WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства (ВАТ «Агротех») - Дипломна робота

Інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства (ВАТ «Агротех») - Дипломна робота

перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету.
Використовується для обліку податку на додану вартість
7. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затверджене Постановою Правління
Національного банку України № 637 від 15.12.04 р.
Це Положення визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації банками роботи з готівкою.
Використовується для правильного ведення касових операцій
Продовження табл. 1.5
1 2 3 4
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затв.наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87
Визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів. Застосовується до фінансової звітності юридичних осіб усіх форм власності.
9 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затв. Наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87
Визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей. Застосовується до балансів юридичних осіб усіх форм вла-сності.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затв. Наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87 Визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей. Стосуються звітів про фінансові резу-льтати юридичних осіб усіх форм власності.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання"
Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. №20.
Визначається формування у бухгалтерському обліку інформа-ції про зобов`язання та розкриття її у фінансової звітності. Для організації обліку зобов`язань незалежно від форм власності.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід"
Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. №290.
Встановлені загальні методо-логічні принципи обліку та відображення у звітності доходів підприємств.
Застосовується для організації доходів юридичних осіб усіх форм власності.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"
Затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. №318.
Встановлені загальні методологі-чні принципи обліку та відображення у звітності расходів підприємств. Застосовується для організації витрат юридичних осіб усіх форм власності.
Закінчення табл. 1.5
1 2 3 4
14. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом МФУ від 20.08.94 р., № 69.
Дана інструкція зазначає порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань, під час якої перевіряється і документально підтверджується її наявність, стан та оцінка, а також вказується періодичність її проведення.
Використовується для організації та проведення інвентаризації
15. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджено наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291. Встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових норм і видів діяльності.
Використовується для ведення обліку
Отже, як видно з таблиці 1.5, на сьогоднішній день інвентаризація як складова частина облікової політики підприємства висвітлюється дуже великою кількістю спеціальної літератури. В дослідженні обраної теми, скористаємось лише тією, що враховує специфіку практичної діяльності торгівельних підприємств.
Наведений перелік нормативних документів не є вичерпним, оскільки потрібно враховувати дію інших нормативних актів, що опосередковано впливають на облік операцій товариств.
Далі в таблиці 1.6 наведено огляд спеціальної та періодичної літератури, що висвітлюють проблему інвентаризації як складової частини облікової політики на торгівельному підприємстві.
Таблиця 1.6
Спеціальна та періодична література, що висвітлює проблему інвентаризації як складової частини облікової політики на торгівельному підприємстві
№ п.п Літературне джерело Зміст
1 2 3
1. Бухгалтерський облік 2000: Зб. ноpмат. док. - 2-е вид., доп. - Х., 2000. - 80с. Розкриваються питання обліку заробітної плати.
2. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. Навчально-практичний посібник. За ред. Голова С.Ф. - Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-Клуб", 2001 Навчально-методичний посібник. Висвітлює нову систему бухгалтерського обліку в Україні. Відображає методологію бухгалтерського обліку і складення фінансової звітності за П(С)БО та новим Планом рахунків
3. Гоpицка H. Г. Hовий бухгалтеpський облік. - К.: Техніка, 2000. - 254, с.: табл. Розкрито основи обліку заробітної плати.
4. Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалерський облік на виробничих і торговельних підприємствах. Навчальний посібник для студентів вузів/ Під ред. М.В.Кужельного.-К.: АСК, 2002.-624с. Розкриває питання методики і техніки бухгалтерського й податкового обліку відповідно до чинних законодавчих і нормативних актів у сфері обліку, звітності та податків.
5. Облік видів економічної діяльності: навчальний посібник / Гура Н.О. - Київ "Знання", 2004 - 541 Розкрито основи обліку заробітної плати на торгівельному підприємстві.
6. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством: Навчальний посібник / Завгородній В.П. : Ваклкр, 1997 р. - 231 с. Розкрито основи обліку, контролю та аудиту оплати праці та розрахунків з персоналом
7. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту: Навчальний посібник / Завгородній В.П. Київ: А.С.К., 1998 р. - 336 с. Розкрито основні принципи автоматизації бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту.
Отже, як видно з таблиці 3.1, протягом останніх років в газетах і журналах було опубліковано багато статей щодо практичної реалізації контролю оплати праці та розрахунків з персоналом. Здебільшого такі публікації сприяють кращому сприйняттю лаконічних текстів нормативних документів, доповнюють їх прикладами, бухгалтерськими записами.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ "АГРОТЕХ"
2.1 Проведення інвентаризації основних засобів
Інвентаризацію основних засобів слід провадити відповідно до Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,

 
 

Цікаве

Загрузка...