WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

2004 року за № 22 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за №377/8976).
3. Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" вiд 12 червня 1995 року за № 436/95 із наступними змінами та доповненнями.
4. Постанова Правління Національного банку України "Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку" від 09 лютого 2005 року за №32 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18 квітня 2005 р. за № 410/10690).
Фінансові ресурси підприємства мають наступні задачі:
1. Своєчасне і точне відображення наявності і руху коштів у касі, на поточних і інших рахунках у банку.
2. Контроль дотримання ліміту готівки в касі, забезпечення схоронності і раціонального використання коштів.
3. Контроль за законністю здійснення операцій з коштами як у національної, так і іноземній валюті.
4. Організація синтетичного й аналітичного обліку коштів підприємства.
1.4. Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства
Аналіз руху грошових коштів є необхідною умовою ефективного управління грошовими потоками, які забезпечують фінансово-господарську діяльність підприємства.
Метою аналізу грошових потоків підприємства є прискорення руху грошових коштів і підвищення на цій основі оборотності активів і капіталу, а також забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.
Організаційно-інформаційна модель аналізу грошових потоків є засобом формалізації аналітичного процесу, її приблизну структуру наведено у табл. 1.1. Реалізація елементів наведеної у табл. 1.1 організаційно-інформаційної моделі аналізу грошових потоків підприємства забезпечує досягнення поставленої мети.
У таблиці 1.1 на першому класифікаційному рівні економічну інформацію згруповано за ознакою середовища, у якому вона утворюється, тобто розподілено на зовнішню та внутрішню. Важливим джерелом нормативної інформації щодо руху грошових коштів є затверджені наказом Міністерства фінансів План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його застосування, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, зокрема, П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів", П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", П(С)БО 11 "Зобов'язання" та деякі інші документи.
Планова інформація стосовно грошових потоків формується безпосередньо на підприємстві, виходячи зі стратегічних напрямів його розвитку, вимог чинного законодавства та відповідних нормативних документів, і міститься у фінансових планах, бізнес-планах, інвестиційних проектах, кошторисах. Основними джерелами фактографічної інформації щодо грошових потоків є бухгалтерський облік. За напрямами використання інформація стосовно руху грошових коштів розподіляється на зовнішню (яка використовується для оцінки та контролю дотримання чинного законодавства, стандартів бухгалтерського обліку та інших нормативних документів), планову (яка є базою порівняння для аналізу і контролю виконання планових показників), фактографічну (яка характеризує залишки, обороти з надходження і витрачання грошових коштів підприємства і використовується в аналізі, контролі та прогнозуванні).
Таблиця 1.1
Організаційно-інформаційна модель аналізу грошових потоків підприємства[72,c.133-135]
1. Мета і завдання аналізу грошових потоків
1.1. Мета 1.2. Завдання
1 2
- Метою аналізу грошових потоків підприємства є прискорення руху грошових коштів і підвищення на цій основі оборотності активів і капіталу, а також забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства - Аналіз джерел утворення грошових коштів
- Аналіз напрямів витрачання грошових коштів
- Аналіз руху грошових коштів за видами діяльності підприємства
- Аналіз взаємозв'язку прибутку і змін грошових коштів
- Аналіз взаємозв'язку зростання обсягів фінансово-господарської діяльності і потреб у грошових коштах
2. Об'єкти і суб'єкти аналізу грошових потоків
2.1. Об'єкти 2.2. Суб'єкти
- Залишки грошових коштів та їх еквівалентів на певну дату
- Надходження грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства - Вищі посадові особи підприємства
- Економічні служби підприємства
- Керівники функціональних та структурних підрозділів підприємства
- Витрачання грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства o Чинники, що спричинили зміну грошових активів - Власники та акціонери.
- Зовнішні користувачі інформації
3. Система економічних показників аналізу грошових потоків
3.1. Абсолютні вартісні показники, джерелом яких є облік 3.2. Відносні показники, які є наслідком аналітичної обробки облікової інформації
- Залишки та обороти з надходження і витрачання грошових коштів та їх еквівалентів
- Фінансові результати діяльності підприємства
- Активи підприємства
- Власний капітал і зобов'язання
- Абсолютні показники динаміки - Відносні показники структури активів, власного капіталу та зобов'язань
- Відносні показники динаміки
- Відносні показники інтенсивності процесів: коефіцієнти обороту з надходження і витрачання грошових коштів; коефіцієнт достатності чистого операційного грошового потоку; коефіцієнт ліквідності грошового потоку; коефіцієнт ефективності грошового потоку
4. Інформаційне забезпечення аналізу грошових потоків
4.1. Зовнішня інформація 4.2. Внутрішня інформація
- Правова
- Нормативна
- Довідкова - Планова
- Фактографічна
5. Методичні прийоми обробки первинної (вхідної) інформації
5.1. Економіко-логічні методи 5.2. Економіко-математичні методи
- Групування
- Порівняння
- Розрахунок відносних показників
- Розрахунок середніх показників
- Деталізація
- Елімінування - Методи обробки динамічних рядів
- Методи регресійно-кореляційного аналізу
- Методи моделювання
6. Узагальнення і реалізація результатів аналізу фінансового стану
6.1. Узагальнення результатів 6.2. Реалізація результатів
- Систематизація інформації.
- Кількісна оцінка втрачених можливостей збільшення абсолютноївеличини грошових коштів та прискорення їх оборотності
- Кількісна оцінка потенційного збільшення абсолютної величини грошових коштів та прискорення їх оборотності
- Оцінка вірогідності прогнозованих показників
- Розробка багатоваріантних заходів щодо збільшення абсолютної величини грошових коштів та прискорення їх оборотності у майбутньому періоді
- Оформлення результатів аналізу і передача їх в управлінські структури для реалізації запропонованих заходів - Оцінка заходів щодо збільшення абсолютної величини грошових коштів та прискорення їх оборотності
- Вибір оптимального варіанту заходів
- Прийняття рішення щодо реалізації обраного варіанту заходів
- Доведення прийнятого рішення до виконавців
- Забезпечення контролю за виконанням прийнятих рішень
Методичні прийоми, які включено до моделі, дозволяють здійснити загальний аналіз грошових потоків, аналіз

 
 

Цікаве

Загрузка...