WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

обліку, економічного аналізу і аудиту грошових коштів на прикладі підприємства в ринковому середовищі.
Об'єктом дослідження роботи є грошові потоки вітчизняних підприємств.
Предметом дослідження роботи є система аналітичного забезпечення управління грошовими потоками підприємства.
Методологія дослідження ґрунтується на загальних наукових методах пізнання, принципах системного аналізу, теоріях ринкової економіки. Теоретичною і методологічною основою роботи є вчення про наукові методи пізнання, фундаментальні праці вітчизняних та зарубіжних економістів з питань економічного аналізу та фінансового менеджменту, закони України та інші нормативні акти. Інформаційною базою також стала фінансова звітність ТОВ "РІА".
Для вирішення поставлених задач протягом дослідження застосовувалися системний підхід, комплексність, логічні прийоми аналізу, в т. ч. порівняння та ін.
Новизна одержаних результатів та практичне значення роботи складається в удосконаленні організації обліку і контролю грошових коштів підприємства та покращенні стану грошових потоків підприємства. В процесі дослідження доведена залежність між автоматизованою системою управління грошовими потоками і якістю управління ними.
Розділ 1. Теоретичні основи обліку, контролю та аналізу грошових коштів підприємства
1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства
Вітчизняні аналітики почали широко оперувати терміном "грошовий потік" лише з початком ринкового реформування української економіки. За ринкових умов поява терміну "грошовий потік" поряд з існуванням категорії коштів є цілком оправданою. Адже термін "грошовий потік" розкриває динамізм підприємницької діяльності, де грошові надходження і вибуття мають постійний характер, йдуть безперервними потоками. Лише в балансі підприємства його кошти показані на певну дату[11,с.5].
В Україні ж на сьогодні при означенні поняття грошових потоків слід керуватися П(С)БО 4, де під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів[10].
Цікавим є визначення, наведене в роботі Лігоненко Л.О. та Ситник Г.В. [47]: "грошові потоки підприємства - це система розподілених в часі надходжень та видатків грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю і супроводжують рух вартості, виступаючи зовнішньою ознакою функціонування підприємства".
На думку зазначених авторів, дослідження грошових потоків підприємства дозволяє усвідомити увесь механізм його функціонування, так як за наявності власної, відносно самостійної логіки розвитку, грошові потоки мають зовнішні ознаки всього комплексу функціональних зв'язків, які розвиваються на підприємстві в процесі його діяльності (див. додаток А.).
Сукупність грошових потоків підприємства можна класифікувати наступним чином:
Залежно від масштабів обслуговування господарського процесу
- грошовий потік по підприємству в цілому характеризує загальний обсяг грошових операцій даного підприємства і акумулює в собі всі види грошових потоків, що супроводжують та обслуговують процес його функціонування;
- грошові потоки окремих структурних підрозділів характеризують обсяги грошових операцій кожного з них і дозволяють оцінювати ефективність їх діяльності, участь кожного з них у господарському процесі підприємства;
- грошовий потік від окремого виду чи напряму господарської діяльності характеризує масштаби та обсяг операцій з даного виду діяльності підприємства;
- грошовий потік за окремою господарською операцією характеризує рух грошових коштів за даною угодою, що дає змогу оцінити її ефективність та вплив на сукупний грошовий потік підприємства.
Залежно від напрямку руху потоків розглядають:
- вхідний (позитивний) грошовий потік характеризує обсяг надходження грошових коштів від усіх видів діяльності;
- вихідний (від`ємний) грошовий потік характеризує обсяг їх витрачання.
Залежно від виду господарської діяльності виділяють :
- грошовий потік від операційної діяльності ;
- грошовий потік від інвестиційної діяльності ;
- грошовий потік від фінансової діяльності.
За вартісним складом грошових потоків виділяють:
- валовий грошовий потік використовується для оцінки обсягів усіх видів операцій підприємства, пов'язаних з рухом грошових коштів поза залежністю від напряму руху коштів;
- чистий грошовий потік представляє собою зміну наявних грошових коштів за період та визначається як різниця між залишком грошових коштів на кінець та початок періоду або надходженням та витрачанням грошових коштів за період, що аналізується. Таким чином, він характеризує сальдовий потік без відображення обсягу грошових операцій.
Залежно від регулярності здійснення грошові потоки підприємства поділяють на :
- регулярні грошові потоки -це потоки платежів, усі члени якого позитивні величини, а часові інтервали між платежами однакові .У підприємстві такі потоки є, як правило, результатом господарсько-фінансової діяльності підприємства. Їх обсяг сталий в часі або має певну тенденцію до зміни. Надходження та витрачання грошей здійснюється систематично, з певною періодичністю. Це обумовлює можливість їх регулювання та планування;
- Нерегулярні грошові потоки представляють різні за обсягом та проміжками часу між їх здісненням платежі, пов'язані, як правило, з проведенням окремих господарських операцій. Вони виникають спонтанно, не мають сталого обсягу та періодичності. Планування утворення та здійснення цих потоків може проводитися лише методом прямих розрахунків, відповідно до часу та обсягів операцій, що їх породжує.
Залежно від пріоритетності здіснення платежів грошові потоки поділяються на:
- пріоритетний грошовий потік представляє систему грошових видатків, які найбільшим чином забезпечують реалізацію стратегії підприємства.
- обов'язковий грошовий потік - це обов'язкові грошові виплати, які підприємство повинне здійснити в першочерговому порядку для запобігання фінансових ускладнень та продовження нормального функціонування. До нього належать проценти, податкові виплати, погашення сум боргів, строк сплати яких настав, інші виплати, що є обов'язковими. Склад останніх визначається самим підприємством залежно від умов господарювання.
- другорядні грошові потоки представляють видатки грошових коштів, які можуть бути відкладені з точки зору стратегічних потреб або у разі неспроможності здійснення без прямих витрат для підприємства у вигляді штрафів, неустойки, пені та ін.
По відношенню до певного інвестиційного проекту можна відокремити:
- додатковий грошовий потік це потік від реалізації певного інвестиційного проекту, потік, що стосується виключно даного проекту;
- ретроспективний грошовий потік це всі інші грошові потоки, які не враховуються під часприйняття управлінських рішень щодо даного проекту;
Залежно від вартісної оцінки в часі:
- нинішній грошовий потік це єдина спів стана теперішня вартість грошових потоків підприємства , отримана шляхом дисконтування, яка враховує фактор часу, інфляції та ризику;
- майбутній грошовий потік, оцінений майбутньою вартістю.
За

 
 

Цікаве

Загрузка...