами, позиковими
коштами, пошуку резервів зростання
обсягів діяльності, тобто програми
оздоровлення фінансового стану підприємства
де Р - частота виникнення відхилень позитивного та від'ємного грошових потоків у досліджуваному періоді; ПГП (ВГП) - позитивний (від'ємний) грошовий потік в одному інтервалі досліджуваного періоду; - середній обсяг позитивного (від'ємного) грошового потоку в одному інтервалі досліджуваного періоду; - середньоквадратичне відхилення позитивного (від'ємного) грошового потоку в досліджуваному періоді; n - загальна кількість інтервалів у досліджуваному періоді.
7-й етап. Аналіз ліквідності грошових потоків, метою якого є дослідження можливостей підприємства по здійсненню необхідних платежів і особливо по погашенню зобов'язань. З цією метою розраховуються наступні показники:
Коефіцієнт перспективної ліквідностігрошового потоку (KL), розрахований як:
де ГАп(к) - обсяг грошових активів на початок (кінець) планового
періоду; ПГП - обсяг планового позитивного грошового потоку; ВГП - обсяг планового вихідного грошового потоку.
Даний показник розраховується на основі прогнозного бюджету руху грошових коштів, тобто є показником оцінки перспективного стану грошових потоків. Протягом періоду, що досліджується, значення показника повинне максимально наближатися до одиниці. Якщо даний коефіцієнт значно перевищує одиницю, це свідчить про неефективне управління грошовими потоками з точки зору забезпечення доходності. Значення показника значно менше одиниці свідчить про підвищений ризик втрати ліквідності.
Відносний індекс ліквідності, що розраховується за наступною формулою:
де ЧГП - обсяг чистого грошового потоку; - середньоквадратичне відхилення чистого грошового потоку від середньої величини, що очікується.
Даний показник вказує на можливість покриття наявними грошовими коштами можливі флуктуації грошових потоків підприємства. Низьке значення відносного індексу ліквідності відповідає високій вірогідності технічної неплатоспроможності. Інтерпретація результатів оцінки цього показника представлена в табл. 1.5.
Таблиця 1.5
Матриця діагностики відносного індексу ліквідності
Значення показника Характеристика ситуації Необхідні заходи
IL1 Наявний запас грошових коштів та їх приріст у результаті

 
 

Цікаве

Загрузка...