WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

можливі порушення при веденні операцій з готівкою.
Основні порушення - зловживання, розкрадання, помилки в обліку касових операцій можуть бути кваліфіковані наступним чином:
1. Пряме розкрадання грошових коштів
- нічим не приховане;
- приховане неоформленими документами і розписками.
2. Неоприбуткування і привласнення грошових сум, що не надійшли:
- з банку;
- від різних фізичних і юридичних осіб по прибуткових ордерах;
- від різних юридичних осіб за домовленістю.
3. Надлишкове списання грошей по касі:
- повторне використання одних і тих самих документів;
- неправильний підрахунок підсумків в касових документах і звітах;
- списання сум без підстави чи за фальсифікованими документами;
- підробка в законно оформлених документах із збільшенням суми списання.
4. Привласнення сум, законно нарахованих різним особам і організаціям:
- привласнення депонованої заробітної плати і коштів, нарахованих на інших підставах;
- привласнення сум, які належать іншим підприємствам.
5. Розрахунки сумами готівкових грошових коштів, які перевищують граничну величину:
- з іншими юридичними особами і підприємцями, діючими без утворення юридичної особи;
- які надходять в касу підприємства, що перевіряється.
6. Розрахунки з населенням готівкою за готову продукцію, товари, виконані роботи і надані послуги:
- без застосування реєстраторів розрахункових операцій;
- без реєстрації реєстраторів розрахункових операцій в податковій службі.
7. Перевищення ліміту готівки каси на кінець дня.
8. Несвоєчасні звіти підзвітних осіб за використані грошові кошти.
На відміну від контролюючих органів аудитор на ТОВ "РІА" повинен дот-римуватися принципу конфіденційності, всі встановлені порушення фіксувати в звіті керівництву клієнта та, при необхідності в аналітичній частині аудиторського висновку, але не розголошувати інформацію і не сповіщати податкові органи.
Аудитор зобов'язаний повідомити клієнта про можливі стягнення за виявлені порушення і допомогти їх усунути. Основні порушення готівкового обігу за які накладаються стягнення, показані на рис. 2.4.
Рис. 2.4. Порушення у веденні готівкового обігу, за які накладаються стягнення
Аудит грошово-розрахункових операцій є одним із розділів загального аудиту. В процесі роботи аудитор оформлює необхідні робочі документи та готує інформацію для підсумкових документів.
Розділ 3. Аналіз стану та структури грошових потоків на підприємстві
3.1. Аналіз обсягу і структури грошових потоків
Об'єктом дослідження в даній роботі виступає ТОВ "РІА". В таблиці 3.1 наведена інформація про обсяг та динаміку грошових потоків підприємства в 2004-2005 рр.
Таблиця 3.1
Інформація про сучасний стан грошових потоків підприємства в 2004-2005 рр.
Найменування показника 2004 р. 2005 р. Приріст в 2005 році
абс.
тис.грн. у %
1 2 3 4 5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 9981,9 15118,5 5136,6 51,5
Коригування на:
амортизацію необоротних активів 4411,9 4887,3 475,4 10,8
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 931 1459,5 528,5 56,8
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 577 886,4 309,4 53,6
Витрати на сплату відсотків 13208,3 14710,7 1502,4 11,4
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 29110,1 37062,4 7952,3 27,3
Зменшення (збільшення):
оборотних активів -16398 16398,0 -100,0
витрат майбутніх періодів 256,3 262,6 6,3 2,5
Збільшення (зменшення):
поточних зобов'язань 25425,3 29537 4111,7 16,2
доходів майбутніх періодів -1,8 1,8 -100,0
Грошові кошти від операційної діяльності 38391,9 12056 -26335,9 -68,6
Сплачені:
відсотки -13208,3 -14710,7 -1502,4 11,4
Продовження табл. 3.1
податки на прибуток -440,1 -3945,4 -3505,3 796,5
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 24743,5 -6600,1 -31343,6 -126,7
Рух коштів відопераційних подій
Чистий рух коштів від операційної діяльності 24743,5 -6600,1 -31343,6 -126,7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій 414 29410,2 28996,2 7003,9
необоротних активів 100,6 274,7 174,1 173,1
майнових комплексів
Отримані:
відсотки 61,5 26,5 -35,0 -56,9
дивіденди 138,8 138,8
Інші надходження 26,8 237,5 210,7 786,2
Придбання:
фінансових інвестицій -54896,5 -29871,5 25025,0 -45,6
необоротних активів -10441,4 -20400,5 -9959,1 95,4
майнових комплексів
Інші платежі -199,1 -19,1 180,0 -90,4
Чистий рух коштів до надзвичайних подій -64934,1 -20203,4 44730,7 -68,9
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності -64934,1 -20203,4 44730,7 -68,9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
Отримані позики 375325,2 363056,6 -12268,6 -3,3
Інші надходження 6606,5 9620,8 3014,3 45,6
Погашення позик -318049 -318762 -713,0 0,2
Сплачені дивіденди
Інші платежі -21803,3 -24045,2 -2241,9 10,3
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 42079,4 29870,5 -12208,9 -29,0
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 42079,4 29870,5 -12208,9 -29,0
Чистий рух коштів за звітний період 1888,8 3067 1178,2 62,4
Залишок коштів на початок року 1298,9 2256,7 957,8 73,7
Продовження табл. 3.1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів -931 -1459,5 -528,5 56,8
Залишок коштів на кінець року
З наведеної таблиці видно, що в 2004 р. чистий рух грошових коштів дорівнював їх надходженню в сумі 1888,8 тис. грн. Це відбулося за рахунок надходження коштів від операційної діяльності на суму 9981,9 тис. грн., не дивлячись на відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності на суму -64934,1 тис. грн. і від фінансової діяльності на суму 42079,4 тис. грн. У 2005 р. чистий рух грошових коштів дорівнює їх надходженню в сумі 3067 тис. грн., та збільшився проти попереднього року на 1178,2 тис. грн., або 62,4%.
Такий чистий рух грошових коштів відбувся за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності в сумі 15118,5 тис. грн., що більше ніж у попередньому році на 5136,6 тис. грн., або 51,5% та відпливу грошових коштів від інвестиційної діяльності в сумі -20203,4 тис. грн. при надходженнях від руху коштів від фінансової діяльності у розмірі 29870,5 тис. грн..
У 2004 р. чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності дорівнював їхньому відпливу в сумі -64934,1 тис. грн. Це відбулося за рахунок перевищення відпливу грошових коштів у вигляді інших платежів на суму 199,1 тис. грн., придбання фінансових інвестицій на суму 54896,5 тис. грн., придбання необоротних активів на суму 10441,4 тис. грн., не дивлячись на отримані проценти у сумі 26,5 тис. грн., отримані дивіденди на суму 138,8 тис. грн., інші надходження на суму 237,5 тис. грн., надходження

 
 

Цікаве

Загрузка...