WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

аналіз дозволяє загалом позитивно оцінити зрушення в активах і пасивах підприємства, що призвели до збільшення джерел утворення та обсягів витрачання коштів підприємства. У звітному періоді підприємство здійснювало розвиток власних активів переважно за рахунок утворення додаткових джерел позикового капіталу та реінвестування прибутку.
Було проведене дослідження структури джерел утворення та напрямів витрачання коштів дозволяє визначити статті балансу підприємства, що увібрали в себе основну суму витрачених коштів, та статті, за якими ці кошти було утворено. Було відзначено, що основними джерелами які вплинули на утворення коштів підприємства у звітному періоді є збільшення довгострокових зобов'язань (1 ранг за значущістю у формуванні джерел), збільшення власного капіталу (2 ранг) та збільшення кредиторської заборгованості за товари (3 ранг). Питома вага інших джерел утворення коштів була несуттєвою, отже, можна стверджувати, що вони не відігравали суттєвої ролі у загальному розширенні джерел фінансування підприємства. Така структура джерел утворення коштів відповідає стратегічним цілям розвитку підприємства і заслуговує на позитивну оцінку: власний капітал спрямовується на розширення і удосконалення парку устаткування, впровадження прогресивних виробничих та інформаційних технологій; за рахунок збільшення кредиторської заборгованості за товари і поточних зобов'язань за розрахунками створюються додаткові джерела фінансування оборотних активів.
Структура напрямів витрачання коштів підприємства загалом відповідає структурі джерел їх утворення і, отже, також має бути оцінена позитивно.
Отже, взаємопов'язані процеси розвитку джерел фінансування і розміщення додатково утворених коштів в активах відповідають загальній стратегії підприємства щодо збільшення обсягів і підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності на основі зростання техніко-технологічного рівня виробництва.
В роботі проаналізовані основні показники, які характеризують фінансову діяльність ТОВ "РІА". Зокрема, на негативну оцінку заслуговують втрати від участі в капіталі, які підприємство отримувало в 2004-2005-рр. В 2003-му і 2005-му роках підприємство отримувало доход від участі в капіталі, але його розмір перевищував витрати лише в 2003-му році.
На позитивну оцінку заслуговує збільшення: інших фінансових доходів на196,1 тис. грн.(1290,1%) за 2002-2005 рр. інших доходів в 2005-му році на 53496,8 тис. грн. по відношенню до 2004-го року. Занепокоєння викликає постійне збільшення фінансових витрат, приріст яких за період з 2002 по 2005 рік склав 11779,7 тис. грн., або 401,9%. Також на негативну оцінку заслуговує збільшення в 2005-му році розміру втрат від участі в капіталі на 18277,0 тис. грн.
В роботі аналізуються поточні фінансові рішення з фінансування діяльності компанії за рахунок ефективного використання тимчасово вільних коштів. Короткострокове фінансове планування передбачає: аналіз фінансового стану компанії; розрахунок планових надходжень грошових коштів; розрахунок планових відтоків грошових коштів; виявлення потреби в додаткових джерелах фінансування; вибір джерел фінансування; підготовку плану фінансування; оцінку плану фінансування. Були розглянуті два варіанти короткострокового фінансування діяльності підприємства і обраний варіант, який передбачає змішане фінансування за рахунок використання кредитної лінії і прострочених платежів. В результаті реалізації даного проекту підприємство матиме змогу утриматись в 2007-му році від залучення 32 тисяч гривень додаткових грошових коштів, необхідних для інвестування в модернізацію обладнання та устаткування.
Список використаних джерел
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.
2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону N 283/97-ВР від 22.05.97. З наступними змінами і доповненнями.
3. Закон України "Про господарські товариства" N 1576-XІІ від 19 вересня 1991.
4. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV.
5. Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" вiд 12 червня 1995 року за № 436/95 із наступними змінами та доповненнями.
6. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637 (зареєстрованою в Мін'юсті України 13-01.2005 р. за № 40/10320, за текстом - Положення № 637) із наступними змінами та доповненнями.
7. Постанова Правління Національного банку України "Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку" від 09 лютого 2005 року за №32 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18 квітня 2005 р. за № 410/10690).
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
11. Інструктція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті вiд 21 січня 2004 року за № 22 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за №377/8976).
12. АВЕРС - Бухгалтерия. Наличное обращение: расчеты в кассах предприятий, через ЭККА и товарно-кассовые книги.- Д.: "Баланс Клуб", 1998. - 353 с.
13. Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств (на прикладі меблевого виробництва України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В. Р. Шевчук; Терноп. акад. нар. госп-ва. - Т., 2001. - 120 с. - укp.
14. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 453 с.
15. Бандурка АМ., Червяков И.М., Посылкина О.Б. Финансово-экономический анализ. - Харьков: Изд-во Харьковского ун-та внутренних дел, 1999. - 560 с.
16. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К : "Вища школа" Т-во "Знання", КОО, 1999. - 353 с.
17. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП "ИТЕМ лтд", СП "АДЕФ-Украина", 1996. - 534 с.
18. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 410 с.
19. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В. Інформаційні системи обліку. Курс лекцій. - Житомир: ЖІТІ, 1997. - 530 с.
20. Бухгалтерський облік в Україні / За редакцією Р. Л. Хом`яка. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка" 2003. - 410 с.
21. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні / Під ред. С. В. Голова- Дніпропетровськ. ТОВ "Баланс", 2001. - 353 с.
22. Бухгалтерський облік у торгівлі / Н. М. Грабова, В. М. Домбровський; За ред. М. В. Кужельного. - К.: А.С.К., 2004. - 740 с.
23. Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця- Житомир: ПП "Рута", 2001. - 250 с.
24. Бухгалтерський фінансовий облік / За редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця- Житомир: ПП "Рута", 2003. - 450 с.
25. Васюренко

 
 

Цікаве

Загрузка...