WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 12776,7 37038,6 44997,2 39908,2
інші фінансові інвестиції 045 29
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - 94,3 8,9 4,7 22,2
Відстрочені податкові активи 060 - 2,1 96,2
Інші необоротні активи 070 21,5 27,7 46387,8 46387,8
Усього за розділом І 080 5826,1 73723,1 109082,8 170703 195325,1
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 65,5 1036,8 1926,4 2750,3 5716,3
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 -
незавершене виробництво 120 - 18,2 42,3 44,5 45,6
готова продукція 130 -
товари 140 2,4 8223,1 16010,8 28875 37816,7
Векселі одержані 150 - 2555,6 3147,8
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги: -
чиста реалізаційна вартість 160 319,1 7693,2 4624,9 23989,5 55288,1
первісна вартість 161 319,1 7693,2 4624,9 23989,5 55288,1
резерв сумнівніх боргів 162 -
Дебіторська заборгованість за розрахунками: -
з бюджетом 170 33,8 483,2 925,7 117,7 1111,7
за виданими авансами 180 87,2 21,8 69,3 2840,6 82,8
з нарахованих доходів 190 -
із внутрішніх розрахунків 200 10,7 11,1 4290,9 270,1 245,4
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 3 5492,2 17527,1 22542,9 20103,2
Поточні фінансові інвестиції 220 -
Грошові кошти та їх еквіваленти: -
в національній валюті 230 4 1027,6 706,1 2154,8 3760
в іноземній валюті 240 - 600,4 592,8 101,9 104,2
Інші оборотні активи 250 - 354,7 55,7 3112,1 590,7
Усього за розділом ІІ 260 525,7 24962,3 46772 89355 128012,5
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0,6 892,6 590,4 334,1 71,5
Баланс 280 6352,4 99578 156445,2 260392,1 323409,1
П А С И В Код рядка 2001 2002 2003 2004 2005
1 2 3 4 5 6 7
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 1027,6 5275,5 31653,1 31653,1 31653,1
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 3283,9 74,7 124 511,5
Інший додатковий капітал 330 6238,3 35655,9 38464,3 35337,8 35341
Резервний капітал 340 396,6 1318,9 1630,9 7913,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2171,3 8232,3 14050,9 19226,4
Неоплачений капітал 360 5,8
Вилучений капітал 370
Усього за розділом І 380 5810,6 46783,2 79743,3 82790,9 94645,3
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420 0,2
Усього за розділом ІІ 430 0,2
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 596,8 9537,3 68463,8 109585,2
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 120 16934 7318,3 7318,3 7318,3
Відстрочені податкові зобов'язання 460 16934 145,1 3351,5 2607,5
Інші довгострокові зобов'язання 470 1197,5 3721,8 4333,8 2604,8
Усього за розділом ІІІ 480 120 18728,3 20722,5 83467,4 122115,8
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 21124,6 39298 37647,7 28399,9
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видатні 520 54,2 193,3 253,5 13883,3
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 293 8808,8 12199,3 40791,3 51577,5
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 16,3 517,6 1194,4 11206,2 8064,2
з бюджетом 550 18,2 693,6 711,8 1404,8 2502,6
з позабюджетних платежів 560 39 26,7 19 6,7
зі страхування 570 12,6 156,4 182,7 192,6 359,5
з оплати праці 580 19,4 315,9 680,3 547,2 685,1
з учасниками 590 12,2 287,7
із внутрішніх розрахунків 600 4,4
Інші поточні зобов'язання 610 3,7 2203,1 1143,2 2325 1169,2
Усього за розділом ІV 620 421,8 34064,5 55977,6 94133,8 106648
V. Доходи майбутніх періодів 630 1,8 1,8
Звіт про фінансові результати
Одиниця виміру: тис.грн.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Найменування показника Код рядка 2001 2002 2003 2004 2005
1 2 3 4 5 6 7
Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) 010 1683,5 117191,9 164683,2 381828,9 631886,5
Податок на додану вартiсть 015 ( 280,6 ) 19345 27263,7 63340,7 105257,2
Акцизний збiр 020
025 0,2
Інші вирахування з доходу 030 0,2 367,6 6623,9 4117,9
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції: (товарів, робіт, послуг) 035 1402,9 97846,7 137051,7 311864,3 522511,4
Собівартість реалізованої продукції : (товарів,робiт, послуг) 040 ( 1216 ) 81688 109887,8 246385,1 362721,8
Валовий: прибуток 050 186,9 16158,7 27163,9 65479,2 159789,6
Валовий: збиток 055
Iншi операцiйнi доходи 060 62,5 5519,1 8706 20667,5 48016,7
Адміністративні витрати 070 ( 218,8 ) 8054,8 10533,4 12406,2 22489,6
Витрати на збут 080 ( 15 ) 4888,8 8469,1 33913,5 107458,6
Інші операційні витрати 090 ( 102,9 ) 4167,4 5248,1 16059,8 47142,5
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 4566,8 11619,3 23767,2 30715,6
Фінансові результати від операційної діяльності: збиток 105 ( 87,3 )
Доход від участі в капіталі 110 717,1 3
Інші фінансові доходи 120 15,2 55,6 59,4 211,3
Інші доходи 130 1451,9 454,1 423,3 53920,1
Фінансові витрати 140 2931 5899,1 13208,3 14710,7
Втрати від участі в капіталі 150 214,1 2,7 18279,7
Інші витрати 160 ( 13,3 ) 1223,3 88,2 1057 36741,1
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: прибуток 170 1879,6 6644,7 9981,9 15118,5
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: збиток 175 ( 100,6 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 828,8 401,2 3825,7 4386,8
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 1050,8 6243,5 6156,2 10731,7
Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток 195 ( 100,6 )
Надзвичайні: доходи 200
Надзвичайні: витрати 205 2,2
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий: прибуток 220 1050,8 6241,3 6156,2 10731,7
Чистий: збиток 225 ( 100,6 )
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка 2001 2002 2003 2004 2005
1 2 3 4 5 6 7
Матеріальні затрати 230 503,2 3432,5 3922,9 4461,4 7207,6
Витрати на оплату праці 240 391,2 6235,1 6972,1 9737 14862,5
Відрахування на соціальні заходи 250 143,2 2160,7 2344,8 3361,9 5329,2
Амортизація 260 335,2 3085 3544,4 4411,9 4887,3
Інші операційні витрати 270 145 9822,1 15889,5 4508,6 125150,7
Разом 280 1517,8 24735,4 32673,7 26480,8 157437,3

 
 

Цікаве

Загрузка...