WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

кредитній лінії 12 12 10
- по відстрочених платежах 2 10
Разом відсотків 14 22 10
Кошти для поточної діяльності (табл.. 3.2) 414 150
Кошти для поповнення компенсаційного залишку 32
Потреба в коштах 446 200 270 372
Таким чином, із таблиці слідує, що у першому кварталі план передбачає одержання позики в рамках кредитної лінії на всю необхідну суму (410 тис. гривень) і прострочену заборгованість на суму 36 тис. грн. Отже, за даним планом компанія одержить 446 тисяч гривень у першому кварталі.
Чому будуть отримані 446 тисяч гривень відповідно до даного плану, хоча потреба в коштах складає всього 414 тис. гривень? Головна причина полягає в тому, що одержання кредиту на суму 410 тис. гривень по кредитній лінії зажадає підтримувати залишок коштів у розмірі 20% від 410 тисяч гривень, або 82 тисячі. Компанія може частину цього компенсаційного залишку забезпечити за рахунок 50 тисяч встановленого нею мінімального поточного залишку на рахунку коштів, але все рівно ще 32 тисячі гривень повинні бути додатково отримані.
ВИСНОВКИ
В результаті проведеного дослідження автором були зроблені наступні висновки:
В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Україні зростає роль бухгалтерського обліку й економічного аналізу господарської дальності підприємств усіх форм власності як складової частини системи економічної інформації й управління. Управління підприємством вимагає систематичної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характері й обсязі, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їхньому використанні, власному капіталі, зобов'язаннях і фінансових результатах діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані бухгалтерського обліку, що встановлено Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".
Розвиток господарських зв'язків в умовах ринку значно розширює кількість користувачів обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки працівники управління, безпосередньо пов'язані з підприємництвом, але і зовнішні користувачі інформації, що мають прямої фінансовий інтерес: банки - при ухваленні рішення про надання кредитів; постачальники - при укладанні договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей; інвестори, засновники, акціонери, яких цікавить рентабельність вкладеного капіталу і можливість одержання прибутків (дивідендів). Кошти необхідні для забезпечення єдності виробництва й обігу, опосередковують зміну форм руху авансованого капіталу з грошової втоварну, і з товарної в грошову. Готівка в касі фірми (підприємства) утворюється з надходжень готівковими грошовими коштами за надані послуги, продані товари або з інших законних джерел і наявних коштів отриманих у банку на заробітну плату соціального характеру й інші потреби, у встановлених законом випадках.
В умовах ринкової економіки найбільше ліквідна частина майна організації - кошти, представляють її робочий капітал. Від його розміру і чіткої постановки бухгалтерського обліку залежить фінансова стійкість фірми, її платоспроможність. Завданнями обліку коштів є:
1) повна і своєчасна реєстрація операцій, пов'язаних із рухом робочого капіталу в касі і на рахунках у банках;
2) контроль за наявністю коштів, їхньою цілістю і цільовим використанням;
3) повне, своєчасне і правильне відображення в облікових регістрах поточних операцій по надходженню і вибуттю даного капіталу;
4) контроль за дотриманням розрахунково-платіжної і кошторисної дисципліни;
5) контроль за своєчасністю повернення в банк сум, не використаних по призначенню відповідно до виділених лімітів і кошторисів;
6) правильне і своєчасне проведення інвентаризації касової готівки, операцій по рахунках у банках і відображення її результатів в обліку.
Вирішення цих завдань багато в чому залежить від чіткого дотримання таких основних принципів в обліку коштів:
1) вільні кошти повинні зберігатися тільки в банку, а їх видача і використання здійснюються відповідно до цільовим призначенням;
2) платежі здійснюють у безготівковому порядку після відвантаження товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт і наданні послуг або одночасно з ними. Попередня оплата припускається лише у випадках передбаченим законодавством і обліковою політикою організації;
3) платежі здійснюються за згодою (акцептом) платника або по його дорученню, без згоди - тільки у випадку передбаченим чинним законодавством;
4) платежі здійснюються за рахунок власних коштів платника або за рахунок кредитів банку;
5) списання з рахунку коштів в обсязі, достатнім для задоволення всіх пред'явлених до організації вимог, здійснюється в порядку надходження розпоряджень клієнта й інших документів на списання;
6) недостатність коштів на рахунку організації для задоволення всіх пред'явлених вимог обумовлює списання цих засобів шляхом застосування встановлення черговості платежів.
Погашення вимог у порядку календарної черговості надходження документів передбачає задоволення цих вимог шляхом списання коштів, що відноситься до однієї черговості.
В роботі проведено аналіз грошових потоків ТОВ "РІА". Метою аналізу грошових потоків підприємства є прискорення руху грошових коштів і підвищення на цій основі оборотності активів і капіталу, а також забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.
Важливим джерелом нормативної інформації щодо руху грошових коштів є затверджені наказом Міністерства фінансів План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його застосування, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, зокрема, П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів", П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", П(С)БО 11 "Зобов'язання" та деякі інші документи.
Планова інформація стосовно грошових потоків формується безпосередньо на підприємстві, виходячи зі стратегічних напрямів його розвитку, вимог чинного законодавства та відповідних нормативних документів, і міститься у фінансових планах, бізнес-планах, інвестиційних проектах, кошторисах.
Основними джерелами фактографічної інформації щодо грошових потоків є бухгалтерський облік.
В роботі проведений аналіз структури та динаміки грошових активів підприємства в 2001-2005, в результаті якого відзначено, що лише в 2003-му році загальний обсяг грошових коштів ТОВ "РІА" зменшився на 20,2% по відношенню до 2002 року, проте, починаючи з 2004-го року спостерігається постійне збільшення обсягу грошових коштів (близько 70% за рік або 1608 тис. грн.), найбільшими темпами у структурі грошових коштів зростали кошти в національній валюті, зокрема, найбільше зростання грошових коштів в національній валюті (205,2%) спостерігається в 2004 році.
Протягом аналізованого періоду в структурі грошових коштів ТОВ "РІА" більшу частину займають грошові кошти в національній валюті. До того ж спостерігається тенденція до збільшення питомої ваги коштів в національній валюті в 2004-2005 рр.
За даними балансу ТОВ "РІА" здійснено оцінку утворених у звітному періоді джерел коштів і обсягів їх витрачання за напрямами використання. Проведений

 
 

Цікаве

Загрузка...