WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

перевірки того, чи покриваються зобов'язання в пасиві балансу активами, термін перетворення яких у грошові кошти дорівнює терміну погашення зобов'язань.
З порівняльного аналітичного балансу виділяються найбільш важливі показники для аналізу ліквідності балансу (табл. 3.4.).
Порівняння розділів А 3 і П 3 відбиває перспективну ліквідність, на її основі прогнозується довгострокова орієнтована платоспроможність. У даному аналізі ліквідності балансу ВАТ "СКЗ" третя нерівність відбиває платіжний надлишок.
Таблиця 3.4.
Аналіз ліквідності балансу ВАТ "СКЗ" у 2004 році
Актив На поч. року,
т. грн. На кін. року,
т. грн. Пасив На поч. року, т. грн. На кін. року,
т. грн. Платіжний надлишок (+) або
недолік (-) % покриття зобов'язань
Поч. року, т. грн.
[2-5] Кін. року, т. грн.
[3-6] Поч. року, т. грн.
2:5x100 Кін. року, т. грн.
3:6*100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Найб. ліквідні активи А 1 128,7 118,6 Найб. термінові пасиви П 1 1913,3 1995 -1784,6 -1876,4 6,73 5,94
Швидко реаліз.
активи А 2 3212,3 3350,6 Короткострокові пасиви П 2 6832,4 6262,2 -3620,1 -2911,6 47 53,5
Повільно
реаліз. активи А 3 4344 3775,5 Довгострокові пасиви
П 3 0 10,8 4344 3764,7 0 34958
Трудно-реаліз.
активи А 4 1932,2 1895,7 Постійні пасиви П 4 872,7 873 1059,5 1022,7 221 217
Баланс 9618,4 9141 Баланс 9618,4 9141 - - - -
Теоретично недолік засобів по одній групі активів компенсується надлишком по іншій, на практиці менш ліквідні засоби не можуть замінити більш ліквідні.
Проведений за викладеною схемою аналіз ліквідності балансу є наближеним. Більш детальним є аналіз платоспроможності, за допомогою фінансових коефіцієнтів (див. табл. 3.6.).
На ліквідність підприємства впливають, насамперед, рівень поточних активів і рівень короткострокової заборгованості, тобто якщо перших досить для покриття заборгованості то підприємство працює нормально.
Варто звернути увагу на один важливий показник - чистий оборотний капітал, або чисті оборотні кошти. Це абсолютний показник допомогою якого так само можна оцінювати ліквідність фірми.
Чистий оборотний капітал дорівнює різниці між підсумками розділу 2 балансу "Оборотні активи" і розділом 4 балансу "Короткострокові пасиви". Зміна рівня ліквідності визначається по зміні (динаміці) абсолютного показника чистого оборотного капіталу. Він складає величину, що залишилася після погашення всіх короткострокових зобов'язань. Ріст цього показника означає підвищення рівня ліквідності фірми.
На підприємстві короткострокові пасиви не цілком покриваються оборотними коштами (табл. 3.5.), що говорить про недостатню ліквідність і платоспроможність підприємства.
Таблиця 3.5.
Вирахування чистого оборотного капіталу
Показники На початок 2004 р., тис. грн. На кінець 2004 р., тис. грн.
1. Оборотні активи 7685 7244,7
2. Короткострокові пасиви 8745,7 8257,2
3. Чистий оборотний капітал (1-2) - 1069,7 - 1012,5
Перевіряємо аналіз відносних показників ліквідності і платоспроможності за допомогою таблиці 3.6.
Таблиця 3.6.
Коефіцієнти ліквідності і платоспроможності ВАТ "СКЗ" за 2004 рік
Коефіцієнти платоспроможності На початок року На кінець року Відхилення
1. Загальний показник ліквідності
0,86 0,8 - 0,06
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,015 0,014 - 0,001
3. Коефіцієнт критичної оцінки
0,38 0,42 0,04
4. Коефіцієнт поточної ліквідності
0,88 0,87 - 0,01
