WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

роботу, рівень температури плавки у печах. Оперативні дані в основному лише фіксуються і не допускаються в цілому по підприємству. Такий обік на підприємстві ведеться в трудових вимірниках з метою обліку кількості відпрацьованого часу та обліку праці, витраченої на виготовлення продукції. Використовуються ці виміри при нарахуванні заробітної плати працівника підприємства, при визначенні середньообчислюваного складу працівників, рівня продуктивності праці.
Оперативно-технічний облік слугує для оперативного планування й поточного спостереження за розвитком виробництва, виконанням робіт, послуг. За допомогою цього обліку одержують дані по щоденний випуск продукції, щоденне відвантаження і реалізацію продукції, товарів, про витрати сировини та інших матеріальних цінностей, трудові витрати, додержування умов договірних поставок. За допомогою оперативно-технічного обліку контроль явку працівників на підприємство і повернення з нього по закінченні робочого часу, роботу верстатів та машин, їх простій, режим технічного процесу, стан і хід розрахунків підприємства з іншими підприємствами тощо ці дані не документують, а сповіщають усно.
Оперативно-технічним обліком зайняті працівники всіх служб підприємства - виробничої, технічної, бухгалтерської, постачання, праці, кадрів тощо.
Статистичний облік у ТОВ "Сіверський доломіт" ведеться з метою вивчення і контролю масових і окремих типових господарських операцій, процесів, явищ. За допомогою статистичного обліку визначають зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, чисельність працюючих за віком, статтю, кваліфікацією тощо. Ці дані допомагають аналізувати результати різних процесів і прогнозувати подальший розвиток.
Таким чином, на основі статистичного обліку визначається кількісні й якісні показники роботи нашого підприємства.
Для управління господарською діяльністю в сучасних умовах даних оперативного та статистичного обліку недостатньо. Не обхідний постійний, безперервний, абсолютно достовірний і юридично підтверджений облік господарських операцій, що охоплює всю господарську діяльність підприємства і який дозволяє на основі узагальнення результатів господарської діяльності приймати конкретні управлінські рішення по її здійсненню. Таким обліком є бухгалтерський.
Бухгалтерський облік - спосіб документального спостереження, відображення й контролю за господарською і фінансовою діяльністю виробників і господарників, а також система збирання, вимірювання, обробки, інтерпретації та передачі інформації про господарську діяльність підприємства внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень. Облік на ТОВ "Сіверський доломіт" ведеться у вартісному, натуральному та трудовому вимірниках. Він ґрунтується на суворому дотриманні документації та здійснюється на основі держаних правових актів.
Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство:
самостійно обирає ведення бухгалтерського обліку;
визначає облікову політику підприємства.
Організаційна структура бухгалтерії визначається кількістю і характером структурних підрозділів підприємства (рис.2.1.). Розділ службових зобов'язань проводиться по функціональному признаку. За кожною групою робітників в залежності від обсягу робіт прикріплюється ділянка.
Головний бухгалтер підприємства в своєму розпорядженні має двох заступників. До одного із заступників головного бухгалтера прикріплюється: розрахункова група, яка займається нарахуванням заробітної плати; фінансова група, яка здійснює облік розрахунків з дебіторами та кредиторами ведуть облік з постачальниками, підрядниками, покупцями та замовниками. До другого заступника головного бухгалтера прикріплюється: облік основних засобів - ведуть облік капітального будівництва, облік руху основних засобів; аудиторська група підприємства, яка займається перевіркою ведення бухгалтерського обліку та звітності. Також головному бухгалтеру підкоряється плановий відділ, який складає планові витрати, розраховує планові показники.
Рис. 2.1. Структура бухгалтерії ТОВ "Сіверський доломіт"
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення реєстрації фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження опрацьованих документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник, який керує підприємством відповідно до законодавства та уставних документів.
Керівник підприємства створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами, працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання первинних документів. На період відсутності керівника вся відповідальність покладається на його заступника, який має право першого підпису, незалежно від того, було це відображено в спеціальному акті чи ні.
Головний бухгалтер, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства:
забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
бере участь у оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням витрат від нестачі, крадіжками і псуванням активів підприємства;
забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у підрозділу підприємства.
Головний бухгалтер зобов'язаний забезпечити повний облік надходження грошових коштів, основних, а також своєчасно відобразити в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їхнім рухом, забезпечити достовірну бухгалтерську звітність. Він має право встановлювати службові зобов'язання для підкорюючих йому робітників, перебувати від керівників бригад, цехів застосування заходів щодо росту ефективності використовуваних державних коштів.
Головний бухгалтернесе відповідальність за неправильне ведення бухгалтерського обліку, за несвоєчасне і неправильні операції по розвитку та іншим рахункам в бланках, за недостовірну бухгалтерську звітність, за порушення правил і положень, регламентованих фінансово-господарською діяльністю.
Одним із важливих документів, забезпечуючи правильність організації і ведення бухгалтерського обліку на ТОВ "Сіверський доломіт", повинен бути наказ "Про облікову політику підприємства. Господарські операції та оцінка майна, виконання зобов'язань і достовірність даних бухгалтерського обліку відображаються по журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку з застосуванням комп'ютерної техніки. Аналітичний облік основних засобів організовують з застосуванням інвентарних карток.
Ведення обліку доходів організовують стосовно П(С)БО 15 "Доходи", облік визначають стосовно П(С)БО 16 "Витрати". Нарахування зносу малоцінних необоротних активів проводиться по прямолінійному методу. Вибуття запасів організовують по методу середньозваженої собівартості. На підприємстві ведеться податковий облік і звітність

 
 

Цікаве

Загрузка...