WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

О.В. Банківські операції. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. - 385 с.
26. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Під ред. М. В. Кужельного. - К.: А.С.К., 2001. - 510 с.
27. Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих і торговельних підприємствах. - К.: А.С.К., 2002. - 492 с.
28. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. - К.: А.С.К., 2002. - 396 с.
29. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит. - 2000. - №34.
30. Давидов Г.М. Аудит. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 420 с.
31. Деващук Л.Л., Єрмолаєва В.І., Квач ЯЛ., Рудинська О.В. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Частина 1. - X.:ТОВ "Одісей". - 2001. - 451 с.
32. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 361 с.
33. Ефимова О.В. // Как анализировать финансовое положение предприятия. - М.: 1994. - 351 с.
34. Ефимова О.В. // Финансовый анализ. - М.: Бухгалтерский учет, 1996. - 415 с.
35. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. - К.: А.С.К., 2002. - 419 с.
36. Івахненко В. Горбаток М., Льовочкін В. Економічний аналіз. - К.: КНЕУ, 1999. - 459 с.
37. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. - К.: Знання Прес, 2000. - 473 с.
38. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. - К.: Знання-Прес, 2000. - 310 с.
39. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. - 349 с.
40. Іващенко В,І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. - К.: ЗАТ "ШЧЛАВА", 1999. - 468 с.
41. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. - К: Видавничий дім "Скарби", 2001. - 336 с.
42. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД "ІНЖЕК", 2003. -208 с.
43. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 460 с.
44. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: Курс лекцій. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 362 с.
45. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. - К.: "Каравелла"; Львів : "Новий світ -2000", 2002. - 341 с.
46. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. - К.: ЦНЛ, 2003. - 468 с.
47. Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління грошовими потоками: Навч. посіб. - К.: Київ. Нац. Торг.-екон. ун-т., 2005. - 255с.
48. Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. - Харків: Торсінг, 2002. - 410 с.
49. Матеріали серверу http://www.istock.com.ua.
50. Мельник В.М. Основи економічного аналізу. - Ірпінь, 2000. - 319 с.
51. Мних Д.В., Буряк П.Ю, Економічний аналіз на промисловому підприємстві. - Львів: Наука, 1998. - 527 с.
52. Налоги и бухгалтерский учет 25 февраля 2002 / №4 (52) Операции с наличными В. Матвеева
53. Налоги и бухгалтерский учет. Валютные операции.- Фактор: № 3 (69) март, 2002.
54. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 2-ге вид., доп. - Львів: ЛБІ НБУ, 2001. - 342 с.
55. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. - Тернопіль: Економічна думка, 1998. - 472 с.
56. Потемкина В.М. Финансы предприятий: Учебное пособие.- Донецк: "КИТИС", 2000. - 410 с.
57. Р. Казакова. Денежные средства. Расчеты.- К.: Новая бухгалтерия 2001. - 352 с.
58. Рудницъкий В.С. Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: "Економічна думка", 1998. - 192 с.
59. Рященко О. Мистецтво жити без грошей // Дебет-Кредит. -№50. -2001.
60. Савицкая Г.Б. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск: ООО "Новое знание", 1999. - 372 с.
61. Савченко О. Кассовые операции.- Харьков: Фактор, 2001. - 312 с.
62. Сердюк В.Н. Бухгалтерский учет: Учебно-практическое пособие. - 4-е изд.- Донецк: ДонНУ, 2002. - 452 с.
63. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 624 с.
64. Стражев В.И. и др. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. - Минск: Высшая школа, 1999. - 473 с.
65. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. - К.:"Каравела", 2003. - 432 с.
66. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. - К.: АСК, 2002. - 427 с.
67. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського обліку. - К.: А.С.К., 2002. - 352 с.
68. Управління грошовими потоками торговельного підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / Г.В. Ковальчук; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2001. - 21 с. - укp.
69. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. - М.: Финансы.
70. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. - 360 с.
71. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
72. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. - К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
73. Фінансовий звіт ТОВ "РІА", за 2002 рік.
74. Фінансовий звіт ТОВ "РІА", за 2003 рік.
75. Фінансовий звіт ТОВ "РІА", за 2004 рік.
76. Фінансовий звіт ТОВ "РІА", за 2005 рік.
77. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. - Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
78. Чабанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. - К.: Академія, 2002. - 480 с.
79. Черелевский Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. - К., 2003. - 473 с.
80. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. - 176 с.
81. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 1995. - 460 с.
82. Шишкин А.К., Микропов В.А., Дышкант И.Д. // Учет, анализ, аудит на предприятии.- М.: ЮНИТИ, 1996. - 516 с.
83. Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. - Львів: Світ, 1993. - 286 с.
Додатки
Додаток А. Рух грошових коштів в процесі господарської діяльності підприємства
Джерело:[47,c.8]
Додаток Б. Основні звітні показники підприємства за 2001-2005 рр.
Баланс
Одиниця виміру: тис.грн.
A К Т И В Код рядка 2001 2002 2003 2004 2005
1 2 3 4 5 6 7
A К Т И В
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 1,5 19,8 157,3 818,6
первісна вартість 011 3,1 21 172,2 1054,8
знос 012 1,6 1,2 14,9 236,2
Незавершене будівництво 020 4,9 2716,9 2823,2 3375,3 19145,2
Основні засоби:
залишкова вартість 030 5770,7 58106 69192,3 75778,6 88946,9
первісна вартість 031 8347 78968,6 94063,1 104698 121429,1
знос 032 2576,3 20862,6 24870,8 28919,4 32482,2
Довгострокові фінансові інвестиції:
які

 
 

Цікаве

Загрузка...