WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства (ВАТ «Агротех») - Дипломна робота

Інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства (ВАТ «Агротех») - Дипломна робота

власних коштів, і про значне збільшення позикових. Коефіцієнт маневреності власного капіталу вказує, що в 2002 році на 1 грн. власного капіталу приходиться 18 коп. власних обігових коштів, в 2003-2004 рр. цей показник розрахувати неможливо, так як підприємство не має власних обігових коштів. В 2002 році підприємство забезпечене власними оборотними коштами на 80%, в 2003-2004 рр. підприємство взагалі не має власних оборотних коштів. Коефіцієнт реальної вартості майна складають засоби виробництва. В 2002 році цей коефіцієнт становить 0,72, в 2003 році - 0,70, в 2004 році - 0,69.
З таблиці 1.4 бачимо, що в 2002 році збиток на підприємстві становить 80,90 тис. грн., в 2003 році збиток збільшується на 152,90 тис. грн. і становить 233,80 тис. грн. В 2004 році валовий збиток зменшується до 164,60 тис. грн. Збиток від основної діяльності в 2002 році становить 195,20 тис. грн., в 2003 році він збільшується до 373,60 тис. грн., а в 2004 році збиток становить 253,10 тис. грн. Чистий збиток в 2002 році становить 206,10 тис. грн., в 2003 році - 460,20 тис. грн., в 2004 році - 296,70 тис. грн.
Таблиця 1.3
Динаміка фінансової стійкості ВАТ "Агротех" за 2002-2004 роки
Показники Формула розрахунку по ф. №1 2002 рік 2003 рік 2004 рік Відхилення абсолютне, тис грн.. Відхилення відносне, %
2003 рік від 2002 року 2004 рік від 2003 року 2003 рік від 2002 року 2004 рік від 2003 року
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Коефіцієнт незалежності (автономії) К>=0.5 р.380/р.640 0.95 0.60 0.38 -0.35 -0.22 62.31 63.43
2.Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів (К<=1) (р.430+р.480+р.620+
р.630)/р.380 4.59 67.84 164.61 63.25 96.77 1477.99 242.64
3.Коефіцієнт маневреності власного капіталу (К=0,2-0,5) ВОК/р.380 0,18 - - -0,18 - 100.00 -
4.Коефіцієнт забезпечення оборотних коштів ВОК ВОК/(р.260-р.270) 0,80 - - 0,80 - 100.00 -
5.Коефіцієнт накопичення амортизації р.032/р.031 0,72 0,63 0,66 -0,09 0,03 87.71 99.97
6.Коефіцієнт реальної вар-тості майна (р.030+р.100+р.120+
р.140)/280 0,72 0,70 0,69 -0,2 -0.1 96.77 98.88
Таблиця 1.4
Динаміка фінансових результатів ВАТ "Агротех" за 2002-2004 роки
Показники Формула розрахунку по ф. №2 2002 р. 2003 р. 2004 р. Відхилення абсолютне, тис грн..
2003 рік від 2002 року 2004 рік від 2003 року
1 2 3 4 5 6 7
1.Валовий прибуток (збиток) р.050(р.055) (80,9) (233,8) (164,6) -152,90 -69,2
2.Прибуток (збиток) від основної діяльності р.050(р.055)-(р.070+р.080) (195,2) (373,6) (253,1) -178,40 120,50
3.Прибуток (збиток) від іншої операційної діяльності р.060-р.090 (10,9) (8,6) (-56,1) 2,30 47,50
4.Прибуток (збиток) від інвестиційної та фінансової діяльності (р.110+р.120+р.130)-(р.140+р.150+р.160) - - - - -
5.Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування р.170(р.175) (206,1) (460,2) (296,7) -254,10 163,50
6.Прибуток (збиток) від надзвичайної діяльності до оподаткування р.200-р.205 - - - - -
7.Чистий прибуток (збиток) р.220(р.225) (206,1) (460,2) (296,7) -254,10 163,50
Отже, провівши аналіз складу, структури, динаміки майна підприємства та джерел його формування, аналіз рівня та динаміки фінансових результатів та провівши аналіз основних фінансових показників підприємства потрібно відмітити, що ВАТ "Агротех" повністю неліквідне та фінансово нестійке підприємство. Постійне збільшення залученого капіталу є негативним явищем, так як при цьому не змінилась балансова вартість основних засобів, та практично не змінилися залишки матеріальних цінностей. Тобто всі залученні кошти були витрачені не на розширення діяльності і отримання більших прибутків, а для погашення заборгованості перед робітниками та зменшення кредиторської заборгованості. Тобто підприємству ВАТ "Агротех" потрібно переглянути свою політику діяльності. Тому що, якщо воно й надалі буде проводити свої діяльність в такому напрямку, то через декілька років підприємство повністю буде залежати від інших суб'єктів господарської діяльності, або просто збанкротує.
1.3 Законодавчо-нормативне регулювання інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства
Основою здійснення облікової політики на торгівельному підприємстві ТОВ "Агротех" повинна стати нормативно-правова база. Вона призвана акумулювати всі інформаційні потоки, що забезпечують створення сприятливих умов господарювання.
Ступінь свободи підприємства у формуванні облікової політики обмежений державною регламентацією бухгалтерського обліку, яка визначена переліком методик і облікових процедур, серед яких однак припустимі альтернативні варіанти.
Нормативно-правові документи, що регламентують питання здійснення облікової політики представлені у таблиці 1.5
Таблиця 1.5
Характеристика нормативно-довідкової інформації, використаної для проведення контролю оплати праці та розрахунків з персоналом [1-15]
№ п/п Нормативний документ, ким і коли видане Зміст Використання у контрольно-реві-зійному процесі
1 2 3 4
1. Конституція (Основ-ний закон) України. Прийнята ВР України 28.06.96р. Проголошуються права та обо-в'язки суб'єктів підприємницької діяльності в Україні.
Забезпечення діяль-ності підприємства.
2. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV
Цей Кодекс визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб'єктів господарювання різних форм власності.
Продовження табл. 1.5
1 2 3 4
3. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV, зі змінами та доповненнями від 22.06.00 р. Регламентує положення органі-зації бухгалтерського обліку в Україні. На підставі вимог даного Закону роз-гляднуто основні принципи органі-зації бухгалтерсь-кого обліку розра-хунків з оплати праці.
4. Закон України "Про господарські това-риства" від 19.09.91р. ВР 1577-12-ВР, зі змінами та доповненнями від 03.03.05р.
Встановлено види господарських товариств, порядок їх створення, діяльності, права і обов'язки учасників та засновників З метою надання організаційної хара-ктеристики діяль-ності підприємства
5. Закон України Про оподаткування прибутку підприємств:
Закон України, у ред.
Закону від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями
Об'єкти оподаткування, облік податкового зобов'язання з прибутку, порядок складання декларації, розрахунки з бюджетом Використовуються для обліку оподаткування прибутку підприємств
6. Закон України "Про податок на доданувартість" від 03.04.97 р., № 1681/97-ВР (зі змінами і доповненнями) Цей закон визначає платників податку на додану вартість, об'єкти, базу та ставки оподаткування,

 
 

Цікаве

Загрузка...