5. Частка оборотних коштів в активах
0,8 0,79 - 0,01
6. Коефіцієнт забезпеченості власними засобами
0,14 0,14 0
Динаміка коефіцієнтів, що характеризують платоспроможність ВАТ "СКЗ" практично за всіма показниками негативна. Наприкінці звітного періоду підприємство могло оплатити тільки 1,4 % своїх короткострокових зобов'язань за рахунок наявних коштів.
Коефіцієнт критичної оцінки показує, яка частина короткострокових зобов'язань підприємства може бути негайно погашена за рахунок засобів на різних рахунках, у короткострокових цінних паперах, а також надходжень по розрахунках з дебіторами, нормальне обмеження 0,7-0,8. На підприємстві коефіцієнт критичної оцінки значно нижче норми і складає 0,42. Це негативна тенденція. Коефіцієнт поточної ліквідності дозволяє установити, у якій кратності поточні активи показують короткострокові зобов'язання, інтервал залежить від виробничого циклу для торгівлі - 1, машинобудування -1,5, для суднобудування - 2,5. На кінець звітного періоду коефіцієнт поточної ліквідності складає 0,87, тобто не перевищує 1,0, можна зробити висновок про те, що фірма має у своєму розпорядженні недостатній обсяг вільних ресурсів, сформованих за рахунок власних джерел.
ВАТ "СКЗ" можна вважати не платоспроможним, тому що сума оборотних активів менша суми короткострокової заборгованості. Коефіцієнт поточної ліквідності узагальнює попередні показники і є одним з показників, що характеризує задовільність бухгалтерського балансу.
Значення, коефіцієнта забезпеченості власними засобами (L=0,14) дає підставу вважати структуру балансу задовільною (при нормальному значенні не менш 0,1), тому що показує наявність власних оборотних коштів у підприємства необхідних для забезпечення її фінансової стійкості.
Аналіз фінансової стійкості підприємства приведений у табл. 3.7.
Таблиця 3.7.
Аналіз фінансової стійкості ВАТ "СКЗ" за 2004 рік
Показник На початок періоду,
т. грн. На кінець періоду,
т. грн. Абсолютне відхилення, т. грн. Темп росту, %
1. Джерела власних засобів 872,7 873 0,3 100
2. Необоротні активи 1932,2 1895,7 -36,5 98
3. Власні оборотні кошти [1-2] -1059,5 -1022,7 36,8 96,5
4. Довгострокові кредити і позичені кошти 0 10,8 10,8 -
5. Наявність власних оборотних коштів і довгострокових позикових джерел для формування запасів і витрат [3+4] -1059,5 -1011,9 47,6 95,5
6. Короткостроковікредити і
позики 8745,7 8257,2 - 488,5 94,4
7. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат [5+6] 7686,2 7245,3 - 440,9 94,3
8. Величина запасів 3452,4 2237,7 - 1214,7 64,8
9. Надлишок (недолік) власних оборотних коштів [3-8] -4511,9 -3260,4 1251,5 72,3
10.Надлишок (недолік) власних оборотних коштів і довгострокових позикових засобів для формування запасів і витрат [5-8] -4511,9 -3249,6 1262,3 72
11.Надлишок (недолік) загальної величини основних джерел формування запасів [7-8] 4233,8 5007,6 773,8 118,3
Як показують дані табл. 3.7., на підприємстві хитливий стан і на початку і наприкінці 2004 року. Такий висновок зроблений на підставі наступних даних:
- запаси і витрати не покриваються власними оборотними коштами, більш того підприємство взагалі їх не має. Фінансова стійкість може бути відновлена шляхом обґрунтованого зниження запасів і витрат;
- негативним моментом є незадовільне виконання підприємством зовнішніх позикових зобов'язань. Довгострокові кредити і позики не залучаються. Короткострокові зобов'язання надані в звітності

 
 

Цікаве

Загрузка...