WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

товарів, споживання електроенергії, транспортні витрати, торгівельно-комісійні й інші витрати;
- постійні витрати, зміна яких не зв'язана безпосередньо зі зміною обсягу виробництва. До таких витрат відносяться амортизаційні відрахування, відсотки за кредит, орендна плата, витрати на зміст апарата керування, адміністративні витрати й ін.;
- змішані витрати, що складаються з постійної і зміною частини. До таких витрат відносяться, наприклад, витрати на поточний ремонт устаткування, поштові і телеграфні витрати, витрати на навчання персоналу й ін.
Варто провести визначену границю між перемінними і постійними витратами досить складно. Наприклад, у витратах на електроенергію може бути як перемінна складова, що безпосередньо залежить від обсягів виробництва, так і постійна, зв'язана, наприклад, з висвітленням приміщень, роботою охоронних систем, комп'ютерних мереж і т.п. У всіх випадках керівництву підприємства доцільно прагнути до такої організації обліку, при нагоді рішення цієї проблеми на підприємстві виникнуть умови для проведення заглибленого операційного аналізу (аналіз беззбитковості, функціонально-вартісний аналіз і функціонально-вартісний аналіз на майбутні періоди).
Велику роль при формуванні фінансової політики підприємства грає вибір амортизаційної політики. Підприємство може застосувати метод прискореної амортизації, збільшуючи тим самим витрати, зробити переоцінку основних фондів з урахуванням ринкової вартості або по коефіцієнтах, що рекомендуються, що знову вплине на витрати виробництва, а, отже, на рівні позареалізаційних витрат. Крім того, сума амортизації впливає і на оподатковуваний прибуток підприємства.
Інформаційною базою для розрахунків по визначенню вищезгаданих груп витрат і розробці фінансової політики є бухгалтерські відомості по обліку витрат, журнали-ордера, звіти структурних підрозділів.
ВИСНОВКИ
В процесі роботи над темою дослідження були вивчені теоретичні аспекти формування фінансової звітності, розглянуто призначення та склад фінансової звітності підприємства, та дана характеристика кожної форми звітності. Практична частина дипломної роботи містить коротку характеристику підприємства ВАТ "Слов'янський комбікормовий завод", а також тут була дана оцінка системи обліку аналізуємого підприємства і проаналізований порядок складання бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів і звіту про власний капітал. Для вивчення порядку складання фінансової звітності на підприємстві був використаний умовний приклад, який включає основні характерні операції, зв'язані з діяльністю ВАТ "СКЗ". В третій частині розглянуті методологічні та практичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства на базі фінансової звітності ВАТ "Слов'янський комбікормовий завод".
При оцінці системи обліку на підприємстві були вивчені облікова політика, методи ведення бухгалтерського обліку і методика складання звітності, що відповідають чинному законодавству і П(С)БО.
Основним джерелом для аналізу фінансового стану послужив бухгалтерський баланс підприємства і звіт про фінансові результати..
Аналіз містив у собі наступні етапи:
- аналіз фінансової структури балансу;
- горизонтальний і вертикальний аналіз;
- розрахунок показників.
Аналіз фінансового стану починався з його загальної оцінки за даними балансу шляхом складання згрупованого нетто (активу) і балансу для визначення кредитоспроможності і ліквідності підприємства. Отриманий результат показав реальну вартість майна підприємства. Реальна оцінка активів і пасивів підприємства необхідна, насамперед, банкові для впевненості в кредитоспроможності підприємства, а також підприємствам, що вступають в економічні відносини. Перегруповування статей в активі проводилася по ступені зменшення ліквідності активів, у пасиві - по ступені збільшення термінів погашення зобов'язань.
Найбільш загальне представлення про зміни в структурі засобів і їхніх джерел було отримано за допомогою вертикального і горизонтального аналізу. Вертикальний аналіз показав структуру засобів підприємства і їхніх джерел у відносних показниках, тому що вони деякою мірою згладжують негативний вплив інфляційних процесів, що можуть істотно спотворювати абсолютні показники і тим самим утрудняти їхнє зіставлення в динаміку. При горизонтальному аналізі абсолютні показники доповнюються відносними темпами росту (зниження), що дозволяє аналізувати не тільки зміну окремих показників, але і прогнозувати їхнє значення.
У структурі активів можна виділити наступні "сигнальні" статті:
Основні засоби (залишкова вартість) - значення статті в 2004 і 2003 роках зросло в порівнянні з 2002 у середньому на 1 000 000 у результаті придбання, що не можна розглядати як негативне явище.
Виробничі запаси - у 2003 році спостерігається ріст даної статті активу в порівнянні з 2002, а в 2004 відбулося невелике зниження. У цілому, можна охарактеризувати даний стан ростом обсягу виробництва.
Товари - у 2003 році обсяг запасів товарів збільшився на 1 400 000 грн. У порівнянні з 2002 роком, а в 2004 році - знизився на 400 000 грн., це говорить про збільшення торговельної діяльності.
Дебіторська заборгованість за реалізовані товари - спостерігається тенденція росту в 2004 році, як у порівнянні з 2003 на 100 000 грн., так і в порівнянні з 2002 роком - на 1 400 000 грн. Ріст обумовлений, насамперед, збільшенням обсягу продажів, а не зниження відсотка оплати покупцями придбаної продукції, хоча керівництву необхідно прагнути до зниження дебіторської заборгованості і не допускати переходу її в ранг безнадійної.
У цілому активи підприємства зросли, і негативним явищемможна назвати збільшення дебіторської заборгованості, що знижує рівень платоспроможності підприємства.
У структурі зобов'язань можна виділити наступні "сигнальні" статті:
Короткострокові кредити банків - у 2003 році значення статті різко збільшилося в порівнянні з 2002 роком, у зв'язку з залученням позикових засобів підприємством для придбання виробничих запасів і товарів для реалізації;
у 2004 році відбулося зниження цього показника, оскільки і рівень виробничих запасів і товарів у 2004 році знизився в порівнянні з 2003 роком.
Векселі видані і Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги - ці статті в 2003 і 2004 роках були майже рівними, а от у порівнянні з 2002 роком зросли в середньому: векселя - на 700 000 грн., кредиторська заборгованість на 1 400 000 грн., що є негативним чинником, оскільки підприємство свої поточні витрати не може покрити власними засобами і залучає них.
Загалом, у структурі зобов'язань відбулося збільшення короткострокових зобов'язань, що в сукупності з великою дебіторською заборгованістю підприємства підвищує ризик неплатоспроможності підприємства, із усіма негативними наслідками.
Як захід для удосконалювання процедури складання бухгалтерського балансу, а також усієї системи обліку запропоновано автоматизувати робочі місця бухгалтерів і

 
 

Цікаве

Загрузка...