WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

відхилення фактично відпрацьованого часу в людино-годинах у звітному періоді від відповідного показника за попередній рік. На це відхилення можуть вплинути такі фактори, як : зміна чисельності робітників, зміна тривалості робочого періоду та змінювання тривалості робочої зміни [18, с.561].
Проведемо факторний аналіз фонду робочого часу на ВАТ "Слов'янський механічний завод" й встановимо вплив факторів на його зменшення (табл. 3.5).
Таблиця 3.5
Використання фонду робочого часу
Показники 2004 рік 2005 рік Відхилення (+,-)
Середньорічна чисельність робітників (ЧР) 212 292 +80
Відпрацьовано за рік одним робітником :
-днів (Д) 262 270 +8
-годин (Г) 2076 2172 +96
Середня тривалість робочого дня (Т), год. 7,92 8,04 +0,12
Фонд робочого часу (ФРЧ), год. 440062 634283 +194221
На підприємстві, що аналізується, фактичний фонд робочого часу більше минулого року на 194221 год. Вплив факторів на його зміну можна встановити способом абсолютних різниць :
?ФРЧчр = (ЧРф - ЧРпл) * Дпл * Тпл = (292 - 212) * 262 * 7,92 = +166003,2 год.;
?ФРЧд = (Дф - Дпл) * ЧРф * Тпл = (270 - 262) * 292 *7,92 = +18757 год.;
?ФРЧт = (Тф - Тпл) *ЧРф * Дф = (8,04 - 7,92) * 292 * 270 = +9460,8 год.;
Всього : +194221 год.
Як видно з наведених даних, наявні трудові ресурси ВАТ "Слов'янський механічний завод" використовує достатньо повно. В середньому одним робітником відпрацьовано по 270 днів замість 262, що на 8 днів перевищує минулий показник. Збільшилась середньорічна чисельність робітників на 80 чоловік та тривалість робочого дня на 0,12 год. Збільшення всіх цих факторів призвело до збільшення фонду робочого часу.
Відсутність надурочно відпрацьованого часу свідчить про добру організацію виробничого процесу.
Таким чином, було з'ясовано, що для того щоб виявити резерви подальшого зростання ефективності використання трудових ресурсів підприємства, потрібно детально проаналізувати стан використання працівниками робочого часу, головним чином - причини його непродуктивних витрат [30, с.356].
Скорочення втрат робочого часу - один із резервів збільшення випуску продукції. Однак потрібно мати на увазі, що втрати робочого часу не завжди призводять до зменшення обсягу виробництва продукції, тому що вони можуть бути компенсовані підвищенням інтенсивності праці робітників. Тому при аналізі використання трудових ресурсів велика увага приділяється вивченню показників продуктивності праці.
3.3 Продуктивність праці та її аналіз
Один і той же результат в процесі виробництва може бути отриманий при різному ступені ефективності праці. Міра ефективності праці в процесі виробництва отримала назву продуктивності праці. Іншими словами, під продуктивністю праці розуміють її результативність або здатність людини виробляти за одиницю робочого часу визначений обсяг продукції [25, с.211].
Цьому показнику потрібно приділяти особливу увагу, тому що саме від нього залежить рівень багатьох інших показників - обсяг виробленої продукції, рівень її собівартості, витрата фонду заробітної плати та інше.
Колектив кожного підприємства повинен добиватися підвищення продуктивності праці для зростання виробництва без збільшення чисельності працюючих.
Основне завдання аналізу продуктивності праці : визначити виконання плану і динаміку продуктивності праці одного працівника, чинники, що впливають на формування її рівня, проаналізувати затрати праці на виробництво одиниці основних видів продукції і виявити резерви подальшого їх зниження [16, с.387].
Аналіз продуктивності праці починається з оцінки використання денного, місячного і річного планів по бригадах, цехах і підприємству в цілому.
Зіставленням фактичних показників продуктивності праці по місяцях, кварталах, що наростає підсумком з початку року з плановими і фактичними за відповідний період минулого року, визначається ступінь виконання, відхилення від плану і динаміки продуктивності праці.
Для оцінки рівня продуктивності праці використовується система узагальнюючих, окремих та допоміжних показників.
До узагальнюючих показників відносяться середньорічний, середньоденний та середньогодинний виробіток продукції одним робітником, а також середньорічний виробіток продукції на одного працюючого у вартісному виразі.
Окремі показники - це витрати часу на виробництво одиниці продукції визначеного виду (трудомісткість продукції) або випуск продукції визначеного виду у натуральному виразі за одну людино-годину аболюдину-день.
Допоміжні показники характеризують витрати часу на виконання одиниці визначеного виду робіт або обсяг виконаних робіт за одиницю часу [25, с.212].
Найбільш узагальнюючим показником продуктивності праці є середньорічний виробіток продукції одним працюючим. Його величина залежить не тільки від виробітку робітників, але й від питомої ваги останніх в загальній чисельності промислово-виробничого персоналу, а також від кількості відпрацьованих ними днів та тривалості робочого дня.
Звідси середньорічний виробіток продукції одним робітником можна представити у вигляді добутку наступних факторів :
РВ = ПЧ * Д * Т * СВ , (3.2)
де РВ - середньорічний виробіток продукції одним робітником,
ПЧ - частка робітників в загальній чисельності працюючих,
Д - кількість відпрацьованих днів 1 робітником за рік,
Т - середня тривалість робочого дня,
СВ - середньогодинний виробіток продукції.
Розрахунок впливу цих факторів проводиться способами ланцюгової підстановки, абсолютних різниць, відносних різниць або інтегральним методом [32, с.452].
Обов'язково аналізується зміна середньогодинного виробітку продукції. Величина цього показника залежить від факторів, пов'язаних зі зміною трудомісткості продукції та вартісної її оцінки. Для розрахунку впливу цих факторів використовується спосіб ланцюгової підстановки.
Зниження трудомісткості досягається технічним удосконаленням виробництва, запровадженням прогресивних технологічних процесів, досконалішого обладнання, а також можливе за рахунок підвищення рівня кооперації виробництва (тобто за рахунок використання на виробництві більшої кількості готових покупних напівфабрикатів, деталей та інших комплектуючих виробів). Загальна трудомісткість усього обсягу продукції підприємства може змінюватися також під впливом асортиментних зрушень у складі продукції, що випускається, в бік більш або менш трудомістких виробів [5, с.596].
В даному розділі проведемо аналіз динаміки продуктивності праці із оцінкою виконання плану (табл. 3.6). При цьому були використані : "Звіт з праці за 2004 рік" (Додаток 22), "Звіт з праці за 2005 рік" (Додаток 23), "Звіт про використання робочого часу за 2004 рік" (Додаток 30), "Звіт про використання робочого часу за 2005 рік" (Додаток 31).
Таблиця 3.6
Показники продуктивності праці на ВАТ "Слов'янський механічний завод"
№ Показники 2004 рік 2005 рік Абсол. відхил. Відносн.
відхил,%
1 2 3 4 5 6
1 Обсяг виробництва продукції, тис. грн. 11560 16208 +4648 +40,2
2 Середньосписочна чисельність промислово-виробничого

 
 

Цікаве

Загрузка...