WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

суперечать чинному законодавству України.
Товариство відповідно до предмету своєї діяльності і в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право:
створювати як на території України, так і закордоном операції і інші юридичні акти, у тому числі укладати договори, а також брати участь в конкурсах і надавати гарантії;
будувати, придбавати, відчужувати, брати і здавати в наймання придатні для своєї діяльності підприємства, а також всякого роду рухоме і нерухоме майно;
самостійно планувати всі види діяльності;
створювати на території України і за межами свої філіали, представництва і інші підприємства, брати участь в спільних підприємствах на території України і закордоном;
реалізовувати свою продукцію, послуги і майно за цінами і тарифами, встановлюваними самостійно або на договірній основі;
самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, відповідну меті товариства, передбаченим справжнім Статутом.
Товариство зобов'язано:
активно здійснювати виконання задач, що стоять перед товариством;
в статутному порядку проводити переліки податків і інших платежів в дохід держави;
виконувати прийняті на себе зобов'язання за договорами з контрагентами, використовувати всі передбачені законом засоби захисту своїх прав і законних інтересів;
надавати акціонерам для ознайомлення річні баланси, звіти про діяльність суспільства, протоколи зборів.
Засновником ТОВ "Сіверський доломіт" є держава в особі Міністерства Промисловості України. Акціонерами товариства є юридичні особи різних форм власності і громадяни, які придбали права власності на акції товариства в процесі приватизації і на вторинному ринку цінних паперів.
Акціонери мають право:
брати участь в управлінні справами товариства, визначеному Статутом і чинним законодавством;
брати участь в розподілі доходів товариства і отримувати їх частку;
придбавати додатково акції товариства;
одержувати інформацію про діяльність товариства;
отримати частину вартості майна товариства у разі його ліквідації пропорційно вартості належних акцій.
Акціонери зобов'язані:
дотримуватись положення засновницьких документів, виконувати рішення загального збору і інших органів управління товариства;
виконувати свої зобов'язання перед товариством;
не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність товариства;
не допускати дій, що суперечать меті і задачам товариства;
сприяти товариству в здійсненні ним своєї діяльності.
ТОВ "Сіверський доломіт" має Статутний фонд у розмірі 138376,57 гривень, розділений на тринадцять мільйонів вісімсот тридцять сім тисяч шістсот п'ятдесят сім простих іменних акції номінальною вартістю одна копійка кожна. Товариство має право змінювати розмір Статутного фонду.
Розмір Статутного фонду після повної оплати всіх навіть випущених акцій може бути збільшений шляхом:
випуску і реалізації у встановленому чинним законодавством порядку нових акцій;
збільшення номінальної вартості випущених акцій.
Майно товариства складає основні фонди і оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі товариства. Здійснюючи право власності, товариство володіє, користується і розпоряджається майном на свій розсуд, роблячи відносно його будь-які дії, що не суперечать справжньому Статуту і чинному законодавству.
У ТОВ "Сіверський доломіт" створюється резервний фонд у розмірі 25% статутного фонду товариства, утворюваний за рахунок використовування резервного фонду приймається загальним збором акціонерів. Призначення, розміри, джерела освіти і порядок використовування інших фондів товариства визначається також Загальним збором акціонерів. Частина чистого прибутку від діяльності товариства, прямує на виплату дивідендів акціонерам товариства. Термін і порядок виплати дивідендів визначається рішенням Загального збору. Виплата проводиться один раз в рік за підсумками календарного року. Положення про порядок освіти і користування фондів товариства затверджуються Загальним збором акціонерів. Сміти використовування фондів, створені затвердженими нормативами, затверджуються Радою акціонерного товариства.
Товариство випускає акції на весь розмір Статутного фонду відповідно до вимог, встановлених. Державною комісією по цінним паперам і фондовому ринку, і проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Вимога до оформлення акцій, облігацій, сертифікатів товариства, до порядку їх реєстрації, продажі і передачі іншим особам визначаються чинним законодавством України і Положенням про цінні папери товариства.
2.2. Оцінка системи бухгалтерського обліку підприємства
Господарський облік - це облік господарства, облік господарської діяльності підприємства, товариства, що містить у собі виробництво, реалізацію і розподіл матеріальних благ, необхідних для задоволення потреб у харчах, одязі, житлі тощо.
Будь-яка діяльність, пов'язана з виробництвом, обміном та споживанням матеріальних і нематеріальних цінностей, наданням та використанням послуг, називається господарською діяльністю.
Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство має в своєму розпорядженні необхідні господарські засоби - будівлі, машини, матеріали, товари, грошові кошти та джерела господарських засобів [29, c. 5].
Поряд з господарськими засобами необхідною умовою господарської діяльності є праця. Затрати праці включаються разом з матеріальними затратами та іншими засобами виробництва до вартості виготовлюваних виробів, уречевлюються в них.
Господарська діяльність складається з господарських процесів, котрі поділяються на господарські операції.
Так, на ТОВ "Сіверський доломіт" характерні операції із закупівлі сировини та інших матеріалів складають у своїй сукупності процес заготівлі; операції виготовлення із сировини та інших матеріалів виробів утворюють процес виробництва; операції з продажу вироблених виробів належать до складу процесу реалізації.
Дане підприємство веде господарську роботу за власним та встановленим для нього державнимпланом.
Господарська діяльність підприємства вимагає планування управління і контролю. Щоб керувати підприємством, необхідно мати відомості пор його господарську діяльність: розміри й склад його засобів, коштів, розвиток окремих галузей тощо. Всі ці відомості можуть бути одержані лише завдяки обліку.
Господарський облік виник у процесі матеріального виробництва, який є основою суспільного життя і забезпечує існування товариства, що вимагає управління та контролю. За для цієї мети й було створено облік.
Для відображення різнобічної діяльності підприємства з метою отримання інформації, яка необхідна для управління та контролю використовують такі види обліку: оперативно-технічний, статистичний та бухгалтерський.
Оперативно-технічний облік у ТОВ "Сіверський доломіт" здійснюється в цехах та складах й забезпечує негайне спостереження та реєстрацію визначених і комерційних операцій. За допомогою цього обліку відображаються такі процеси і явища, як вихід працівників на

 
 

Цікаве

Загрузка...