WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

прибутку (збитку) звітного періоду на вплив негрошових операцій, змін у складі запасів, дебіторської та кредиторської заборгованостей, доходів і витрат, пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю.
І хоча ці методи не знайшли свого відображення у П(С)БО 4, під час заповнення форми № 3 передбачено використання обох таких методів:
" прямого - для надання інформації про рух грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності;
" непрямого - для надання інформації про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності.
Заповнюючи поетапно форму № 3 підприємство повинно отримати її підсумковий показник - значення рядка 400 "Чистий рух коштів за звітний період", хоча, по суті, його значення відоме ще до складання цієї форми (як різниця показників рядків 230 і 240 активу балансу на кінець і початок звітного періоду). Під час заповнення форми № 3 слід керуватися П(С)БО 4, а також скористатися Методичними рекомендаціями № 053.
Форма № 3 складається з трьох розділів:
- "Рух коштів у результаті операційної діяльності";
- "Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності";
- "Рух коштів у результаті фінансової діяльності".
Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою. Прикладом операційної діяльності може бути будь-яке придбання матеріальних цінностей, реалізація продукції (товарів, послуг), платежі постачальникам тощо.
Фінансова діяльність - діяльність, яка спричиняє зміни розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства. Прикладом такої діяльності можуть бути операції з випуску акцій, отримання і погашення позик, виплати дивідендів тощо.
Інвестиційна діяльність - діяльність, пов'язана з придбанням і реалізацією необоротних активів, фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Прикладом інвестиційної діяльності можуть бути операції з придбання основних фондів, надання позик іншим підприємствам, інвестиції у цінні папери.
Водночас під час заповнення кожного розділу форми № 3 підприємству слід пам'ятати, що цей поділ досить умовний і повинен враховувати специфіку діяльності підприємства. Адже є, наприклад, спеціалізовані підприємства, які займаються тільки інвестиційною діяльністю, і відповідно, для них вона буде операційною. Якщо підприємство займається лише купівлею-продажем цінних паперів, то для нього такі операції є основним видом діяльності, отже, вони знайдуть своє відображення під час заповнення першої частини цієї форми. Продаж виробничим підприємством частини акцій, якими воно володіє, є складовою його інвестиційної діяльності, і надходження коштів у результаті такої операції знайде своє відображення у другому розділі звіту. Тобто подібна класифікація індивідуальна для кожного підприємства, і вона повинна знайти своє відображення в одному із розділів наказу про облікову політику підприємства.
Рух коштів у результаті операційної діяльності.
Перший розділ форми № 3 включає в себе рядки з 010 до 170 і починається з відображення в ньому показника "Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування", який переносять до цієї форми зі звіту про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів структурою поділяється на такі графи:
1) назва статті;
2) код рядка;
3) показники за звітний період:
- надходження;
- видаток;
4) показники за попередній період:
- надходження;
- видаток.
У свою чергу, розділ 1 містить такі підрозділи:
а) коригування на:
- амортизацію необоротних активів;
- збільшення (зменшення) забезпечень;
- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць;
- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності;
- витрати на оплату відсоток;
- підсумковий рядок "прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах".
б) зменшення (збільшення):
- оборотних активів;
- витрат майбутніх періодів.
в) збільшення (зменшення):
- поточних зобов'язань;
- доходів майбутніх періодів;
- проміжний підсумковий рядок "грошові кошти від операційної діяльності".
г) сплачені:
- відсотки;
- податки на прибуток;
д) підсумковий рядок "чистий рух коштів до надзвичайних подій";
е) рух коштів від надзвичайних подій;
є) завершальний підсумковий рядок "чистий рух коштів від операційної діяльності".
Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми:
- змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, пов'язаної з операційною діяльністю, протягом звітного періоду;
- наведені в негрошових статтях;
- наведені в статтях, які пов'язані з рухом грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності.
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності.
Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу "Необоротні активи" та статті "Поточні фінансові інвестиції".
Розділ 2 форми № 3 включає:
1) реалізація:
- фінансових інвестицій;
- необоротних активів;
- майнових комплексів;
2) отримані:
- відсотки;
- дивіденди;
- інші надходження;
3) придбання:
- фінансових інвестицій;
- необоротних активів;
- майнових комплексів;
- інші платежі;
4) чистий рух коштів до надзвичайних подій;
5) рух коштів від надзвичайних подій;
6) чистий рух коштів від інвестиційної діяльності.
Заповнення другого і третього розділу форми № 3 ґрунтується на використанні так званого прямого методу, який передбачає послідовне відображення всіх надходжень і вибуття коштів, пов'язане з інвестиційною або фінансової діяльністю. [4]
У рядка 180-270 форми № 3 відображають реальне надходження і вибуття коштів (без урахування податку на додану вартість), пов'язане з реалізацією та придбанням фінансових інвестицій, необоротних активів, отримання підприємством дивідендів тощо. У цих рядках не відображають заборгованості за передані, але не оплачені активи.
Показник рядка 280 обчислюють арифметично. Для цього потрібно від суми показників рядків 180-230 графи 3 відняти суму показників 240-270 графи 4.
Для заповнення рядка 300 слід показник рядка 280 збільшити на показник графи 3 рядка 290 (або зменшити) на показник графи 4 рядка 290).
Рух коштів у результаті фінансової діяльності.
Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за розділом "Власний капітал" та статтях, пов'язаних з фінансовоюдіяльністю, у розділах балансу: "Забезпечення наступних витрат і платежів", "Довгострокові зобов'язання" і "Поточні зобов'язання" (короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками).
Заповнення цього розділу здійснюють прямим методом у

 
 

Цікаве

Загрузка...