WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

продажів можна нарощувати шляхом підвищення цін або зниженням витрат, однак ці способи недостатньо надійні в нинішніх умовах. Політика зміцнення фінансового стану полягає в тому, щоб збільшувати реалізацію тієї продукції, необхідність якої визначена шляхом поліпшення ринкової кон'юнктури.
Рентабельність власного капіталу склала на 01.01.2005р. 20,8%, зменшилася ефективність використання власного капіталу на 0,11% у порівнянні з 2003 роком.
Для проведення аналізу руху грошових коштів ВАТ "СКЗ" складена табл. 3.11., дані якої дозволяють провести дослідження джерел і напрямків витрат коштів підприємства в 2004 році. Сума всіх надходжень засобів складає 100%, а кожна позиція виражається в процентному відношенні до суми джерел коштів.
Таблиця 3.11.
Аналіз надходжень і використання фінансових ресурсів
ВАТ "СКЗ" за 2004 рік
Показник Абсолютна величина, тис. грн. Частка від суми всіх джерел коштів, %
1. Надходження і джерела коштів
Виторг від реалізації товарів, робіт, послуг 65425,2 99,8
Реалізація основних засобів і іншого майна - -
Аванси отримані від покупців - -
Бюджетні асигнування й інші цільові фінансування - -
Кредити, позики - -
Дивіденди, відсотки по фінансових вкладеннях - -
Інші надходження 130,3 0,2
Усього надходжень коштів 65555,5 100,00
2. Використання коштів
Оплата придбаних товарів, робіт, послуг 60851,3 92,8
Оплата праці 950,1 1,4
Відрахування на соціальні заходи 371,3 0,6
Видача підзвітних сум -
Фінансові вкладення -
Виплата дивідендів, відсотків 143 0,2
Розрахунки з бюджетом 313,5 0,5
Оплата відсотків по кредитах, позикам 127 0,2
Інші виплати, перерахування 2809,4 4,3
Разом використано коштів 65565,6 100,01
3. Дефіцит коштів - 10,1
Проведений аналіз надходжень і використання грошових коштів показує, що:
- основним джерелом припливу коштів підприємства був виторг від реалізації товарів, робіт і послуг. Його питома вага склала 99,8 % від суми всіх надходжень;
- серед напрямків по витраті отриманих засобів значну частку має оплата придбаних товарів, робіт і послуг.
Негативним моментом у руху грошових коштів є перевищення відтоку засобів над їхнім припливом на 10,1 тис. грн., це знижує фінансову стабільність підприємства.
Отже, проведений аналіз фінансової діяльності ВАТ "СКЗ" дозволяє оцінити стан структури балансу підприємства як незадовільний, тобто з великим рівнем фінансового ризику і неплатоспроможності.
За звітний період структура активів знизилася на 477,4 тис. грн. або на 4,9 %. Це відбулося за рахунок зменшення запасів на 35 % і найбільш ліквідних активів на 8,5 %. На базі цього відбулося збільшення дебіторської заборгованості на 4,3 %, у порівнянні з даними за 2003 рік. Пасивна частина балансу характеризується переважною питомою вагою позикових джерел засобів, їхня частка в загальному обсязі знизилася протягом року на 0,7 % і складає 90,3 %. Частка власних засобів в обороті відповідно збільшилася на 0,7 %. Частка кредиторської заборгованості збільшилася на 2,3 % і склала 26,4 %. У цілому спостерігається дуже низька автономія капіталу підприємства (питома вага власного капіталу - 18 %) і високий ступінь використання позикових засобів - 82 %.
Отже фінансова діяльність ВАТ "Слов'янський комбікормовий завод" полягає в визначені поточних фінансових потреб, тобто в забезпеченні фінансовими ресурсами безперервність операційної діяльності. Свої вільні кошти підприємство направляє на розширення обсягів виробництва і виконаних робіт, що досить доцільно поки не досягнута гранична межа цих показників.
4. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ СИСТЕМИ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
4.1. Автоматизація облікового процесу
Обліковий процес в умовах використання АРМ бухгалтера організується як ланцюжок взаємопов'язаних робочих місць, у яку включаються робочі місця бухгалтера й інших працівників, зв'язаних з організацією бухгалтерського обліку.
Технологія організації обліку в умовах АРМ бухгалтера містить 3 етапи:
1. підготовка інформації і обробка в бухгалтерії;
2. систематизація і узагальнення облікової інформації на рахунках по видах ресурсів, її контроль і аналіз;
3. формування інформації для подальшого використання в керуванні підприємством.
На першому етапі варто врахувати:
" технічні, економічні й організаційні характеристики підприємства;
" системи обліку, обсяг первинної інформації, територіальне розміщення місць збору й обробки первинної інформації;
" технічні характеристики АРМ бухгалтера, технологічні операції, що реалізуються на АРМ інших інформаційними системами підприємства.
На другому і третьому етапах з отриманих технологічних операцій формуються технологічні ланцюжки, тобто установлюються визначені послідовності їхнього виконання. При цьому варто врахувати, що:
" набір технологічних ланцюжків якісно неоднорідний;
" оптимальність технологічного забезпечення допускає мінімальна кількість технологій, що реалізують усі необхідні умови збору, документування і підготовки даних;
" усі технологічні ланцюжки повинні бути спрямовані на єдиний набір необхідних елементів технічного, інформаційного й організаційного забезпечення.
При визначенні послідовності технологічних операцій необхідно використовувати наступні принципи:
" технологічна операція збору первинної інформації повинна бути першої в ланцюжку;
" первинну інформацію варто реєструвати на носії;
" кожному первинному носієві визначається шлях реєстрації первинної інформації;
" первинний носій повинний бути першим в АРМ бухгалтера.
Здійснення організаційно-методологічних функцій бухгалтерського обліку в умовах функціонування автоматизованої системи обробкиінформації припускає виконання наступних робіт:
" розробка і впровадження заходів, спрямованих на поліпшення організації і подальше удосконалювання бухгалтерського обліку;
" методичне керівництво і контроль за діяльністю посадових осіб структурних підрозділів, зв'язаних з організацією і веденням обліку;
" методичний посібник з організації і ведення бухгалтерського обліку у виробничих (структурних) одиницях підприємства;
" методичний посібник з організації внутрішньогосподарського обліку в межах підприємства;
" контроль за дотриманням термінів надання інформації відповідними структурними підрозділами;
" методичне керівництво організацією внутрішнього аудита як по виробничих підрозділах так і в цілому по підприємству;
" організація підготовки інвентаризації і її проведення у встановленому порядку;
" методичний посібник з організації моделювання даних з метою прийняття управлінських рішень;
" методичний посібник з організації аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому й окремих структурних підрозділах.
В умовах функціонування автоматизованої системи обробки облікової інформації працівники бухгалтерії виконують наступні роботи, зв'язані зі здійсненням

 
 

Цікаве

Загрузка...