WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір Статутного фонду.
Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів господарської діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам статистики.
Середньосписочна чисельність працюючих на заводі - 413 чоловік.
Директором ВАТ "Слов'янський механічний завод" є Придворов В. А.
Трудовий колектив Товариства створюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (контракту), а також інших форм погодження регулюючих трудові відношення робітника з Товариством.
Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, а також інші види винагородження робітників.
Товариство може бути ліквідовано:
- за рішенням вищого органу Товариства;
- на підставі рішення суду або арбітражного суду у разі визнання Товариства банкрутом.
Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариством таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
Заборгованості по виплаті заробітної плати на заводі немає.
Завод працює стабільно і прибутково.
2.2 Оцінка системи бухгалтерського обліку підприємства
Господарські операції та оцінка майна ВАТ "Слов'янський механічний завод", контроль за наявністю та зберіганням майна, виконанням зобов'язань і достовірністю даних бухгалтерського обліку відображаються по робочому плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій і по журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку із використанням комп'ютерної техніки.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фінансування фактів здійснення усіх господарських операцій у первинних документах, зберігання оброблених документів, регістрів і звітності на протязі встановленого терміну доручена керівнику підприємства.
До основних засобів відносять матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він довший за рік), первісна вартість яких більша за 800 грн.
Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів вважають об'єкт основних засобів.
Фактичні витрати, пов'язані з поточним ремонтом основних засобів, включають до складу витрат підприємства.
Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності по справедливій вартості.
Знос основних засобів нараховується згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби", із використанням річних норм амортизаційних відрахувань, визначених податковим законодавством.
Первісну оцінку об'єктів основних засобів на підприємстві здійснюють по собівартості придбання.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом, термін корисного використання нематеріальних активів встановлюється конкретно по кожному нематеріальному активу.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів признають їх конкретну назву.
Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснюють в залежності від шляху надходження запасів на підприємство : придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, отримані безоплатно, придбані в результаті обміну на подібні та неподібні активи згідно з П(С)БО 9 "Запаси"
Первісну вартість запасів, придбаних за плату, визначають по собівартості запасів.
Запаси відображають у бухгалтерському обліку по найменшій із двох оцінок: первісної вартості або чистої вартості реалізації.
Оцінка запасів при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснюється із використанням методу середньозваженої собівартості.
Грошовими коштами та їх еквівалентами у фінансовій звітності у відповідності до П(С)БО 4 приймають грошові кошти на розрахунковому рахунку, грошові кошти у касі підприємства, грошові кошти в дорозі та депозитні сертифікати терміном до трьох місяців.
Доходи відображаються у Звіті про фінансові результати у тому періоді, коли вони виникнули. Облік доходів організований згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Доходи".
Витрати відображаються на основі відповідності доходам, що забезпечить визначення фінансового результату звітного періоду шляхом зіставлення доходів звітного періоду із витратами, котрі були здійснені для отримання цих доходів.
Облік витрат ведеться згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".
При веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансових звітів використовуються такі якісні характеристики: зрозумілість, достовірність, доречність даних.
До витрат майбутніх періодів відносять наперед сплачену орендну плату, наперед сплачені рекламні послуги та всі інші витрати, які стосуються наступного облікового періоду.
У склад доходів майбутніх періодів включаються суми доходів, нарахованих в поточному або попередньому звітних періодах, котрі будуть визначатися у наступних звітних періодах.
На ВАТ "Слов'янський механічний завод" організовано аналітичний облік основних засобів, нематеріальних активів із застосуванням інвентарних карток; МШП; товарно-матеріальних цінностей, вести облік товарів у кількісно-сумовому виразі.
З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності проводять інвентаризацію майна і фінансових зобов'язань, відповідно до статті 10 Закону про бухгалтерський облік та інших нормативних документів.
Інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку і розробляються пропозиції щодозміни окремих параметрів облікової політики на наступний звітний період (рік), проводять перед складанням річної фінансової звітності підприємства, орієнтовано з 01.12 до 25.12, в обов'язковому порядку. Точний час і порядок її проведення, відповідальних осіб визначають окремим письмовим розпорядженням (наказом) керівника підприємства.
На підприємстві проводиться інвентаризація каси кожний квартал у складі у складі заступника керівника, головного бухгалтера та економіста по збуту.
Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, нематеріальних активів, документів та розрахунків проводиться у кінці року перед складанням річної фінансової звітності.
Згідно із вимогою Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" організовано ведення податкового обліку та звітності на підприємстві. Валові витрати і доходи підприємства ураховуються на основі первинних документів із відображенням у накопичувальних відомостях.
Головний бухгалтер ВАТ "СМЗ" відповідає за зберігання документів підприємства, за виписування доручень на отримання матеріальних цінностей, за облік та зберігання бланків суворої звітності, за майно, яке знаходиться у відділі та інше.
Оплата праці робітників підприємства здійснюється у відповідності з укладеним колективним договором.
Затвердження

 
 

Цікаве

Загрузка...