WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства (ВАТ «Агротех») - Дипломна робота

Інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства (ВАТ «Агротех») - Дипломна робота

частину облікової політики. Далі в цьому ж питанні розглянуто періодичну спеціальну літературу з питань контролю оплати праці та розрахунків з персоналом.
4. Своєчасне проведення інвентаризації основних засобів на підприємстві дуже важливе. Це не лише допоможе встановити фактичну наявність основних засобів на підприємстві але й завадить крадіжкам та зловживанням використання основних засобів. Під час інвентаризації комісія в обов'язковому порядку проводить перевірку відповідності технічної документації, записує в описи повні найменування цих об'єктів та їхні інвентарні номери.
До початку інвентаризації перевіряють:
- наявність і стан реєстрів обліку (карток, книг, описів тощо);
- наявність і стан технічних паспортів та іншої технічної документації;
- наявність документів на основні засоби, що здані чи прийняті установою в оренду, на зберігання, на тимчасове користування. За відсутності документів слід забезпечити їх отримання чи оформлення.
5. Інвентаризація каси проводиться з метою контролю за схоронністю готівкових коштів на підприємстві. Правила проведення інвентаризації каси повинні обов'язково бути обумовлені в наказі про облікову політику підприємства. Для проведення інвентаризації каси, що має здійснюватися згідно з наказом керівника, призначається комісія, яка після закінчення інвентаризації каси складає акт про результати інвентаризації наявних коштів.
В результаті інвентаризації було виявлено, що підсумок фактичної наявності грошових коштів в касі 5246 грн. 47 коп., а за обліковими даними 5138 грн. 47 коп. Тобто фактично в касі знаходилось на 108 грн. 00 коп. більше ніж по даним бухгалтерського обліку. В пояснювальній записці було вказано "15 грудня 2005 року о 9 годині ранку продавець Климів Ю.А. вніс в касу суму в розмірі 108 грн. 00 коп. в рахунок погашення позики. Касир вчасно не оформив прибутковий касовий ордер та не вніс цю інформацію до касової книги."
6. Інвентаризація матеріальних цінностей є одним з радикальних засобів контролю за збереженням оборотних активів і роботою матеріально відповідальних осіб. Правила та строки проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей обумовлені в наказі про облікову політику торгівельного підприємства ВАТ "Агротех".
7. Експлуатаційні можливості комп'ютерів створили передумови для автоматизації облікового процесу. Вони дають можливість здійснювати програмний облік змісту господарських операцій шляхом широкого використання програмно-методологічних прийомів поточного контролю, перевірки достовірності економічних даних на всіх стадіях технологічного процесу їх обробки.
На підприємстві ВАТ "Агротех" використовується комп'ютерна бухгалтерська програма "1С: Підприємство", що дає змогу вести бухгалтерський облік відповідно до законодавства України та національних П(С)БО. В комплексну конфігурацію програми на підприємстві включені ділянки обліку "Зарплата+Кадри" та "Торгівля+Склад", що дозволяє повністю комп'ютеризувати бухгалтерський облік і максимально полегшити роботу бухгалтера.
8. Облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Основної її метою є забезпечити одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, що є необхідною для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень.
9. Пропозиції, щодо проведення інвентаризації та формування облікової політики на підприємстві ВАТ "Агротех:
ў постійно аналізувати господарські ситуації і законодавство;
ў відслідковувати зміни в системі бухгалтерських стандартів;
ў аналізувати нові способи ведення обліку з точки зору їх придатності для використання на підприємстві;
ў надавати пропозиції про встановлення або зміну облікової політики; підготовка відповідних розпорядчих документів;
ў аналізувати виконання обраної облікової політики.
Під час написання дипломної роботи було виконано всі завдання, що були поставлені на початку.
Список використаних джерел
1. Конституція (Основний закон) України. Прийнята ВР України 28.06.96р.
2. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV.
3. "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні": Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 16.07.99 р. № 996-ХІV, зі змін. внес. Законом України від 22.06.2000 р.
4. "Про господарські товариства": Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 19.09.91 р. №1577/12-ВР, зі змін. внес. Законом України від 03.03.05 р.
5. Закон України "Про податок на додану вартість" Затв. Постановою Верховної Ради України від 03.04.97 р. № 2505-15, зі змін. внес. Законом України від 07.07.05 р
6. Закон України "Про оподткування прибутку підприємств" Затв. Постановою Верховної Ради України від 22.05.97 р. № 283/97.
7. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, нищення (псувння) матеіальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.99 р. № 246 зі змінами і доповненнями.
8. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затверджене Постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.04 р.
9. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: затверджена наказом Міністерства фінансів України від 01.108.94 р. № 69.
10. Інструкція про використання плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, забов'язань і господарських операцій підприємства і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" 3атв. Наказом МФУ від 31.03.99 р. №87.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" від 31.03.99 р. №87.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" 3атв. Наказом МФУ від 31.03.99 р. №87.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" 3атв. Наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" затв. наказом МФУ від 28.05.99 р. №137.
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов"язання" Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 01.00 р. №20.
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.
18. Положення (стандарт)бухгалтерського обліку 16 "Витрати" Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.
19. Бухгалтерський облік 2000: Збірник нормативних документів - 2-е видання, доп. - Х., 2000. - 80 с.
20. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. Навчально-практичний посібник. За ред. Голова С.Ф. - Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-Клуб", 2001 - 234

 
 

Цікаве

Загрузка...