WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

руху грошових коштів, а також аналіз фінансових коефіцієнтів, що визначають достатність чистого грошового потоку, ліквідність грошового потоку, ефективність грошового потоку підприємства.
В процесі аналізу грошових потоків використовується досить широкий спектр напрямів аналітичних процедур та методичних підходів щодо аналізу. Всю сукупність аналітичних процедур за формами здійснення на думку Г.В. Ситник можна класифікувати за наступними ознаками (табл. 1.2) [47,с.97].
Таблиця 1.2
Форми аналізу грошових потоків підприємства
Класифікаційні ознаки Форми аналізу
Спрямованість аналізу - Аналіз обсягу грошових потоків
- Аналіз динаміки грошових потоків
- Аналіз структури грошових потоків
- Аналіз рівномірності грошових потоків
- Аналіз синхронності грошових потоків
- Аналіз збалансованості грошових потоків
- Аналіз ліквідності грошових потоків
- Кількісна оцінка факторів, що визначають стан грошових потоків
- Аналіз ефективності грошових потоків
Період проведення - Ретроспективний аналіз
- Поточний аналіз
- Перспективний аналіз
Глибина аналітичної процедури - Експрес-аналіз грошових потоків
- Поглиблений аналіз грошових потоків
Інструменти аналізу - Аналіз грошових потоків з використанням ПЕОМ
- Аналіз грошових потоків без використання ПЕОМ
Суб 'єкти аналізу - Внутрішній аналіз грошових потоків
- Зовнішній аналіз грошових потоків
Ступінь охоплення об'єкта аналізу - Суцільний аналіз грошових потоків
- Вибірковий аналіз грошових потоків
Зміст програми аналізу - Комплексний аналіз грошових потоків
- Тематичний аналіз грошових потоків
Джерело: [47,с.97]
На думку фахівців[47] методологія аналізу грошових потоків знаходиться в стадії свого формування. Найбільш послідовний та аналітично цілісний методичний підхід представлено в роботах українського дослідника професора І.О. Бланка [17]. Згідно з викладеною концепцією, аналіз грошових потоків підприємства доцільно проводити за такими етапами роботи, як: вивчення динаміки обсягу формування позитивного грошового потоку, оцінка обсягу формування від'ємного грошового потоку, дослідження збалансованості грошових потоків, вивчення синхронності грошових потоків та оцінка ефективності грошових потоків. Дана методика забезпечує комплексне вивчення характеристик грошових потоків у процесі аналізу, логічність побудови аналітичної процедури, передбачає широкий спектр розрахункових показників, що пропонуються до використання.
Л.О. Лігоненко та Г.В.Ситник розвиваючи та доповнюючи існуючі методичні підходи, стверджують, що аналіз грошових потоків передбачає проведення наступних етапів дослідження[47,с.105]:
1-й етап. Аналіз обсягу та динаміки грошових потоків, метою проведення якого є визначення загальних обсягів грошових потоків, основних тенденцій та пропорцій їх розвитку.
2-й етап. Анапи джерел формування грошових коштів, що передбачає вивчення структури позитивного грошового потоку за видами діяльності, ранжирування джерел надходження грошових коштів, визначення місця (вагомості) кожного з них у грошовому забезпеченні функціонування підприємства.
3-й етап. Аналіз напрямів використання грошових коштів, об'єктом якого є вихідний грошовий потік підприємства. Оцінка структури вихідного грошового потоку за видами діяльності та ранжирування окремих напрямів використання дозволяє визначити найбільш "грошомісткі" з них та, відповідно, зосередити увагу на процесі їх формування, можливих резервах скорочення, ефективного розподілу в часі. Так, на підприємстві доцільно проаналізувати вихідний грошовий потік від операційної діяльності за видами виплат, що його формують. Результати такого аналізу надають цінну інформацію для прийняття оперативних рішень та прогнозування перспективного стану вихідного грошового потоку.
4-й етап. Аналіз рівномірності грошових потоків, метою якого є ідентифікація та оцінка основних видів грошових потоків за ступенем регулярності здійснення, виявлення факторів коливань грошових потоків, наявності та причин затримок у надходженні грошових коштів та відкладенні запланованих видатків.
Показники рівномірності грошових потоків, що розраховуються в межах цього етапу аналізу, характеризують рівномірність надходження та витрачання грошових коштів протягом періоду, що дозволяє оцінити їх розподіл в часі. Розрахунок даних показників базується на класифікації грошових потоків з точки зору регулярності.
Для аналізу рівня рівномірності грошових потоків застосовують наступні показники:
Середньоквадратичне відхилення надходження грошових коштів :
де - середній за період обсяг позитивного грошового потоку; - обсяг позитивного грошового потоку за період.
Даний показник характеризує діапазон коливань позитивного грошового потоку, тобто визначає, наскільки рівномірно надходять грошові кошти протягом періоду, що досліджується.
Середньоквадратичне відхилення витрачання грошових коштів , яке характеризує діапазон коливання вихідного грошового потоку:
де - середній обсяг вихідного грошового потоку; - обсяг вихідного грошового потоку за період.
Коефіцієнт варіації надходження грошових коштів .
що показує ступінь нерівномірності позитивного грошового потоку.
Коефіцієнт варіації вихідного грошового потоку , який
визначає ступінь нерівномірності витрачання грошових коштів:
Коефіцієнт рівномірності надходження грошових коштів(KpN), який характеризує ступінь рівномірності надходження грошових коштів:
KpN =100 -Vn.
Коефіцієнт рівномірності витрачання грошових коштів(KpV), що вказує на ступінь рівномірності та ритмічності вихідного грошового потоку:
KpV=100-Vv.
Ступінь регулярності позитивного грошового потоку(Срн):
де ПГПр - обсяг регулярного позитивного грошового потоку; ПГП - обсяг позитивного грошового потоку.
Ступінь регулярності надходження грошових коштів показує частку грошових надходжень, які є регулярними, тобтодозволяє визначити стабільні позитивні потоки та джерела їх надходження. На регулярність позитивного грошового потоку вказує значення показника, що прямує до одиниці. Зростання регулярності є свідченням стабільності операційної діяльності й полегшує процес планування грошових потоків, підтримку належного рівня ліквідності.
Відносна частота негативних відхилень у рівномірності
позитивного грошового потоку від операційної діяльності (Кн):
де Nн - кількість періодів, протягом яких спостерігались негативні відхилення варіативного компоненту позитивного грошового потоку від операційної діяльності;
n - кількість періодів, що досліджувались.
Даний показник характеризує частоту зменшення обсягу позитивного грошового потоку від операційної діяльності протягом періоду, що демонструє ступінь ризику даного виду операційної діяльності щодо можливостей генерування позитивного грошового потоку та дозволяє аналітику виявляти причини негативних коливань в надходженні грошових коштів, розробляти заходи стабілізації позитивного грошового потоку та підвищувати обґрунтованість касових

 
 

Цікаве

Загрузка...